اقتصاد سیاسی پدیده کم رشدی در ایران

نویسندگان

چکیده

این مقاله به بیان مسائل اقتصاد ایران، علل بروز مسائل و مشکلات موجود به ویژه پدیده کم‌رشدی از منظر اقتصاد سیاسی با تأکید بر نقش دولت و مناسبات آن با طبقات اجتماعی در تحول اقتصاد کشور وارائه طریق برای برون‌رفت از وضعیت کنونی و مواجهه با حوزه بحران و چالشهای آینده می‌پردازد. همچنین مسائل اساسی اقتصاد ایران از جمله رشد اندک و پرنوسان اقتصادی، توزیع نابرابر درآمد، شکاف فناوری با دنیای پیشرفته و رقابت‌پذیری، تورم و بیکاری گسترده نیروی کار و شرح پاره‌ای مسائل ساختاری شامل اتکای اقتصادی کشور به منابع طبیعی و تعامل یک سویه و غیر متقارن با جهان، تداوم حیات مناسبات تولید ماقبل سرمایه‌داری در کنار مناسبات سرمایه‌داری و سلطه اقتصاد دولتی تبیین می‌شود

کلیدواژه‌ها