قانون کار و توسعه صنعتی در اقتصاد ایران

نویسندگان

چکیده

ادبیات اقتصاد توسعه، نهادها را به منزله بستری معرفی می‌کند که بدون آن رشد و توسعه اقتصادی به طور کامل محقق نخواهد شد. قوانین و مقررات از جمله نهادهایی است که در جهت‌گیری فعالیت‌های اقتصادی نقش مهمی ایفا می‌کنند و بارزترین نمود آن در ایران، قانون کار است. این قانون در سال 1369 دستخوش اصلاحاتی شد که عمدتاً معطوف به حمایت از قشر کارگر بود و در مقایسه با قانون کار قبلی، پرداختی‌های بیشتری را متحمل کارفرمایان ساخت. در این مقاله، آثار این اقدام در بخش صنعت بررسی می‌شود. در حالی که استدلا‌ل‌های نظری پیامدهای مختلف و متضادی را اظهار می‌کنند، یافته‌های مطالعه حاضر که با استفاده از داده‌های ترکیبی مربوط به کارگاه‌های دارای 50 نفر کارکن و بیشتر برای دوره 1367 تا 1381 به دست آمده‌اند، حکایت از آن دارند که تغییرات قانون کار در ایران توانسته است به رشد سهم صنایع از کل اقتصاد کمک و توسعه صنعتی ایران را تسهیل کند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Labor Law and Industrial Development in Iran’s Economy

چکیده [English]

In the literature of development economics, institutions are regarded as;
necessary grounds in the absence of which, economic growth and;
development will not take place fully. Laws and regulations are among;
institutions which play an important role in setting the direction of;
economic activities and labor law is a prominent instance of those laws in;
Iran. This law was amended in 1990 to provide more support for workers in;
comparison to its predecessor, but also imposed more liabilities on;
employers. This paper reviews impact of this measure on Iran’s industrial;
sector. Theoretical arguments have pointed to various, and sometimes;
contradictory, effects of the amendment. The findings of this study, which;
has taken advantage of combined data related to workshops with 50 workers;
in the period between 1988 and 2002, show that changes in Iran’s labor law;
have helped to increase the share of the country’s industries in the national;
economy and have facilitated industrial development in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Power
  • National Power
  • hard power
  • Soft power
  • Islamic
  • Republic of Iran