درگاه‌های آموزش عالی بین‌المللی و آیندة توسعۀ منطقه‌ای در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیار گروه مطالعات آینده‌نگر، پژوهشکدۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی

چکیده

 


 

در جهان امروز، تلاش کشورهای درحال‌توسعه برای قرار گرفتن در مدارهای جهانی قدرت و ثروت، توجه آینده‌اندیشان را به خود معطوف کرده و بحث ظهور قدرت‌های جدید به‌عنوان یکی از موضوعات نوپدید مطرح است. تحول در جایگاه کشورهای صاحب آموزش عالی جهانی، ازجمله تغییرات و مسائل نوظهور در عرصۀ سیاست‌پژوهی و سیاست‌گذاری آموزش عالی است. قرار گرفتن نام کشورهای شرق آسیا، خاورمیانه، و شرق اروپا در کنار نام کشورهای پیشتاز در جذب دانشجوی خارجی، از مصداق‌های این تحول است که در این مقاله دربارۀ آن توضیح داده شده است.
در این مقاله تلاش شده است تجربۀ کشورهای متفاوت در فرایند تبدیل شدن به درگاه‌های منطقه‌ای آموزش عالی بررسی شود. پرسش‌ اصلی مقاله: «درگاه‌های آموزش عالی بین‌المللی چگونه به شکل‌دهی آیندة مطلوب در توسعۀ منطقه‌ای کمک می‌کنند؟». روش‌های اصلی به‌کاررفته در این مقاله عبارتند از: روش‌های پویش محیطی، تحلیل ثانویه و خودمردم‌نگاری. فرضیۀ اصلی مقاله حاضر این است که توسعۀ منطقه‌ای، مستلزم داشتن قدرت و سرمایۀ لازم است و تبدیل شدن مناطق جغرافیایی به درگاه آموزش عالی بین‌المللی، زیرساخت مناسبی را برای تربیت، شناسایی، و جذب سرمایه‌های انسانی و اجتماعی و به‌تبع آن، سرمایه‌های مادی فراهم می‌کند.

تازه های تحقیق

 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Higher Education Hubs and Futures of Regional Development in Iran

نویسنده [English]

  • Mohammad Hoseini Moghadam
Assistant professor, Foresight Department, Institute for Social and Cultural Studies (ISCS), Tehran, Iran (moghadam@iscs.ac.ir)
چکیده [English]

 


 

In the present world creating incredible power and wealth by developing countries attract the attentions of futurists about emerging new power in world system. The name of countries such as Nigeria, Vietnam, Philippine, Indonesia alongside the name of prestigious countries indicates this emerging trend. Trends and wild cards are happening in all criteria. The ranking of countries in providing international higher education is one of these emerging issues. In Eastern Europe and Asia and Middle East countries there are new player which are catching up with main providers of international higher education.
In this paper experience of turning different countries specifically developing ones into hubs of international higher education has been studied. The main question here is how international higher education hub facilitating achieving preferable futures in regional development? The answer of these questions will provide good results for doing policy making in international higher education.
The methodologies which have been used for this study including: Environmental scanning, meta-analysis and auto-ethnography.
The main idea of this paper is: from futures studies point of veiw regional development needs enough wealth and power and turning each region into the hub of international higher education creates suitable infrastructures for recruitments human and social capital from around the globe and this is main driver force for creating wealth and then achieving regional development in the regions which are providers of international higher education in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Foresight
  • Internationalization of higher education
  • International higher education hub
  • Regional development
  • International students
 
 
بوذری، سیما (1395)، «آمایش آموزش عالی در پهنه جغرافیایی کشور»، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، ۲۲ (۲)، 75-49.
درکی، افشین (1394)، «بررسی الگوی پراکنش دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در مقیاس جمعیتی و فضایی و اثر آن بر افزایش نرخ مشارکت در آموزش عالی»، فصلنامه مطالعات و پژوهش‌های شهری منطقه‌ای، سال هفتم، شماره 25.
سیف‌الدینی، فرانک و پناهنده‌خواه، موسی (1389)، «چالش‌ها و موانع برنامه‌ریزی توسعه منطقه‌ای در ایران، پژوهشهای جغرافیای انسانی (پژوهش‌های جغرافیایی»، دوره 42، شماره 73.
فرجی‌راد، خدر؛ کاظمیان، غلامرضا و رکن‌الدین افتخاری، عبدالرضا (1392)، «آسیب‌شناسی سیاست‌های توسعه منطقه‌ای در ایران از دیدگاه رویکرد نهادی»، فرایند مدیریت و توسعه، دوره 26، شماره 2 (پیاپی 84).
Badry, Fatima and Willoughby, J. (2016), Higher Education Revolutions in the Gulf: Globalization and Institutional Viability, Accessed 2018, https://books. google.com/books?id=zi-vCgAAQBAJ&pg
Clark, Nick (2015a), "Established and Emerging Hubs for International Education in Africa and the Middle East", Available at: https://wenr. wes. org/ 2015/06/established-emerging-hubs-international-education-africa-middle-east.
Clark, Nick (2015b), "Developing International Education Hubs in Asia", Available at: https://wenr.wes.org/2015/07/developing-international-education-hubs-asia.
Garrett. R., Kinser. K& Merola. R (2016), "International Branch Campuses: Trends and Developments, 2016", Available at: www.obhe.ac.uk/ documents/ download?id=1032.
Knight, J. (2014), "Understanding Education Hubs Within the Context of Crossborder Education", In: Knight J. (eds) International Education Hubs, Springer, Dordrecht.
ـــــــــ (2013), Internationalization: Three Generations of Cross border Higher Education, India International Centre, New Delhi. Available at: http://www.iicdelhi.nic.in/ContentAttachments/Publications/DiaryFiles/53511July92012_IIC%20Occasional%20Publication%2038.pdf.
ــــــ (2017), "International Program and Provider Mobility: Innovations and Challenges. Presentation at Internationalization of Higher Education Seminar", TUMS, Tehran, April 29-30, 2017. Available at: http://gsia. tums.ac.ir/Images/UserFiles/2986/file/Seminar/Presentations/Jane%20Knight.pdf.
ـــــــ (2002), Trade in Higher Education Services: The Implications of GATS, Observatory on Borderless Higher Education, London: OBHE, 2002.
ــــــ (2015), "Investing in Education Hubs: Local Support is Key", 30 January 2015, Issue No: 352, Available at: http://www. University worldnews. com/article.php?story=20150128085234959&query= branch.
Uiversity of Oxford (2015), "International Trends in Higher Education 2015", Available at: https://www.ox.ac.uk/sites/files/ oxford/International %20Trends %20in %20Higher%20Education%202015.pdf.
Zwaan. Bert van der (2017), Higher Education in 2040: A Global Approach, Amsterdam University Press.
HolonIQ (2019), "Global Education Market Expenditure", Smart Estimates™ January 2019, Available at: https://bit.ly/2019in10charts.
World Economic Forum (WEF) (2017), "The Global Human Capital Report 2017", Available at: http://www3.weforum.org/docs/ WEF_Global_ Human_Capital_Report_2017.pdf.
C-BERT (2017), "Branch Campus Listing", (Updated January 20, 2017). Available at: http://cbert.org/?page_id=34.