کاربست هوشمندی در آینده‏پژوهی به‌منظور دستیابی به فرایندهای «دیدبانی هوشمند راهبردی»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1  دانش‌آموخته کارشناسی ‌ارشد

2 استادیار مرکز آینده‌پژوهی علوم و فناوری‌های دفاعی، (نویسنده مسئول)

3 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت

چکیده

پژوهش حاضر در پی پاسخ‌گویی به این پرسش است که «چگونه می‏توان با بهره‏گیری از دانش هوشمندی توان دیدبانی سازمان را در راستای جلوگیری از غافلگیری، ارتقا داد؟». به‌منظور برجسته کردن دیدبانی ابتدا چالش‏های آن را بررسی و سپس، کاربست هوشمندی را در فعالیت‏های آینده‏پژوهی مطالعه کرده‌ایم. روش پژوهش، آمیخته، طرح پژوهش، اکتشافی متوالی، و نظریه آن، مبنایی بوده است. دانش به‌دست‌آمده از مرحله کیفی، از طریق تکمیل پرسش‌نامه توسط فعالان آینده‏پژوهی حاضر در مراکز پژوهشی و تصمیم‏سازی کشور پردازش شد. گفتنی است، جامعه آماری این پژوهش، براساس اطلاعاتی تکمیل شده است که پژوهشگران در مقاله‌ها، کتاب‏ها، و کتابچه‏های مجموعه‌مقالات ارائه داده‌اند (معرفی خودشان به‌عنوان فعال حوزه آینده‏پژوهی یا فعال حوزه هوشمندی). درنهایت، فرایندهای دیدبانی هوشمند راهبردی، با تکیه بر ویژگی‏های دانش هوشمندی، ارائه شده است که با بهره‏گیری از تکرار گام‏ها برای دستیابی به بیشینۀ اطلاعات از محیط سازمان، می‏تواند با اطمینان بیشتری به شناسایی نشانه‌های ضعیف تغییر، درک نیات راهبردی رقبای سازمان، و هشدار به‏هنگام راهبردی در مورد شگفتی‏سازهای آینده بپردازد. این فرایندها می‏توانند در راستای مدیریت راهبردی در سازمان‏ها به‌کار روند و با توجه به کمبود منابع دانشی در حوزه دیدبانی در کشور، برای افزایش کارایی فعالیت‏های آینده‏پژوهی، راهگشا خواهند بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Applying the Intelligence Studies in the Futures Studies in Order to Attain the Intelligence based Strategic Watching Processes

نویسندگان [English]

  • Amir Sadeghi 1
  • Abdurrahim Pedram 2
  • ali asghar Fallah Sheykhlari 3
1 PhD Student, Supreme National Defense University Tehran
2 Assistant Professor, Supreme National Defense University
3 MSc Graduate of Iran University of Science and Industry
چکیده [English]

Recent findings indicate the incremental application of science of intelligence in the Futures Studies. Most of intelligence practice in the framework of Strategic Intelligence, Competetive Intelligence and other related concepts, is Watching method in the realm of Futures Studies. The present research is about to answer this question that how we could increase the current capabilities of Watching by applying the science of intelligence. In order to highlight the Watching method, we first studied the method and the obstacles ahead of it, then, we surveyed intelligence applications in the Futures Studies. Type of research is applied research, strategy of research is sequential-exploratory method. The obtained data, is analysed using questionnaire method and surveying data from experts in the strategic research centers. Finally, based on the professions of science of intelligence, we present the processes of Intelligence based Strategic Watching in which using reiterative steps, maximum intelligence from organization’s environment is obtained which it could lead to the understanding of weak signals, strategic intentions of adversaries in order to present strategic early warning with more certainty. Due to the lack of knowledge in the realm of Watchnig method in Iran, application of these processes would be useful to increase the efficiency of activities of Futures Studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : OSINT
  • Futures Studies
  • Intelligence Based Strategic Watching
  • Strategic Early Warning
بل، وندل (1392)، مبانی آینده‏پژوهی، تاریخچه، اهداف و دانش‌ـ‌علم انسانی برای عصر جدید، ترجمه مصطفی تقوی و محسن محقق، جلد اول، تهران: مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، مرکز آینده‏پژوهی علوم و فناوری‏های دفاعی.
بیشاپ، پیتر و هاینز، اندی (1396)، آموزش درباره آینده، ترجمه مسعود منزوی، تهران: مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، مرکز آینده‏پژوهی علوم و فناوری‏های دفاعی.
پدرام، عبدالرحیم و احمدیان، مهدی (1394)، آموزه‌ها و آزموده‌های آینده‌پژوهی، تهران: مؤسسه افق آینده‌پژوهی راهبردی.
دانایی‎فر، حسن و دلخواه، جلیل و اسلامی، عباس (1397)، «واکاوی انتشارات شهروندان از سازمان‏های دولتی در ایران: روش ترکیبی اکتشافی»، فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، سال هفتم، شماره 1 (شماره پیاپی 25)، صص 135-107.
مقیسه، رضا؛ کیقبادی، علیرضا؛ پدرام، عبدالرحیم (1397)، «علائم پیدایش تمدن نوین اسلامی؛ هشداری برای ایجاد و تقویت سازمان‏های تمدن‏ساز»، دوفصلنامه مطالعات بنیادین تمدن نوین اسلامی، دوره 1، شماره 1.
مبینی دهکردی، علی؛ بشیری، حسن (1395)، «ارائه روش مهندسی آینده در سیستم‏های پیچیده»، فصلنامه راهبرد، سال بیست‌و‌پنجم، شماره 81، صص 264-237.
 
Aguilar, Francis Joseph (1967), Scanning the Business Environment, New York, NY: Macmillan Co.
Brodsky, Anne E. et al (2016), Introduction to Qualitative Approaches, Oxford University Press.
Choo, Chun Wei (1993), "Environmental Scanning: Acquisition and Use of Information by Chief Executive Officers in the Canadian Telecommunications Industry", A Thesis Submitted in Conformity with the Requirements for the Degree of Doctor of Philosopy Faculty of Library and Information Science, University of Toronto.
Conway, Maree (2009), "Environmantal Scannning… what it is and how to do it", Thinking Futures, pp 70-91.
Cuhls, Kerstin et al (2015), "Models of Horizon Scanning - How to integrate Horizon Scanning into European Research and Innovation Policies", Technical Report.
Daft, Richard L. and Weick, Karl E. (1984), "Toward a Model of Organizations as Interpretation Systems", Academy of Management Review 9, No. 2: 284-295.
David, Ruth A. (2005), Avoiding Surprise in an Era of Global Technology Advances, US National Academy of Sciences.
Fahey, Liam and William R. King (1977), "Environmental Scanning for Corporate Planning", Business Horizons 20, No. 4 (August): 61-71.
Gibson, Stevyn D. (2014), Exploring the Role and Value of Open Source Intelligence, Palgrave Macmillan in the US is a division of St Martin’s Press LLC, 175 Fifth Avenue, New York, NY 10010.
Hamel, Gary and Prahalad, Coimbatore Krishnarao (1989), "Strategic Intent", Harvard Business Review, No. 3, pp. 63-78.
Kott, Alexander, (2008), Battle of Cognition: The Future Information-Rich Warfare and the Mind of the Commander, Praeger Security International Westport, Connecticut, London.
Kuosa, Tuomo (2010), "Futures signals sense-making framework (FSSF): A start-up tool to analyse and categorise weak signals, wild cards, drivers, trends and other types of information", Futures 42, 42–48
Kuosa, Tuomo (2014), Towards Strategic Intelligence – Foresight, Intelligence, and Policy-Making, Print Best, Viljandi, Estonia.
Lowenthal, Mark M. (2018), Future of Intelligence, Wiley Press.
Macfadyen, Leah P. and Dawson Shane (2010), "LMS Data to Develop an ‘‘Early Warning System” for Educators: A Proof of Concept", Computers & Education, No. 54, pp. 588–599.
Mendonca Sandro et al (2004), "Wild cards, weak signals and organisational improvisation", Futures, No 36, pp. 201-218.
Miles, Ian and Saritas, Ozcan and Sokolov, Alexander (2016), Foresight for Science, Technology and Innovation, Springer International Publishing Switzerland.
Molitor, Graham T. T. (2003), The Power to Change the World: The Art of Forecasting, Potomac, MD: Public Policy Forecasting).
Morrison, James L. (1995), "Environmental Scanning", in: G. Kurian & G. Molitor (eds), Encyclopedia of the Future (NY: Simon & Schuster).
Pan, Wenwen et al (2016), "Study on the Intelligence Service Model in “Scenario-Response” Emergency Decision Making: Taking China as an Example", International Journal of Hybrid Information Technology, Vol. 9, No. 5, pp. 185-196
Robinson, Craig V. and, Simmons, John E.L. (2017), Organising Environmental Scanning: Exploring Information Source, Mode and the Impact of Firm Size, Long Range Planning, 1-14.
Saritas, Ozcan and Smith, Jack E. (2011), "The Big Picture –Trends, Drivers, Wild Cards, Discontinuities and Weak Signals", Futures 43, 292–312.