دوره و شماره: دوره 27، شماره 3 - شماره پیاپی 88، آذر 1397، صفحه 1-215 

مقاله پژوهشی

همکاری راهبردی شرکت‌های صنعتی و بنگاه‌های جدید فناوری نانو، چالش‌ها و راهکارها

صفحه 5-32

علی مبینی دهکردی؛ محمدرضا میگون پوری؛ محمدعلی بحرینی زارج