کارکردهای الگوی توسعه

نویسندگان

چکیده

در حالی توسعه‌یافتگی و استقرار در جایگاه نخست اقتصادی، علمی و فناوری منطقه به عنوان یک هدف ملی در سند چشم‌انداز بیست‌ساله جمهوری اسلامی ایران مورد تأکید قرار گرفته که هنوز الگوی بومی متناسب با مقتضیات تاریخی، جغرافیایی و فرهنگی کشور برای توسعه طراحی نشده است. لذا مسئله اصلی و پرسش‌های تحقیق این است که الگوی مطلوب توسعه در نظام جمهوری اسلامی ایران باید از چه ویژگی‌هایی برخوردار باشد؟ و اساساً توسعه مورد نظر دارای چه اصول، ابعاد و اهدافی است؟ راهبردهای نیل به توسعه مطلوب کدام‌اند؟ با تأکید بر دین‌محور بودن نظام جمهوری اسلامی ایران، اخلاق و فرهنگ چه جایگاهی در الگوی مطلوب توسعه کشور خواهند داشت؟ در جهت پاسخگویی به پرسش‌های مطرح‌شده و در نهایت طراحی الگوی توسعه ایرانی – اسلامی، نخست اطلاعات لازم در خصوص مبانی نظری توسعه به‌طور کتابخانه‌ای گردآوری و به روش توصیفی مطالعه می‌شوند. سپس با تحلیل محتوای اسناد فرادستی نظام، ویژگی‌های جامعه آرمانی در قانون اساسی و مشخصات جامعه توسعه‌یافته در سند چشم‌انداز با نظریه‌های توسعه به روش تحلیلی مقایسه می‌گردند. همچنین راهبردهای مناسب توسعه از تحلیل محیط‌های داخلی و خارجی و آگاهی از نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید S.W.O.T نتیجه‌گیری می‌شوند. درخصوص آگاهی از جایگاه اخلاق و فرهنگ در الگوی مطلوب توسعه از تحلیل محتوای اسناد موجود و مرتبط استفاده خواهد شد، در ادامه مطالعه، روایی و پایائی یافته‌ها و نتایج پژوهش از روش دلفی مورد آزمون قرار می‌گیرند. در خاتمه با ابتنا به مطالعات انجام‌یافته و نتایج حاصله، الگوی توسعه ایرانی - اسلامی با 3 استراتژی، 4 بسته مشتمل بر 15 اقدام اجرایی (به عنوان متغیرهای مستقل) و 17 نتیجه مقطعی، 5 برآیند نتایج مقطعی و 7 هدف بخشی (به عنوان متغیرهای وابسته) و 6 بعد از ابعاد توسعه به همراه اهداف نهایی و آرمانی توسعه، طراحی و پیشنهاد می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Functions of Development Model

چکیده [English]

Although economic development and gaining the top rank in the region;
in economic, scientific and technological areas has been set as a goal of;
Iran’s 20-Year Vision Plan, the country has yet to come up with an;
indigenous development model befitting from its historical, geographical;
and cultural requirements. Therefore, the main questions in this study;
include: “What are the main characteristics of an optimal development;
model for the Islamic Republic of Iran?” “What are the main principles,;
dimensions and goals of purported economic development?” “In what ways;
such an optimal development can be achieved?” “Given the religious nature;
of the Islamic Republic of Iran, what is the position of ethics and culture in;
the optimal development model of the country?” To answer these questions;
and formulate a model for the Iranian – Islamic development, necessary;
information was first gathered through library method and analyzed, using a;
descriptive approach. Then, characteristics of an ideal society as described;
by the Constitution and features of a developed society as envisaged by the;
20-Year Vision Plan were compared with development theories using an;
analytical method. Finally, suitable development strategies were deduced;
through analysis of internal and external environments and review of;
strengths, weaknesses, opportunities and threats using SWOT analysis. To;
determine the position of ethics and culture in the desirable development;
model, the content of the available relevant documents were analyzed.;
Reliability and validity of research findings and study results have been tested using Delphi method. Eventually, a model for Iranian – Islamic;
development has been offered on the basis of study results which includes;
three strategies, four packages consisting of 15 executive measures (as;
independent variables), 17 ad-hoc results, five outcomes of ad-hoc results,;
seven sectoral goals (as dependent variables) and six development;
dimensions along with final goals of development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • power؛ national powe؛ hard power
  • ؛ soft power؛ Islamic؛ Republic of Iran