شناسایی و آسیب‌شناسی چارچوب حکمرانی پژوهش در علوم انسانی در جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

 


 

پژوهش، کلید پیشرفت کشور است؛ زیرا یکی از پایه‌های مهم هر گونه رشد و توسعه در زمینه‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی محسوب می‌شود و کیفیت مترقی نظام‌های پژوهشی مختلف در برخی کشورهای پیشرفته حاکی از این است. امروزه مسائل فراوانی در نظام پژوهشی کشور موجود است که موجب رخوت و کاهش نشاط در جوامع علمی شده است؛ نظام پژوهش کشور به‌ویژه در حوزه علوم انسانی سردرگمی خاصی دارد و شاهد موازی‌کاری‌ها و هدررفت منابع مالی، سرمایه انسانی و زمان هستیم که منشأ آن نیز عدم حکمرانی مطلوب در این عرصه است. از این‌رو، پژوهش حاضر درصدد شناسایی و آسیب‌شناسی چارچوب حکمرانی پژوهش در علوم انسانی است تا بر این اساس امکان راهبری مناسب پژوهش‌های علوم انسانی حاصل شده و گامی در جهت طراحی الگوی مطلوب اسلامی- ایرانی حکمرانی پژوهش باشد. در این پژوهش که از استراتژی پیمایش کیفی تبعیت شده است، پژوهشگر با حضور در عرصه‌های اصلی حکمرانی پژوهش علاوه‌بر مشاهده نزدیک به مصاحبه عمیق با خبرگان این عرصه پرداخته است. پس از گردآوری داده‌ها و تحلیل آنها با روش تحلیل مضمونی، چارچوب حکمرانی پژوهش استخراج و آسیب‌های آن نیز احصا شده است. چارچوب نهایی دارای هفت بخش اصلی است که آسیب‌های مرتبط با هرکدام ذکر شده است. این بخش‌های هفتگانه عبارتند از: کلیت نظام، درونداد، جعبه حکمرانی (به‌مثابه فرایند سیستم پژوهش، دارای سه سطح کلان، میانی و خرد)، برونداد، باز‌داد، فرهنگ و محیط پژوهش و نظامات مرتبط با پژوهش. پژوهشگر برای بررسی اعتبار یافته‌های پژوهش، مهم‌ترین آسیب‌ها (با اهمیت و تکرار بالا) را در قالب یک پرسشنامه به 28 نفر از خبرگان (مصاحبه‌شدگان و دیگران) عرضه کرده است و درنهایت ضمن تأیید حداکثری از آسیب‌های مستخرج، مهم‌ترین و کم‌اهمیت‌ترین آسیب‌ها از نظر این خبرگان مشخص شده است.

تازه های تحقیق

 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and Pathology of Research Governance Framework in the Field of Social Sciences in the I.R of Iran

چکیده [English]

 


 

Research is the key to progress. Because it is one of the important foundations of any social and economic development in various fields, and the progressive quality of research management systems in some developed countries is indicative of this. Nowadays, many problems exist in the country's research system that cause paralysis and loss of vitality in the scientific community. Country's research system, especially in the field of human sciences is in certain confusion. There are duplications, waste of financial resources, human capital and time which originates from the lack of good governance in this field. Therefore, this article aims to identify and to diagnose the weaknesses of governance framework in humanities/ social science to provide the appropriate management of social science research and to take a step for devising an Islamic-Iranian model of governance research. This article uses a qualitative survey strategy. The researcher attended different organizations and institutions which are best known as the main areas of research governance. In addition to direct observation, a group of 16 experts were interviewed. After gathering data and analyzing them by using theme analysis method, the researcher formulated a conceptual framework of research governance and also analyzed its problems. The final framework has seven main parts: the whole system, inputs, governance box (as the process research system with three levels: macro, intermediate, micro), output, feedback, the research culture and environment, and research related systems. To ensure the validity of results, the researcher distributed a list of the most experts important weaknesses (with high degree of importance and frequency) in the form of a questionnaire, among 28 experts and finally they were verified by most ranked from least to the most by the experts.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • research governance
  • change in social sciences
  • qualitative survey
  • research system