تأثیر عوامل اقتصادی بر سطح اعتماد سیاسی

نویسنده

چکیده

اعتماد، پایه بسیاری از تعاملات و کنش‌های روزمره در جوامع انسانی چه در زمینه ارتباطات میان‌فردی و چه در حوزه ارتباطات اجتماعی بین گروه‌هاست. در بیشتر جوامع به علت مجموعه‌ای از عوامل مانند از خود بیگانگی، فقدان سرمایه اجتماعی، وجود رسانه‌های انتقادی و یا میزان پاسخگویی نهادها و سازمان‌‌های عمومی، میزان اعتماد به دولت و سازمان‌های تابعه کاهش یافته است. در عین حال بررسی‌ها نشان می‌دهد که برخی عوامل استراتژیک محیطی مانند وضعیت عوامل اقتصادی در یک جامعه احتمالاً این حالت را تشدید یا تضعیف می‌نماید و یا به گونه‌ای بر آن مؤثر است. در این مقاله پس از مروری اجمالی بر مبانی نظری اعتماد سیاسی، تأثیر عامل اقتصاد و مؤلفه‌های آن در نوسانات اعتماد سیاسی ارزیابی و آزمون می‌شو‌د. نتایج به دست‌آمده از پژوهش حاضر گویای آن است که وضع عوامل و متغیر‌های اقتصادی یک جامعه کمابیش بر سطح اعتماد سیاسی در آن جامعه مؤثرند. یافته‌های مقاله همچنین نشانگر آن است که میزان ثبات اقتصادی، وضع شاخص‌های مهم اقتصادی و فساد مالی (اقتصادی) در جامعه به ترتیب بیشترین تأثیر را بر اعتماد سیاسی خواهند داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impact of Economic Factors on Political Trust

چکیده [English]

Trust is foundation of most everyday interactions in human societies;
both with regard to inter-personal communications and in social;
communications among groups. Trust in government and state-run;
organizations has decreased in many societies due to various factors;
including self-alienation, lack of social capital, presence of critical media or;
low level of accountability in public institutions and organizations. Studies;
show that some strategic and environmental factors, including economic;
factors, probably strengthen or weaken this state or affect it in other ways.;
This paper will briefly discuss the theoretical fundamentals of political trust;
before focusing on the impact of economic factor and its various;
components on the fluctuation of political trust. Research findings prove;
that economic factors and variables more or less affect the level of political;
trust in a society. They also indicate that economic stability, the status of;
important economic indices, and financial (economic) corruption have the;
highest impact on the political trust.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Trust
  • political trust؛ economic factors؛ strategic environmental؛ factors