دوره و شماره: دوره 16، شماره 3 - شماره پیاپی 49، مهر 1387