تدوین راهبردهای نوین در صنعت بانکداری با تکیه بر فناوری‌های دیجیتال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی تهران

2 عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

3 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد سمنان

چکیده

پیشرفت‌های سریع محیط دیجیتال، ضرورت ارائه خدمات دیجیتال، اهمیت نوآوری در محصولات و خدمات، بهینه‌سازی ریسک و مدیریت تجربه مشتریان از اصلی‌ترین عواملی است که سازمان‌های امروز را به اتخاذ راهبرد‏های نوین دیجیتالی سوق می‌دهد. در این تحقیق به‏ شناسایی راهبرد‏های نوین در صنعت بانکداری در حوزه فناوری‏های دیجیتال پرداخته شده است. این تحقیق کاربردی و از ترکیب دو روش کیفی و کمی حاصل شده است. در این پژوهش توصیفی-پیمایشی، ابتدا به کمک روش دلفی و مطالعات کتابخانه‏ای، عوامل (داخلی و خارجی) سازمان شناسایی و راهبرد‏های سازمانی تعیین، سپس با استفاده از فرایند تحلیل سلسله‏مراتبی[1]و به کمک نرم‌افزار[2] این راهبرد‏ها رتبه‌بندی شد. نتیجه رتبه‏بندی راهبرد‏های اولیه فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) به ترتیب راهبرد‏های مبتنی بر فناوری موبایل، فین‏تک، رسانه‏های اجتماعی و ... به‏دست آمد. با مقایسه رتبه‏بندی‏های انجام‏شده، از نظر کارشناسان خبره بانک فناوری‌های مبتنی بر موبایل، قالبی مناسب برای به‌کارگیری هم‌زمان ایجاد ارزش، خلق نوآوری برای مشتری و کاهش هزینه‌های جاری سازمان است. بر این اساس بهترین راهبرد نوین دیجیتال برای سازمان، راهبرد راه‌حل دیجیتال است. راه‌حل‌های دیجیتالی نه‌تنها با فروش یک محصول، بلکه با ارائه خدمات، ارزش‌افزوده مربوط به استفاده از آن محصول را به‌طور مداوم اضافه می‌کنند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing new strategies in the banking industry based on digital technologies

نویسندگان [English]

  • Tayebeh Asgari 1
  • Ali Naimi-Sadigh 2
  • Mohammad Abdolshah 3
1 Master's Degrees in Industrial Engineering, Islamic Azad University
2 , Faculty Member of Iranian Research Institute for Information Science and Technology
3 Faculty Member of Semnan Azad University
چکیده [English]

The rapid advances in digital environments, the need to provide digital services, the importance of product and service innovation, risk optimization and customer experience management are among the key factors driving today's organizations to adopt new digital strategies. In this research, new strategies in the banking industry in the field of digital technologies have been identified.
This research is applied and is combined with two qualitative and quantitative methods. In this descriptive-survey study, Delphi method and library studies, factors (internal and external) of the organization were identified and organizational strategies were determined, then by using the AHP technique and with the help of Expert Choice software, these strategies ranked Was included.
The ranking of ICT strategies was achieved in the order of strategies based on mobile technology, fintech, and social media and so on. By comparing the rankings, according to bank experts, the mobile technology is a suitable template to simultaneously create value, create innovation for the customer, and reduce current costs of the organization. Accordingly, the best digital strategy for the organization is the digital solution strategy. Digital solutions not only add value to the use of that product, but also by selling a product, but also by providing services.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • digital strategy
  • new technologies
  • banking industry
  • services
  • value innovation
بنائی، سید مجتبی و سیدهادی موسوی (1391)، «رهیافت‏های نوین در هوش تجاری»، اولین کارگاه ملی رایانش ابری، تهران، دانشگاه امیرکبیر.
خاتمی فیروزآبادی، سیدمحمدعلی، مسعود عسگری‏مهر و فرخنده مرتاض‏هجری (1397)، «راهکارهای توسعه کسب‏و‏کارهای الکترونیک در چارچوب تسهیل و ارتقای فضای کسب‏و‏کار»، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، سال هجدهم، شماره68، بهار1397، صفحات 290-253.
کاستلز، مانوئل( 1393الف)، «قدرت ارتباطات». مترجم: حسین بصیریان جهرمی. پژوهشگاه فرهنگ و هنر و ارتباطات. تاریخ انتشار بزبان اصلی(2009).
عسگری‏مهر، مسعود، مرتضی ترک‏تبریزی، اکبر دهقانی قهفرخی و نسرین کاظمی (1397)، «شناسایی مولفه‏های استراتژیک برای پیاده‏سازی موفق مدل بانکداری دیجیتال». هفتمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‏های پرداخت، بهمن 1396.
AlKhamese, A. Y., Shabana, W. R., & Hanafy, I. M. (2019). Data Security in Cloud Computing Using Steganography: A Review. In 2019 International Conference on Innovative Trends in Computer Engineering (ITCE) (pp. 549-558). IEEE.
AlZain, M. A., Pardede, E., Soh, B., & Thom, J. A. (2012, January). Cloud computing security: from single to multi-clouds. In System Science (HICSS), 2012 45th Hawaii International Conference IEEE on (pp. 5490-5499).
Arcand, M., PromTep, S., Brun, I., & Rajaobelina, L. (2017). Mobile banking service quality and customer relationships. International Journal of Bank Marketing, 35(7), 1068-1089.
Bertino, E. (2013). Big data-opportunities and challenges. In Proceedings of the 2013 IEEE 37th Annual Computer Software and Applications Conference (pp. 479-480).
Bharadwaj, A., O. El Sawy, P. Pavlou and N. Venkatraman (2013), “Digital business strategy: toward a next generation of insights”.
Biswas, K., & Muthukkumarasamy, V. (2016, December). Securing smart cities using blockchain technology. In High Performance Computing and Communications; IEEE 14th International Conference on Smart City; IEEE 2nd International Conference on Data Science and Systems (HPCC/SmartCity/DSS), 2016 IEEE 18th International Conference on (pp. 1392-1393). IEEE.
Bohlin, E., Shaikh, A. A., & Hanafizadeh, P. (2018). Social Network Banking: A Case Study of 100 Leading Global Banks. International Journal of E-Business Research (IJEBR), 14(2), 1-13.
Brynteson, R., J. DeBoer-Moran and C. Z. Rinkoff (2012), “The Manager's Pocket Guide to Social Media”, Human Resource Development.
Clavijo, S., Vera, N., Beltran, D., & Londoño, J. D. (2019). Digital Financial Services (FINTECH) in Latin America. Available at SSRN 3334198.
De Leon, M. V. (2019). Factors influencing behavioural intention to use mobile banking among retail banking clients. Jurnal Studi Komunikasi, 3(2), 118-137.
Dorri, A., Kanhere, S. S., & Jurdak, R. (2016). Blockchain in internet of things: challenges and solutions. arXiv preprint arXiv:1608.05187.
Effing, R. and T. A. Spil (2016), “The social strategy cone: Towards a framework for evaluating social media strategies”, International journal of information management, 36(1), 1-8.
El Nagdy, A. M., El Azim, M. A., & AbdelRaouf, A. (2017). A New Framework of Software Testing Using Cloud Computing for Banking Applications. JSW, 12(8), 657-663.
Elzamly, A., Messabia, N., Doheir, M., Abu Naser, S., & Elbaz, H. A. (2019). Critical Cloud Computing Risks for Banking Organizations: Issues and Challenges. Religación. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades, 4(18), 673-682.
Gruin, J., & Knaack, P. (2019). Not just another shadow bank: Chinese authoritarian capitalism and the ‘developmental’promise of digital financial innovation. New political economy, 1-18.
Gwaka, L. T. (2015). “Social media risks in large and medium enterprises in the Cape Metropole: the role of internal auditors” (Doctoral dissertation, Cape Peninisula University of Technology).
Hassani, H., Huang, X., & Silva, E. (2018). Digitalisation and big data mining in banking. Big Data and Cognitive Computing, 2(3), 18.
Hassani, H., Huang, X., & Silva, E. (2019). Fusing Big Data, Blockchain and Cryptocurrency: Their Individual and Combined Importance in the Digital Economy.
Hirt, M. and P. Willmott (2014), “Strategic principles for competing in the digital age”, McKinsey Quarterly. 5(1).
Ikeda, K., & Hamid, M. N. (2018). Applications of blockchain in the financial sector and a peer-to-peer global barter web. In Advances in Computers (Vol. 111, pp. 99-120). Elsevier.
Kane, G. C., D. Palmer, A. N. Phillips, D. Kiron and N. Buckley (2015), “Strategy, not technology, drives digital transformation”, MIT Sloan Management Review and Deloitte University Press, 14.
Kaplan, A. M. and M. Haenlein (2010), “Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media”, Business horizons, 53(1), 59-68.
Kocianski, S. (2018). The blockchain in banking report: The future of blockchain solutions and technologies.
Labrinidis, A., & Jagadish, H. V. (2012). Challenges and opportunities with big data. Proceedings of the VLDB Endowment, 5(12), 2032-2033.
Lang, J. (2017). Three uses for blockchain in banking. IBM, October.
Malik, M., & Banker, S. (2019). Comparative Study and evolution of Mobile Banking Security Solutions and Comparision between Various Solutions
Matanović, A. (2017). Blockchain/Cryptocurrencies and Cybersecurity, Threats and Opportunities. In the 9th International Conference on Business Information Security (BISEC-2017) (pp. 11-15).
Piccoli, G. and B. Ives (2005), “IT-dependent strategic initiatives and sustained competitive advantage: a review and synthesis of the literature”, MIS quarterly, 29(4), 747-776.
Porter, M. E., & Heppelmann, J. E. (2014). How smart, connected products are transforming competition. Harvard Business Review, 92(11), 64-88.
Prasad, P., Ojha, B., Shahi, R. R., Lal, R., Vaish, A., & Goel, U. (2011, March). 3 dimensional security in cloud computing. In Computer Research and Development (ICCRD), 2011 3rd International Conference on (Vol. 3, pp. 198-201). IEEE.
Romānova, I., & Kudinska, M. (2016). Banking and Fintech: A Challenge or Opportunity?. In Contemporary Issues in Finance: Current Challenges from Across Europe (pp. 21-35). Emerald Group Publishing Limited.
Ross, J., I. Sebastian, C. Beath, M. Mocker, K. Moloney and N. Fonstad (2016), “Designing and executing digital strategies: completed research paper”.
Ross, J. W., C. M. Beath and I. M. Sebastian (2017), “How to develop a great digital strategy”, MIT Sloan Management Review, 58(2), 7.
Siddiqui, A. A., & Qureshi, R. (2017). Big Data In Banking: Opportunities and Challenges Post Demonetisation in India. IOSR Journal of Computer Engineering (IOSR-JCE), 2278-0661.
Skinner, C. (2014). Digital bank: Strategies to launch or become a digital bank. Marshall Cavendish International Asia Pte Ltd.
Solis, В. (2016). The Race Against Digital Darwinism: Six Stages of Digital Transformation. Principal Analyst.
Svahn, F., L. Mathiassen, R. Lindgren and G. C. Kane (2017), “Mastering the digital innovation challenge”, MIT Sloan Management Review, 58(3), 14.
Swan, M. (2015). Blockchain: Blueprint for a new economy. " O'Reilly Media, Inc.".
Swanson, T. (2015). “Consensus-as-a-service: a brief report on the emergence of permissioned, distributed ledger systems”, Report, available online, Apr.
Tam, C., & Oliveira, T. (2017). Understanding mobile banking individual performance: the DeLone & McLean model and the moderating effects of individual culture. Internet Research, 27(3), 538-562.
Underwood, S. (2016). Blockchain beyond bitcoin. Communications of the ACM, 59(11), 15-17.
Vermesan, O., Friess, P., Guillemin, P., Sundmaeker, H., Eisenhauer, M., Moessner, K., ... & Cousin, P. (2013). Internet of things strategic research and innovation agenda. River publishers series in communications, 7.
Wortmann, F., & Flüchter, K. (2015). Internet of things. Business & Information Systems Engineering, 57(3), 221-224.
https:// www.finextra.com/ newsarticle/ 28541/the-force-awakens-big-data- in-banking
https:// www.joycodigital.com/ news-1/2019/7/15/harrison-j-lloyd-the- digital-strategy-guide-i-couldnt-find-with-examples-and-templates