ارائه مدل ده مرحله‌ای تدوین استراتژی منابع انسانی برمبنای نقاط مرجع استراتژیک

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق مدلی تلفیقی «ده-گامه» بر اساس نقاط مرجع راهبردی و تحلیل محیط درونی و بیرونی جهت تدوین استراتژی منابع انسانی در سازمان مورد مطالعه «صنعت نفت» ارائه‌شده است. کلیه مشاغل سازمان هدف در چهار بعد پدرانه،‌ ثانویه، پیمانکارانه و متعهدانه طبقه‌بندی‌شده و برای هر دسته شغل، استراتژی اصلی و کارکردی به همراه اقدامات و الزامات بهبود متناسب تدوین‌شده است. روش اجرای تحقیق کیفی بوده و جامعه پژوهش یک سازمان پژوهش و فناوری فعال در صنعت نفت می‌باشد که از تکنیک پنل خبرگان و مصاحبه استفاده‌شده است. با استفاده از الحاق نتایج به‌دست‌آمده در چارچوب استراتژی‌های اصلی و اقدامات بهبود ارائه‌شده می‌توان یکپارچگی و سازگاری زیرسیستم‌های منابع انسانی شامل تأمین، روابط با کارکنان، ارزیابی عملکرد و جبران خدمات را در سازمان هدف به نحو اثربخشی تأمین کرد. از آنجاکه مدیریت استراتژیک منابع انسانی عنصری کلیدی در تقویت منابع انسانی سازمان است، ارائه صحیح و جامع و ارتباط آن با اقدامات بهبود می‌تواند نقشی مهم در حل دیگر مشکلات عمده سازمان نیز داشته باشد. این تحقیق می‌کوشد مدلی جامع و گام‌به‌گام را جهت تدوین استراتژی منابع انسانی ارائه دهد که قابل‌استفاده برای سازمان‌های دیگر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting "the 10-Step" Model of Human Resources Strategy Formulation Based on Strategic Reference Points (SRP)

چکیده [English]

In this study, "the 10-Step" model, based on Strategic Reference Point (SRP), internal and external environment analysis, and also a focus group of human resource professionals is developed for Iran petroleum industry. All organizational posts are categorized into 4 groups of paternalistic, secondary, contractual, & commitment, and for each category, fundamental and functional strategies along with subsequent actions are provided. A qualitative research methodology is applied by selecting Delphi and deep interview techniques; and research population includes all staff of a well-known Research Technology Organization (RTO) in Iran petroleum industry. corobining a strategic framework with ameliorating actions enables the organization to provide consolidation and consistency in its human resource systems such as recruitment, labor relations, performance appraisal and compensation. As strategic human resource planning is a key factor in the reinforcement of human resources, presenting strategies scrupulously and connecting them in a streamlined order with organization plans plays a critical role to rectify the main HR problems. This research aims to delineate a comprehensive and step by step model in order to formulate human resource strategy for the studied case and also other organizations

کلیدواژه‌ها [English]

  • ؛ oil industry