نویسنده = سیدعلی طباطبایی
بی‌طرفی در سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی: مطالعه موردی

دوره 16، شماره 3، مهر 1387

سیدعلی طباطبایی؛ محمودرضا گلشن پژوه


روشهای اجرایی شدن سیاستهای کلی اصل ٤٤

دوره 15، شماره 4، اسفند 1386

سیدعلی طباطبایی؛ فرزانه مافی


چشم انداز اقتصاد ایران در سال 83

دوره 12، شماره 2، شهریور 1383

رویا طباطبایی یزدی؛ سیدعلی طباطبایی