جایگاه قدرت نرم در قدرت ملی با تأکید بر جمهوری اسلامی ایران

نویسندگان

چکیده

قدرت، توانایی یک بازیگر در استفاده از منابع و امکانات جهت تأثیرگذاری بر رویدادهای بین‌المللی به نفع خود است. کشورها برای حفظ موجودیت، امنیت و رفاه شهروندان خود و نیز مقابله با تهدیدات خارجی ناگزیرند سیاست‌ها و برنامه‌هایی را جهت افزایش توانمندی و قدرت ملی خود به‌کار گیرند. شرایط جدید نظام بین‌الملل باعث شده است مؤلفه‌های جدیدی در ساختارهای رسمی بین‌الملل نقش ایفا کنند و کشورها برای تأمین منافع ملی خود ابزارها و راه‌های جدیدی را به‌کار گیرند که مهم‌ترین آنها را می‌توان بهره‌گیری از "قدرت نرم" دانست. جمهوری اسلامی ایران با توجه به موقعیت حساس استراتژیک و ژئوپلیتیک خود ناگزیر است ضمن توجه و تقویت جنبه‌های مختلف قدرت سخت (توان نظامی و اقتصادی) به تقویت ابعاد قدرت نرم خود نیز بپردازد. ایران زمانی می‌تواند از قدرت نرم خود بهره برده و به تقویت قدرت ملی خود دست یابد که استراتژی‌، راهبرد و نیز ارزش‌های مطلوب خود را به گونه‌ای ارائه دهد که از دو بعد ملی و فراملی از مؤلفه‌های تولید قدرت خود نهایت بهره‌برداری را به‌عمل آورد. پژوهش حاضر تلاش دارد با رویکردی توصیفی- تحلیلی به شناسایی عوامل و مؤلفه‌های قدرت نرم بپردازد و جایگاه این مؤلفه‌ها را در قدرت نرم ایران بررسی کند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد مؤلفه‌های قدرت نرم در مجموع اثرگذاری مثبتی بر قدرت ملی ایران دارند، اما کشور ما نتوانسته است از مؤلفه‌های فراملی موثر بر قدرت نرم، بهره‌برداری بهینه و مناسبی کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Position of Soft Power in National Power With Emphasis on the Islamic Republic of Iran

چکیده [English]

Power is the ability of a political player to use resources and facilities to;
influence international events in its own benefit. States need to adopt;
policies and implement plans to increase their national powers in order to;
survive and to protect security and welfare of their citizens and head off;
foreign threats. New conditions of the international system have cleared the;
way for new players within official international structures. States,;
therefore, take advantage of new means and ways to meet their national;
interests, the most important of which is the use of “soft power.” Due to its;
sensitive strategic and geopolitical position, the Islamic Republic of Iran has;
to bolster its soft power in addition to strengthening various aspects of its;
hard power (military and economic). Iran can make the most of its soft;
power capacities to bolster its national power only when she would;
formulate a suitable strategy and approach to presenting values she regards;
important in such a way that allows optimal generation of power;
domestically and internationally. The present study attempts, through a;
descriptive – analytical approach, to identify factors and components of soft;
power and to review their position in Iran’s soft power. Findings indicate;
that the overall effect of soft power components of Iran on the country’s;
national power is positive. Iran, however, has not been able to take suitable;
advantage of transnational components which positively affect the country’s soft power.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Power
  • National Power
  • hard power
  • Soft power
  • Islamic
  • Republic of Iran