رویارویی اسلام و لیبرالیسم در روی آوری به دموکراسی

نویسنده

چکیده

بررسی‌های صورت‌گرفته درباره نسبت دین و دموکراسی، کمتر به تشویشی که در سویه‌ دوم مسئله وجود دارد،‌ توجه داشته‌اند. مدعای ما در این مقاله این است که واکاوی دقیق مفهومی و وارسی سرگذشت تاریخی دموکراسی نشان می‌دهد که چالش و بدگمانی‌های موجود، بیش از ‌آن‌که از تعارض ذاتی میان آن دو برخاسته باشد،‌ از رویارویی اسلام و لیبرالیسم نشئت می‌گیرد و مربوط به غلبه لیبرال دموکراسی و خوانش لیبرال از دموکراسی است. از همین رو، پس از توقف و تأمل مفهومی- تاریخی در اطراف دموکراسی، به بررسی میزان هم‌سویی‌های‌ لیبرالیسم و اسلام با دموکراسی خواهیم پرداخت و سپس تفاوت‌های آن دو را به‌مثابه دو فلسفه سیاسی رقیب، مورد بررسی و مقایسه قرار خواهیم داد و بدین طریق بر مدعای آغازین بحث صحه خواهیم گذارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Confrontation between Islam and Liberalism in Approaching Democracy

چکیده [English]

Studies aimed at to exploring relationship between religion and democracy have paid little attention to the concerns existing in the second side of this relationship. This article claims that a conceptual examination of democracy and a survey of its history show that existing suspicions are originated of a confrontation between Islam and democracy rather than their inherent conflict, and is related to the domination of liberal democracy that is defined as the liberal reading of democracy. Therefore, having made a historical and corceptal reflection on democracy, the anthor studies affnities existing between Islam and liberalism on the one hard and democracy, on the other hand, then he compares their differences as two rival political philosophies to prove his initial claim

کلیدواژه‌ها [English]

  • Democracy
  • Islam
  • Liberalism
  • political philosophy
  • popular governance
  • liberal democracy