دوره و شماره: دوره 27، شماره 1 - شماره پیاپی 86، خرداد 1397 
در تکاپوی یکپارچگی در نظام خط‏مشی‌‏گذاری عمومی: الگوی پیکره واحد حکمرانی و خط‌مشی عمومی

سیدحسین اخوان علوی؛ سیدمهدی میری؛ عبدالحسین خسروپناه؛ علی حمیدی‌زاده؛ محمدحسین رحمتی