کلیدواژه‌ها = محیط‌زیست
بررسی آثار تغییر اقلیم بر یخچال‌های طبیعی و تهدیدات امنیت ملی

دوره 31، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 347-372

10.22034/rahbord.2023.164031

سیدمحمدصفاالدین ابوالمعالی؛ حسن احمدی؛ بابک امین نژاد


محیط‌زیست؛ مفهومی چندگانه در علوم انسانی

دوره 26، شماره 2، شهریور 1396

زهرا سعیدآبادی؛ شهناز هاشمی؛ محمد سلطانی‌فر