نقد نظریه مدرن صلح (به‌سوی نظریه کلاسیک صلح مبتنی بر تاریخ ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

 


 

صلح در دنیای مدرن محصول مدیریت و هماهنگی‌هایی است که بر ترس از نتایج کاربرد قدرت نظامی استوار است. این نظریه ساده و موسع، مفروض اصلی مطالعات صلح در رشتۀ حقوق و روابط‌ بین‌الملل در قرن بیستم بوده است. اما در این مقاله ادعا می‌شود که نظریه مدرن صلح (استقرار نظم بر پایه قدرت اجبار و ملاحظات ناشی از ترس) مرتبط با تجربیات تاریخی و واقعیت «صلح» نیست، بلکه آنچه بیشتر به واقعیت‌ صلح ارتباط دارد و زیسته‌تر است، نظریۀ کلاسیک صلح است که برخلاف تصورات مدرن از صلح، می‌گوید صلح مشخصۀ دولت‌ها نیست،بلکه مشخصۀ اجتماعات است. در برابر تصور امروزی از صلح، فرضیه‌ای که می‌کوشیم آن را معقول و بین‌الاذهانی سازیم عبارت است از صلح به‌عنوان توان و کارکرد یک اجتماع تاریخی ]یا تمدن[ برای تلطیف و قابل زیست ساختن مناطق پیرامونش از طریق گسترش فرهنگیِ ناهشیارِ خود. یافتۀ تحقیق آن استکه ایران از معدود اجتماعات تاریخی است که کارکردهای مطابق با نظریه کلاسیک صلح را در سراسر تاریخ خود بروز داده و از این‌رو شایسته است که همین اصل یعنی نظریه کلاسیک یا ماقبل مدرن صلح، اندیشۀ راهنمای سیاست خارجی ایران باشد؛ اندیشه‌ای مرکزی که می‌گوید ایران در طول تاریخ خود، بیشتر با گسترش‌یابیِ اجتماع و فرهنگش مشخص می‌شده است تا با درگیری‌ها و اشتغالات دولت خود. دولت در ایران اغلب مواقع ضعیف و اجتماع ایرانی همواره قوی بوده است. به عبارتی، گسترش تفاهمات ناهشیار، کارکرد تاریخی اجتماع ایرانی در منطقۀ پیرامونیش بوده است و همین باید اندیشه پایه سیاست خارجی ایران باشد. سیاست خارجی ایران باید همین گرایش تاریخیِ اجتماع ایرانی، همین گسترش‌طلبی ناهشیار را آیینگی کند و خود را معمار طرح‌های بلند تصور نکند. اوج موفقیت دولت ایرانی در سیاست خارجی آن است که زیاد به چشم همسایگان نیاید.

تازه های تحقیق

 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Critique of Modern Peace Theory (Towards Classical Peace Theory Based on Iranian History) Happiness is a collective not individual fact (Shakespeare)

چکیده [English]

 


 

Peace is the modern world product of management and coordination based on the consequences of using military force. This simple and extended theory has been the main assumption of peace studies in law and internation relations in the twentieth century. But, this article argues that modern peace theory establishing order based on coercion and out of fear) is not related to historical experiences and real peace, but what is more relevant to real peace is classical peace theory which contrary to modern perception of peace suggests that peace is not characteristic of states, rather it is characteristic of collectivities. Against today's perception of peace, a hypothesis that we try to make it rational and intersubjective, is that peace is the function of a historical community (or civilization) for making its surrounding regions more moderate through unconscious cultural expansion. The findings of research show that Iran is one of the few historical collectivities having functions compatible with those of classical peace theory throughout its history. Therefore, it would be appropriate if this principle that is the classical or pre-modern peace theory becomes the guiding idea of Iran's foreign policy. A central idea suggesting that Iran, throughout its history, has been more characterized by the expansion of its community and culture rather than by the preoccupation of its government. In Iran government has been always strong. In other words, the expansion unconscious understandings, has been the historical function of Iranian community in its surrounding region. This should become the basis of Iran's foreign policy. This policy should reflect this historical inclination of Iranian community and its unconscious expansion and does not suppose itself to be the architecture of lofty plans. Iranian state succeeds best in its foreign policy when its neighbors do not pay much attention to it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • peace
  • Iran
  • culture
  • war
  • history
  • region