طراحی مدل کاربردی تعالی حرفه‌ای پرستاران؛ مطالعه کیفی با استفاده از نظریه پایور

نویسندگان

چکیده

در این مقاله که باهدف تبیین فرایند تعالی حرفه‌ای پرستاران و ارائه مدل کاربردی به کمک نظریه پایور انجام ‌شده است، عوامل مؤثر بر شکل‌گیری رفتارهای تعالی‌خواه کشف و تبیین گشته و مدل کاربردی تعالی حرفه‌ای پرستاران ارائه شده است. ‌این پژوهش از نوع کیفی و با استفاده از نظریه پایور انجام ‌شده است. شرکت‌کنندگان در پژوهش از میان پرستاران و از رده‌های مختلف بودند که به‌صورت مبتنی بر هدف، گلوله برفی و تئوریک انتخاب شدند. روش جمع‌آوری داده‌ها مصاحبه عمیق نیمه ساختاری بوده است. در این مطالعه نوزده مصاحبه با پانزده شرکت‌کننده انجام ‌شده که داده‌ها پس از پیاده‌سازی، مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت.: تجزیه‌وتحلیل داده‌ها و انجام مقایسات مداوم به‌منظور تراکم مفهومی، در نهایت منجر به استخراج طبقات یا درون‌مایه‌هایی شد که فرآیند تعالی حرفه‌ای را نشان می‌داد. در این مطالعه درمجموع 1450 کد اولیه، 35 طبقه اولیه، 8 زیر طبقه و 3 زمینه نهایی استخراج شد. طبقات اصلی (تم‌ها) شامل: رفتارهای فرانقش حرفه‌ای، بینش راهبردی حرفه‌ای و مدیریت استعدادهای حرفه‌ای هستند: نتایج حاصل نشان داد که برای دستیابی به تعالی حرفه‌ای، دارا بودن برخی از ویژگی‌ها و نگرش‌های فردی ازجمله ارزش‌آفرینی برای خود و نیز حفظ و توسعه ارزش‌های حرفه‌ای به‌عنوان رفتارهای فرانقش حرفه‌ای، لازم و ضروری است؛ اما بروز رفتارهای فرانقش، نیازمند ترغیب و تشویق می‌باشد. در این میان نقش مدیران حائز اهمیت است. بروز چنین رفتارهایی تنها در محیط‌های حمایت‌کننده که توسط خانواده و به‌ویژه مدیریت سازمان ایجاد می‌شود، میسر خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Nursing Professional Excellence Practical Model: A Qualitative Research Based on Payvar Theory

چکیده [English]

This article aims at designing a practical model for nursing professional excellence and providing some effective factors based on Payvar or “Grounded Theory” in forming extra role behaviors. This qualitative study was carried out on the basis of Payvar or "Grounded Theory" of Corbin & Strauss copy in 2008. Participants in this study were among nurses and from different ranks. Participants were selected based on assigned indicators, "Snowball Sampling Method". Data are collected through in depth semi-structural interviews. In this study, nineteen interviews were held with fifteen participants. Upon the analysis of the data and doing constant comparisons for the purpose of conceptual accumulation, 1450 primary codes, 35 primary categories,8 sub categories and 3 themes were derived in the frame of a conceptual model consisting of extra role professional behaviors, strategic professional insight, and professional talents management. The research results imply differences between excellence nurses behaviors and their specific characteristics. The emergence of the extra role behaviors need to be encouraged. The role of managers is important in this situation. Deducting the appropriate policy and strategies for emerging extra role behaviors in nurses and improving quality of care services are considered necessary. With the application of the nursing professional excellence model in medical centers, we can ensure the quality of care services and commitment to the persistent improvement of the nursing services.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nurses
  • professional excellence
  • extra role behaviors
  • Talent Management