تأثیر مشارکت سرمایه‏گذاران نهادی در سیاست‏گذاری مالی شرکت بر مدیریت سود طی عرضه عمومی اولیه سهام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی،

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر،

چکیده

هدف این تحقیق بررسی تأثیر مشارکت سرمایه‏گذاران نهادی در سیاست‏گذاری مالی شرکت بر مدیریت سود طی عرضه عمومی اولیه سهام است. قلمرو مکانی این تحقیق کلیه شرکت‏های دارای عرضه عمومی اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی سال‏های بین 1390 تا 1395 بوده است. در این تحقیق، سیاست‏گذاری مالی (شیوه تقسیم سود و شیوه تأمین مالی) متغیر مستقل و مدیریت سود متغیر وابسته و سرمایه‏گذاران نهادی متغیر تعدیل‏گر در نظر گرفته شد. بر اساس روش نمونه‏گیری هدفمند تعداد 14 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شد. به منظور توصیف و تلخیص داده‌های جمع‏آوری شده از آمار توصیفی و استنباطی بهره گرفته شده  است. نتایج تحقیق نشان داد ضریب برآوردی متغیر شیوه تقسیم سود بر مدیریت سود شرکت برابر با 294/0 است که نشان می‏دهد بین متغیر شیوه تقسیم سود و مدیریت سود رابطه مثبت و مستقیم وجود دارد؛ یعنی با افزایش سود تقسیمی، مدیریت سود افزایش می‏یابد. مشارکت سرمایه‏گذاران نهادی در شیوه تأمین مالی شرکت بر مدیریت سود طی عرضه عمومی اولیه سهام تأثیر دارد. ضریب برآوردی متغیر هم‏افزایی ‏‏سرمایه‏گذاران نهادی شیوه تأمین مالی بر مدیریت سود برابر با 666/1- است که نشان می‏دهد سرمایه‏گذاران نهادی رابطه مثبت بین شیوه تأمین مالی و مدیریت سود را خنثی می‏کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Cooperating With Institutional Investors in Financial Policy-Making of Companies on Management of Interest During the Primary General Supply of Stocks

نویسندگان [English]

  • Esfandiar Doshman Ziari 1
  • Maryam Akbari Fard 2
1 Assistant Professor of Accounting, Islamic Azad University,
2 Master's Degrees in Accounting, Islamic Azad University, Islamshahr Branch,
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effect of institutional investors' participation in corporate finance policy on earnings management during the initial public offering of shares. The spatial domain of this research was all companies with initial public offering in the Tehran Stock Exchange and the period of the years from 2011 to 2016. In this research, financial policy (dividend method and financing method) of independent variable and earnings management were considered as dependent variable and institutional investors of the moderating variable. Based on a targeted sampling method, 14 companies were selected as the statistical sample. Descriptive and inferential statistics were used to describe and explain the collected data.  The results of the research showed that the participation of institutional investors in the dividend dividend method influences the management of earnings during the initial public offering of shares. The participation of institutional investors in the company's financing practices affects earnings management during the initial public offering of shares.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Institutional Ownership
  • Financial Policy
  • Earnings Management
  • IPO
آقایی، محمدعلی و چالاکی، پری. (1388). بررسی رابطه بین ویژگی‏های حاکمیت شرکتی و مدیریت سود در شرکت‏های ‏پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.تحقیقات حسابداری و حسابرسی. شماره 4
احمدپور، احمد و منتظری، هادی. (1390).بررسی نوع مدیریت سود و تأثیر اندازه‌ی شرکت، ساختار مالکیت و حاکمیت شرکتی بر آن.پیشرفت‏های حسابداری. دوره 3. شماره 2. صص 1-35
ایزدی نیا، ناصر؛ رسائیان، امیر و رضایی رجایی، علی اصغر. (1391). بررسی رابطه هموارسازی سود با ابزارهای حاکمیت شرکتی و نقدشوندگی سهام.برنامه ریزی و بودجه.دوره 17. شماره 118
بختیاری، آرزو؛ صمدی، عباس و زنگنه، مهدی. (1391). بررسی مدیریت سود در زمان پذیرش و عرضه سهام شرکت‏های ‏پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین حسابداری و حسابرسی.
حساس یگانه، یحیی و یزدانیان، نرگس. (1386). تأثیر حاکمیت شرکتی بر کاهش مدیریت سود. مطالعات تجربی حسابداری مالی.شماره 17. صص 151-172
مشایخی ، بیتا ومحمدآبادی، مهدی. (1390). بررسی رابطه بین مکانیزم‏های حاکمیت شرکتی با کیفیت سود در شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش‏های حسابداری مالی،شماره 2. صص 17-32
مهدوی، غلامحسین؛ حسینی، سید مجتبی و رئیسی، زهره. (1392). بررسی تأثیر ویژگی‏های حاکمیت شرکتی بر کیفیت سود پیش‏بینی‏ شده بوسیله مدیریت در شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مدیریت. سال 6. شماره 6
مهرانی، کاوه و صفرزاده ، محمدحسین. (1390). بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و کیفیت سود.دانش حسابداری. دوره 2. شماره 7. صص 69-98
نیکومرام، هاشم و محمدزاده سالطه، حیدر. (1389).بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و مدیریت سود. مدیریت بهره وری. دوره 4. شماره 15. صص 187-209
Anis, M. (2009).corporate governance and management earnings forecast quality: evidence from French IPOs. Available at www.ssrn.com
Chi, M. (2013). Corporate governance and earnings management: a survey of literature. The journal of applied business research, vol 29. No 2
Cormier, D, Lapointe-Antunes, P, & McConomy, B. (2014). Forecasts in IPO prospectuses: the effect of corporate governance on earnings management. Journal of business finance. No 41, pp 100-127
Emna, C, Trabelsi, S, & Matoussi, H. (2013). Real earnings management and governance attributes in the context of IPO failure risk. Available at www.ssrn.com
Gonzalez, J& Garcia-Meca, E. (2014). Does corporate governance influence earnings management in Latin American markets?. Journal of business ethics, vol 21, pp 419-440
Lo, H, Wu, R, & Do, Q. (2017). Do Institutional investors reinforce or reduce agency problems? Earnings management and the post-IPO performance. International Review of Financial Analysis