تأملی بر امکان اِعمال اصل انتظار مشروع در دیوان عدالت اداری

نویسندگان

چکیده

در پی تغییر ماهیت ارتباط مقامات عمومی با شهروندان طی سالیان اخیر، صلاحیت‌های اختیاری گسترده‌ای به مقامات اداری واگذار شده و انواع «تصمیمات و اعلامات اداری» ناشی از اِعمال این صلاحیت‌ها، به صورت بخشی از اصول مورد توجه شهروندان در برنامه‌ریزی‌های زندگی فردی و اجتماعی درآمده است. با این حال، برخی اوقات اَعمال جدید مقامات عمومی نوعاً با انتظارات افراد ناشی از تصمیمات و اعلامات قطعی پیشین، متفاوت و حتی مغایر است. در چنین وضعیتی رعایت «انصاف» و حفظ «اعتماد عمومی» به اداره، حمایت حقوقی از توقعات و «انتظارات مشروع» شهروندان را ایجاب می‌کند. اصل انتظار مشروع به مثابه یکی از اصول بنیادین کنترل قضایی اَعمال دولت در دیوان‌ها و مراجع دادرسی اداری، با ترکیبی از سازوکارهای حمایتی متنوع در مواقع نقض رویه‌ها، تفویت منافع و امتیازات و ایراد خسارات، به حمایت از خواسته‌ها و توقعات یادشده شهروندان می پردازد. تأمل در برخی قضایای مطروحه در دیوان عدالت اداری، نشان می‌دهد که در صورت وقوع برخی اصلاحات قانونی، امکان پذیرش و اِعمال این اصل در نظم حقوق اداری ایران نیز وجود دارد. با این وصف، معرفی چارچوب نظری این اصل، ضمن الحاق مفهومی جدید به ترمینولوژی حقوق عمومی داخلی و بهبود دادرسی‌های اداری، به تأمین هرچه بیشتر رفاه اجتماعی شهروندان نیز کمک خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reflections on the Application of Legitimate Expectation Principle in Administrative Court of Justice

چکیده [English]

Due to changing nature of the relationship between public officials and;
citizens in recent years, vast optional discretions have been accorded to;
administrative officials and “administrative decisions and announcements”;
resulting from those discretions constitute elements which are used by;
citizens in making personal and social plans. However, new measures taken;
by public officials are sometimes different from and even at odds with;
personal expectations which arise from the past public decisions and;
announcements. Under these conditions, legal support for “legitimate;
expectations” of citizens is a requisite of “fairness” and maintaining “public;
trust” in public administration. The principle of legitimate expectation, as;
one of the basic principles used to maintain judicial control over;
administrative measures of government through administrative courts, uses;
a combination of supporting and compensatory mechanisms to meet;
demands and expectations of citizens. Review of some cases which have;
been heard in the Administrative Court of Law shows that after some;
amendments, it is possible to accept and apply this principle in the;
administrative legal system of Iran. Therefore, introducing theoretical;
framework of this principle will not only add a new concept to terminology;
of domestic public law and improve administrative procedure, but will also;
lead to better social welfare of the citizens.

کلیدواژه‌ها [English]

  • state decisions and announcement
  • public trust
  • Legitimate
  • Expectation
  • fair procedure
  • judicial supervision
  • proper management