گروه‌های غیررسمی کشورها و شورای امنیت سازمان ملل

نویسنده

چکیده

به نظر می‌رسد شورای امنیت سازمان ملل متحد با محدودیت‌های ساختاری به چالش کشیده شده است، البته این به مفهوم ناکامی کامل شورای امنیت در عرصه تعاملات بین‌المللی نیست. در واقع تحلیل کارکرد شورای امنیت نباید لزوماً براساس سطح همکاری‌های رسمی صورت پذیرد و به منظور درک دقیق متغیرهای مرتبط با عملکرد شورای امنیت باید به تحلیل سطح همکاری‌های غیررسمی گروه‌های ویژه‌ای از کشورها در خارج از شورای امنیت پرداخت

کلیدواژه‌ها