قدرت نرم، تهدید نرم: پیشنهادی در راستای سیاست‌سازی

نویسندگان

چکیده

مقاله حاضر تلاش دارد با تأکید بر یکی از ابزارهای دفاع و تهاجم هم‌زمان (قدرت نرم) - بدون آنکه وارد بحث‌های ماهوی تهدیدات نرم شود - به گوشه‌ای از توانمندی‌های بالقوه و بالفعل اقتدار نرم نظام پرداخته، تلاش نماید تا نکات مثبت بهره‌برداری از این منبع عظیم قدرت ملی را هم در مقابله با تهدیدات نرم و هم در تحت ‌تأثیر قرار دادن سایر جوامع هدف به شکلی آفندی مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد. در حقیقت فرض اصلی این مقاله آن است که تمرکز بیش از اندازه بر مفهوم «تهدید نرم»، نظام جمهوری اسلامی را از منابع «قدرت نرم» خود، خصوصاً در حوزه فرهنگ و تمدن، غافل ساخته، ناخودآگاه ساختار و چارچوبه‌های سیاستگذاری و اجرای سیاست‌های تدوینی را در قالب یک لاک دفاعی شکل می‌دهد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Soft Power, Soft Threat: A Policymaking Proposal

چکیده [English]

This paper focuses on soft power as a means of simultaneous defense and offense (without in-depth discussion of the nature of soft threats) before discussing potential and actual soft power capacities of the Islamic Republic. It also elaborates on possible applications of this immense source of national power to both head off soft threats and impress target societies in an offensive manner.;
In fact, the main hypothesis of this paper is that overemphasis on the concept of “soft threat” will cause the Islamic Republic to ignore its “soft power” resources, especially in cultural and civilizational fields, and unconsciously take a defensive position when formulating and implementing relevant policies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Soft power
  • Soft threat
  • culture
  • Iranian civilization
  • Islam