پیچیدگی های شناسایی مسائل عمومی در ایران با رویکرد داده بنیاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت دولتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشیار، گروه مدیریت دولتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 استادیار، گروه مدیریت دولتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

آنچه دولت تصمیم به انجام آن می­گیرد یا تصمیم به انجام آن ندارد خط­مشی عمومی خوانده می­شود. این فرآیند با شناسایی مسئله آغاز می­شود و تمرکز آن بر شناسایی مسئله است که عموم مردم را تحت تأثیر قرار می­دهد. این پژوهش الگوی شناسایی مسائل عمومی با رویکرد داده­بنیاد در ایران را ارائه می­دهد. در این پژوهش از نظریه داده­بنیاد استفاده شده و 15 مصاحبه با خبرگان نظام خط­مشی­گذاری انجام گردیده است. داده­ها توسط کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل و قضایا والگوی پژوهش ارائه گردید. تحلیل داده­ها در نهایت به احصای 122 مفهوم و 23 مقوله و شکل­گیری الگوی داده­بنیاد انجامید. نتایج پژوهش نشان می­دهد شرایط علّی شامل مقوله­های­ حساسیت عمومی نسبت به موضوع، هزینه ایجاد شده ناشی از وجود موضوع برای کشور، محدوده و قلمرو جغرافیایی درگیر با موضوع و­ حوادث غیرمترقبه و بلایای طبیعی و عوامل مداخله­گر شامل قانونگذاران و مجریان دولتی، بازیگران سیاسی، بازیگران غیردولتی، رسانه­های جمعی، و دانشگاه­ها و مؤسسات پژوهشی در فضای عمومی نظام خط­مشی­گذاری ایران شامل جریان­های فکری و مدل­های ذهنی خط­مشی­گذاران، جریان­های سیاسی و امنیتی، شرایط اجتماعی، فرهنگی و مذهبی، شرایط اقتصادی و فناوری، جریان­های خارجی و بین­المللی، و جریان­های سازمانی و اداری بر شناسایی مسائل عمومی در ایران تأثیرگذارند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Complexities of Identifying Public Issues in Iran with a Grounded Theory Approach

نویسندگان [English]

 • shakiba elsagh 1
 • hassan givarian 2
 • Mohammad Reza Rabiee Mandejin 3
 • mina jamshidievaneki 3
1 Ph.D. Student., Department of Public Administration, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Associate Prof., Department of Public Administration, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Assistant Prof., Department of Public Administration, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

What governments either decide to do or do not decide to do is called public policy. This process begins with identifying the issues; but its focus on identifying these very issues is something that affects the general public. This research provides a model for identifying public issues in Iran with the grounded theory approach. In this essay, the grounded theory has been used and 15 interviews with policy experts have been conducted. Data were analyzed by open, axial and selective coding and the research model was presented. Data analysis led to 122 concepts, 23 categories and the formation of the grounded theory model. The results show that the causal conditions include the issues of public sensitivity to the subject, the cost of the issue for the country, the geographical area surrounding the issue, emergency events and natural disasters, interfering factors including legislators and government officials, Political actors, non-governmental actors, mass media, universities and research institutes in the public space of the Iranian policy-making system, the intellectual currents and mental models of policy makers, political and security dynamics, social, cultural and religious conditions, Economic and technological developments, foreign and international currents along with organizational and administrative currents influence the identification of public issues in Iran.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Grounded Theory
 • Identify and Prioritize the Issues
 • Public Issues
 • Public Policy-Making
 • منابع

  • ابوالحسنی­رنجبر، احمد، دانش­فرد، کرم­الله، و فقیهی، ابوالحسن. (1396). ارائۀ الگوی دستورکار خط‌مشی‌های اصلاح نظام اداری در ایران. فصلنامه مدیریت دولتی، 9(4)، 615-640.
  • ابوالحسنی­رنجبر، احمد، دانش­فرد، کرم­الله، و فقیهی، ابوالحسن. (1397). الگوی نظری خط­مشی­گذاری برای اصلاح نظام اداری در جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر روش داده­بنیاد. فصلنامه راهبرد، 27(89)، 151-176.
  • ابوالمعالی، فاطمه­السادات، دانش­فرد، کرم­الله، و پورعزت، علی­اصغر. (1399). الگویی برای شناسایی پیش­ران­های کاربست مدل حکومت باز در دستگاه­های اجرایی ایران (مورد مطالعه: وزارت کشور). فصلنامه مدیریت دولتی، 12(1)، 145-174.
  • اسدی­فرد، رویا، فانی، علی­اصغر، آذر، عادل، و الوانی، مهدی. (1395). مدل تجزیه و تحلیل خط­مشی عمومی در ایران. فصلنامه مدیریت دولتی، 8(2)، 255-276.
  • الوانی، مهدی. (1395). تصمیم­گیری و تعیین خط­مشی دولتی. تهران: انتشارات سمت.
  • الوانی، مهدی، و شریف­زاده، فتاح. (1394). فرآیند خط­مشی­گذاری عمومی. تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
  • الوانی، مهدی، آذر، عادل، و دانایی­فرد، حسن. (1390). روش­شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکردی جامع. تهران: انتشارات اشراقی.
  • باقری، عبدالرضا، و پیشگاه­هادیان، حمید. (1398). الگوی مطلوب مسئله‌یابی در فرآیند سیاست‌گذاری شورای عالی امنیت ملی ج.ا.ایران. فصلنامه پژوهش های حفاطتی و امنیتی، 8(30)، 67-114.
  • برخورداری، یاسر. (1399). کاربست راهبرد مدارای سیاسی در الگوی حکمرانی نظام جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه شهید مطهری. فصلنامه راهبرد، 29(95)، 29-52.
  • بهمنی، ابراهیم، تیموری، هادی، مشرف­جوادی، محمدحسین، و ربانی­خوراسگانی، علی. (1399). تبیین مولفه­های رهبری اثربخش سازمان­های نظامی ایران با استفاده از نظریه داده­بنیاد. فصلنامه راهبرد، 29(95)، 5-28.
  • پورعزت، علی­اصغر، و هاشمی­کاسوایی، مینا. (1396). مسئله عمومی چالش آغازین خط­مشی­گذاری دولتی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
  • پورعزت، علی­اصغر، بیگدلی، سکینه، و سعدآبادی، علی­اصغر. (1392). اولویت­بندی مسائل در تدوین دستورکار برای خط­مشی­گذاری عمومی. فصلنامه علمی پژوهشی دانش سیاسی، 9(2)، 5-28.
  • تسلیمی، محمدسعید، نوروزی، خلیل، عبدالحسین­زاده، محمد، و جوادی، مجتبی. (1395). مدل پارادایمی نهادهای کلان واسطه علم و فناوری کشور (مطالعه موردی: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری دولت دهم). فصلنامه راهبرد، 25(79)، 5-28.
  • حسنی، مهیار. (1399). مطالعه تطبیقی و ارائه ساز و کار شناسایی مسائل عمومی. دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی، مدرسه حکمرانی شهیدبهشتی (ره)، گروه ساختار و مدیریت.
  • حکاک، محمد، و آزادی، محمدحسین. (1399). ناکامی سازمانی و رهبری مصلح: نظریه داده بنیاد. فصلنامه مدیریت دولتی، 12(1)، 314-345.
  • دانایی­فرد، حسن. (1388). روش شناسی تدوین خط مشی ملی کارآفرینی کشور: چارچوبی مفهومی. فصلنامه توسعه کارآفرینی، 2(6)، 125-155.
  • دانش­فرد، کرم­الله. (1393). فرآیند خط مشی گذاری عمومی. تهران: انتشارات صفار.
  • رضوانی­نژاد، سیدامین، و ملک­محمدی، حمیدرضا. (1397). درآمدی تحلیلی بر مسئله شناسی در سیاست گذاری امنیتی. مطالعات راهبردی سیاست گذاری عمومی، 8(27)، 279-296.
  • سلیمانی­خوئینی، مهدی، دانش­فرد، کرم­الله، و نجف­بیگی، رضا. (1398). الگوی اقتضایی شناسایی مسائل عمومی در فرایند خط­مشی­گذاری ایران با تأکید بر عوامل پیش­ران. فصلنامه مدیریت دولتی، 11(4)، 530-566.
  • شیخ­پور، مهدیه، و سلاجقه، سنجر. (1396). وضعیت مسئله­یابی رسمی و میزان اجرای خط­مشی­های عمومی (مورد مطالعه: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی). فصلنامه رسالت مدیریت دولتی، 8(27)، 51-63.
  • عباسی، حمیده، و دانش­فرد، کرم­الله. (1400). الگوی مشارکت شهروندان در مرحله اول خط­مشی­گذاری عمومی (شناسایی مسائل عمومی). فصلنامه علمی مطالعات بین­رشته­ای دانش راهبردی، 11(42)، 55-77.
  • فقیهی، مهدی، و کاوه، کامیار. (1394). تشخیص مسئله عمومی؛ بررسی با رویکردی تطبیقی. نخستین کنفرانس ملی مدیریت دولتی ایران. تهران: دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
  • قلی­پور، رحت­اله. (1389). فرآیند خط­مشی­گذاری عمومی در ایران. تهران: مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی.
  • قلی­پور، رحمت­اله، درویش­زاده، محمدمهدی، و پیران­نژاد، علی. (1398). بررسی روش‌ها، منبع‎ها و مانع‎های دستیابی به درآمد پایدار شهری (مطالعه موردی: شهرداری ارومیه). فصلنامه مدیریت دولتی، 11(1)، 151-178.
  • گیوریان، حسن، و ربیعی­مندجین، محمدرضا. (1394). تصمیم­گیری و تعیین خط­مشی دولتی. تهران: انتشارات یکان.
  • محمدیان، ایوب، و خدادادبرمی، مریم. (1399). تبیین فرایند شکل­گیری قابلیت شبکه­ای در سازمان­های دولتی فعال در پنجره واحد تجاری ایران با استفاده از نظریه داده بنیاد. فصلنامه مدیریت دولتی، 12(1)، 88-119.
  • معمارزاده، غلامرضا، و شکری، نرجس. (1385). ارائه مدل پویا برای اجرای خط­مشی­های عمومی. فصلنامه پژوهشگر، 3(8)، 2-14.
  • مقیمی، سیدمحمد، پورعزت، علی­اصغر، دانایی­فرد، حسن، و احمدی، حیدر. (1395). طراحی و تبیین مدل بودجه‎بندی براساس شاخص‎های حکمرانی خوب در ایران. فصلنامه مدیریت دولتی، 4(8)، 645-664.
  • میری، سیدمهدی، خسروپناه، عبدالحسین، حمیدی­زاده، علی، اخوان­علوی، سیدحسین، و رحمتی، محمدحسین. (1397). در تکاپوی یکپارچگی در نظام خط­مشی­گذاری عمومی: الگوی پیکره واحد حکمرانی و خط­مشی عمومی. فصلنامه راهبرد، 27(86)، 159-192.

   

   

  • Aliyu, M., Ikedinma, H., & Alabi, W. (2018). Impact of public opinion on public policy in South West, Nigeria. Journal of Arts & Humanities, 7(7), 12-22.
  • Anderson, J. (2011). Public policymaking. (7th edition), USA: Texas A&M University Press.
  • Chandrasegaran, S., Badam, S., Kisselburgh, L., Ramani, K., & Elmqvist, N. (2017). Integrating Visual Analytics Support for Grounded Theory Practice in Qualitative Text Analysis. Eurographics Conference on Visualization (EuroVis), 36(3), 201-212.
  • Corbin, J., & Strauss, A. (2008). Basics of qualitative research. Los Angeles: Sage, 3rd. ed.
  • Downs, A. (2016). Up and Down with Ecology: The Issue-Attention Cycle. In D. Protess, & M. McCombs, Agenda Setting: Reading on Media, Public Opinion, and Policymaking (pp. 27-34). routledge.
  • Dye, T. (2005). Understanding Public Policy. New Jersey: Upper Saddle River, Fearson Education Prentice-Hall, Inc.
  • Eneanya, A. (2016). Theory and practice of public administration. Ibadan: University Press.
  • Fasipe, O. (2015). Public policy process – An overview. Accessed on the 15th of February, 2018, from https://www.linkedin.com/pulse/public-policy-overview.
  • Flint, D., Woodruff, R., & Gardial, S. (2002). Exploring the Phenomenon of Customers' Desired Value Change in a Business-to-Business Context. Journal of Marketing, 66(4), 102-117. https://doi.org/10.1509/jmkg.66.4.102.18517
  • Glaser, B., & Strauss, A. (2017). The Discovery of Grounded Theory. https://doi.org/10.4324/9780203793206
  • Hardee, K., Feranil, I., Boezwinkle, J., & Clark, B. (2004). The policy circle. London: Policy working paper series, no. 11.
  • Heywood, A. (2007). England: Palgrave Macmillan publishers Ltd. (3rd edition).
  • Ishola, A., Nwogwugwu, N., Nwaodike, C., & Ogu, M. (2019). Legislators Role in Problem Identification and Agenda Setting in Public Policy Process in Nigeria. International Journal of Advanced Research, 7(3), 458-466. https://doi.org//10.21474/IJAR01/8657
  • Kingdom, J. (2003). Agendas, Alternatives and Public Policies. New York: Longman, Second edition.
  • Laufer, D. (2006). A Practical Process Guide to Issues Management. Public Affairs Council, Washington, DC. www.pac.org/CPAM.
  • Menon, M. (2014). Public Policy and Administration. New Delhi, India: Wisdom press.
  • Michigan Studies. (2018). Public Issues Facing Michigan Citizens. Michigan university, http://www.eupschools.org/page/1359.
  • Mintrom, M. (2019). Public Policy, Investing for a better world. USA: Oxford University Press.
  • PierceJaques, A. (2008). Refocusing Issue Management, Bridging academic and practitioner perspectives. A thesis submitted in fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy, Melbourne: School of Applied Communication RMIT University.
  • Popoola, O. (2016). Actors in Decision Making and Policy Process. Global Journal of Interdisciplinary Social Sciences, 5(1), 47-51.
  • VanAelst, P. (2019). Journalists and Public Policy. The International Encyclopedia of Journalism Studies. https://doi.org/10.1002/9781118841570.iejs0054.