از منظر حکمروایی؛ تبیین چالش‌های مدیریت ساخت‌وساز شهری تهران در مسیر تحقق توسعه پایدار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت شهری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه عالمه طباطبائی، تهران، ایران

2 استادیار مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه عالمه طباطبائی، تهران، ایران

3 کارشناسی‌ارشد مدیریت شهری دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

ساخت‌وساز پایدار، یکی از پایه‌های توسعه پایدار است، و تحقق آن در شهر تهران که سهم قابل توجهی  از ساخت‌وساز و تولید محیط مصنوع در کشور ایران را در برمی‌گیرد، اهمیتی مضاعف دارد. در این بین مدیریت‌شهری به عنوان متولی تحقق توسعه پایدار شهری نقشی مهم و بی‌بدیل دارد. ازاین‌رو هدف این پژوهش، تبیین حکمروایانه چالش‌های مدیریتی ساخت‌وساز پایدار در شهر تهران است. به این‌منظور از روش ترکیبی و راهبردهایی چون تحلیل مضمون، تحلیل CODAS استفاده شده‌است. آنچه از تحلیل‌ داده‌ها بدست آمد، نشان‌داد که مدیریت شهری تهران در مسیر تحقق ساخت‌وساز پایدار شهری با دو دسته چالش‌های رویه‌ای و محتوایی که در مجموع شامل 14 چالش می‌شود روبه‌روست؛ که مهم‌ترین آن‌ها مواجهه با «سازمان غیر اجتماعی مدیریتی» است، که طی ده‌ها سال شکل‌گرفته‌است. موضوعی که بیش از پیش بر اهمیت پرداختن به حکمروایی خوب شهری در شهر تهران صحه گذاشته و نشان می‌دهد که بدون مواجهه‌ای فراگیر، برانگیزاننده و اتخاذ راهبردهایی نوید بخش، امکان گذر از آن برای رویارویی با چالش‌هایی مترقی‌تر همچون یکپارچه‌ کردن سازمان مدیریت شهری، توجه به تاب‌آوری، ارتقا آگاهی ذی‌نفعان و غیره، محقق نخواهد شد. در نهایت نیز چالش‌های احصا شده در قالب مدلی مفهومی عرضه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

From Governance View; Explanation the Challenges of Tehran's Urban Building Management to Attaining Sustainable Urban Development

نویسندگان [English]

 • Gholamreza Kazemian 1
 • Hossein Aslipour 2
 • Arash Taqipour Akhtari 3
1 Associate Professor of Urban Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Puplic Management & Policy Making, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
3 M.A of Urban Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Sustainable construction is one of the foundations of sustainable development, and its realization in the city of Tehran, which includes a significant share of construction and production of artificial environment in Iran, is doubly important. In the meantime, urban management as a custodian of the realization of sustainable urban development has an important and irreplaceable role. Therefore, the purpose of this study is to authoritatively explain the management challenges of sustainable construction in Tehran. For this purpose, combined methods and strategies such as content analysis and CODAS analysis have been used. What was obtained from the data analysis showed that Tehran's urban management is facing two categories of procedural and contextual challenges on the way to achieving sustainable urban construction, which includes a total of 14 challenges, the most important of which is the confrontation with the "managerial non-social organization", which has evolved for decades. This issue has increasingly confirmed the importance of good urban governance in Tehran and shows that without comprehensive, motivating and promising strategies, it will be impossible to face more progressive challenges such as the integration of the urban management organization, Resilience enhancement and stakeholder awareness in the future. Finally, the identified challenges are presented in the form of a conceptual model.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Urban Management Challenges
 • Sustainable Building
 • Good Governance
 • Sustainable Development
 • CODAS
 • Ashby, M. F. (2013). Materials and the Environment, Eco-informed Material Choice. 2nd Edition. Butterworth-Heinemann.
 • Bordass, B., & Leaman, A. (2013). New professionalism: Remedy or fantasy? Building Research & Information, 41(1), 1–7.
 • Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using Thematic Analysis in Psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77-101.
 • (2020, Apr 30). Cambridge dictionary.org. Retrieved from https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english
 • Creswell, J. (2016). 30 Essential Skills for the Qualitative Researcher. Thousand Oaks, California: SAGE.
 • Creswell, J., & Poth, C. (2018). Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches. Fourth edition. Thousand Oaks, California: SAGE.
 • Desideri, U., & Asdrubali, F. (2018). Handbook of Energy Efficiency in Buildings: A Life Cycle Approach. Butterworth-Heinemann.
 • Det Udomsap, A., & Hallinger, P. (2020). A bibliometric review of research on sustainable construction, 1994–2018. Journal of Cleaner Production, 254, 120073. , https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.120073.
 • Dool, L., Hendriks, F., Gianoli, A., & Schaap, L. (2015). The Quest for Good Urban Governance; Theoretical Reflections and International Practices. Urban and Regional Research International. Springer VS.
 • Fukuyama, F. (2013). What is governance? Governance, 26(3), , 347–368.
 • Hildingsson, R. (2015). Governing decarbonisation the state and the new politics of climate change . Lund, Sweden: Lund University.
 • Hill, S., Lorenz, D., Dent, P., & Lu¨tzkendorf, T. (2013). Professionalism and ethics in a changing economy. Building Research & Information, 41(1), 8 –27.
 • Hosseini Dehaghani, M., & Basirat, M. (2016). A Game Theory Approach to the Analysis of Urban Power Games: Analysis of Construction Building Processes in Tehran Metropolis. Honar-Ha-Ye-Ziba: Memary va Shahrsazi, 21(1),, 91-100.(In Persian)
 • Kazemian, G. (2018). The favorable perspective of urban management on the horizon 2025. In A. A. Mahaki, New urban governance; Approaches, concepts, issues and challenges (pp. 62-51). Tehran: Tisa. (In Persian)
 • Kenward, R. E., Whittingham, M. J., Arampatzis, S., Manos, B. D., Hahn, T., Terry, A., . . . Papathanasiou, J. (2011). Identifying governance strategies that effectively support ecosystem services, resource sustainability, and biodiversity. Proceedings of the National Academy of Sciences USA, 108(13),, (pp. 5308–5312).
 • Keshavarz G., M., Kazimieras Z., E., Turskis, Z., & Antucheviciene, J. (2016). A new combinative distance-based assessment (CODAS) method for multi-criteria decision-making. Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research, 25-44. (In Persian)
 • Kibert, C. J. (1994). Establishing principles and a model for sustainable construction. the first international conference on sustainable construction, (pp. 3-12). Tampa Florida.
 • Kibert, C. J. (2007). The next generation of sustainable construction. London: Taylor & Francis.
 • Kibert, C. J. (2007). The next generation of sustainable construction. Building Research & Information, 35:6, 595-601.
 • Kibert, C. J. (2016). Sustainable construction: Green building design and delivery. New York: John Wiley & Sons.
 • Koontz, H., & Weihrich, H. (Management). 1988. New York: McGraw-Hill.
 • Kotus, J., & Sowada, T. (2017). Behavioural model of collaborative urban management: extending the concept of Arnstein’s ladder. Cities (65), 78–86.
 • Learner's, O. A. (2020, Apr 30). Dictionary. Retrieved from https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english
 • Leftwich, A. (1993). Governance, democracy and development in the Third World. Third World Quarterly, 14(3), 605–624.
 • Li, Y., Qiu, J., Zhao, B., Pavao-Zuckerman, M., Bruns, A., Qureshi, S., . . . Li, Y. (2017). uantifying urban ecological governance: A suite of indices characterizes the ecological planning implications of rapid coastal urbanization. Ecological Indicators, 72, 225–233.
 • (2020, Apr 30). Longman Dictionary of Contemporary English Online. Retrieved from https://www.ldoceonline.com/dictionary
 • Lorch, R., Visscher, H., Laubscher, J., & Chan, E. H. (2018). Building Governance and Climate Change; Regulation and Related Policies. NewYork: Routledge.
 • Merriam-Webster. (2020, Apr 12). Merriam-Webster. Retrieved from https://www.merriamwebster.com/dictionary
 • Mol, A. P. (2009). Urban environmental governance innovations in China. Current Opinion in Environmental Sustainability, 1(1), 96–100.
 • Pierre, J., & Peters, B. G. (2000). Governance, politics and the state. Hampshire, UK: Palgrave Macmillan.
 • Rasoolimanesh, S. M., Badarulzaman, N., Abdullah, A., & Behrang, M. (2019). How governance influences the components of sustainable urban development? Journal of Cleaner Production, 238. (In Persian)
 • Roof, K., & N, O. (2008). Public Health: Seattle and King County's Push for the Built Environment. J Environ Health 71(1), 24-7.
 • Rotberg, I. R. (2014). Good governance means performance and results. Governance, 27(3), 511–518.
 • SCI, S. C. (2019). Information on building permits issued by municipalities in 2018. Tehran: Statistics Center of Iran.
 • Taqipour A., A. (2021). Explanation of Tehran’s Building Governance. Master Thesis. Tehran: Allame Tabataba'ie University, Faculty of Accoumnting and Management. (In Persian)
 • Treib, O., Bähr, H., & Falkner, G. (2007). Modes of governance: Towards a conceptual clarification. Journal of European Public Policy, 14(1), 1–20.
 • Turner, R., Fitzsimmons, C., Forster, J., Mahon, R., Peterson, A., & Stead, S. (2014). Measuring good governance for complex ecosystems: Perceptions of coral reef-dependent communities in the Caribbean. Global Environmental Change, 29, 105–117.
 • (2015). Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development. UN Doc. A/RES/70/1.
 • Visscher, H., Laubscher, J., & Chan, E. H. (2016). Building governance and climate change: roles for regulation and related polices. Building Research & Information, 44, 461-467.
 • Zhao, X., Zuo, J., Wu, G., & Huang, C. (2019). A bibliometric review of green building research 2000–2016. Architectural Science Review, 62(1), 74–88.
 • Zou'elm. (2005). Reflections on the concept of the word challenge in Iranian social and cultural literature. Andish va Tarikh Siasi Iran Mo'aser, 36(4), 34-37.