آسیب‌شناسی شکاف‌های اجتماعی و ارائه راهبردهایی برای تقویت همبستگی ملی در ایران

نویسنده

چکیده

این مقاله می‌‌کوشد با اتکاء به یافته‌های پژوهش‌های میدانی، وضعیت چهار شکاف اجتماعی عمده در جامعه ایران (شکاف‌های نسلی، جنسیتی، قومی‌ و مذهبی) را آسیب‌شناسی کند و راهکارهایی برای تحکیم همبستگی اجتماعی و همگرایی ملی و تقویت الفت و دوستی در جامعه ایران ارائه نماید. نتایج بررسی‌ها نشان می‌‌دهد شکاف‌های اجتماعی فوق، شکاف‌های فعالی در جامعه ایران نیستند، اما در میان مؤلفه‌های گوناگون همبستگی اجتماعی و همگرایی ملی، نگرش جوانان، زنان، اقوام ایرانی و هم‌وطنان اهل سنت به مقوله‌هایی چون «عدالت اجتماعی»، «اعتماد عمومی» و «کارآمدی نهادها و مسئولین»، چندان مثبت نیست و اصلاح سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های منتج به «کاهش فقر و تبعیض»، «افزایش مشارکت سیاسی و اجتماعی» و «افزایش تعاملات فرهنگی» در جامعه به ویژه در مناطق درگیر کشور برای تحکیم همبستگی اجتماعی، تقویت وحدت ملی و افزایش الفت و دوستی در جامعه ضروری است. تمرکز زمانی این پژوهش بر دهه 1380 می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pathological Social Cleavages: Strategies for Boosting Friendship and National Solidarity in Iran

چکیده [English]

The present article, drawing upon the findings of a field research, tries to study pathological social cleavages in the Iranian society (racial, gender, ethnic and religious cleavages) and mechanisms for strengthening social solidarity and national convergence and friendship among the Iranian society. The results of the survey show that the above-mentioned social rifts are not acute in the Iranian society. However, in regard to the different components of social solidarity and national convergence, the attitude of the youth, women, Iranian ethnic groups and Sunni countrymen towards subjects such as “social justice”, “public trust” and “efficiency of the institutions and authorities of the system” was not proven to be positive. Therefore, adopting policies aiming at the “reduction of poverty and discrimination”, “increase of political and social participation” and “increase of cultural interactions” in the society, especially in ethnic areas and Sunni populated regions of the country are necessary for strengthening social solidarity, boosting national unity and increasing friendship in the society. The time focus of this research is the decade 1380s.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran
  • social cleavages
  • National Solidarity
  • social convergence
  • Friendship