تبیین علی ظرفیت خط‌مشی‌‌های عمومی مبتنی‌بر هم‌افزایی نهادهای سیاست‌پژوه؛ مطالعه موردی سیاست‌های منتخب آموزش عالی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکترای برنامه‌ریزی توسعه آموزش عالی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

2 دانشیار علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

سیاست‌گذاری یکی از مهم‌ترین جلوه‌ها و نمودهای حکمرانی و راهبری آموزش عالی به‌شمار می‌آید. به‌نظر می‌رسد، وضعیت فعلی سیاست‌گذاری آموزش عالی ایران در بیشتر موارد، موجب کاهش ظرفیت خط‌مشی‌گذاری در این عرصه شده است. پژوهش حاضر قصد دارد ضمن تبیین علی ظرفیت خط‌مشی‌های عمومی مبتنی‌بر هم‌‌افزایی نهادهای سیاست‌پژوه، به مطالعه موردی برخی سیاست‌های گزینش‌شده آموزش عالی از منظر هم‌‌افزایی در گام تدوین سیاست بپردازد. این پژوهش به‌لحاظ هدف، توسعه‌ای و کاربردی، و به‌لحاظ مبنای داده‌ها، چارچوب فلسفی، و پارادایم آن، دارای طرح پژوهش آمیخته است. در مرحله کیفی، ابتدا با انجام مصاحبه‌‌های نیمه‌ساختارمند با 15 نفر از خبرگان سیاست‌گذاری آموزش عالی ایران و کاربست رویکرد تحلیل مضمون، فهرستی از عوامل ارتباطی و تعاملی مؤثر بر کارآمدی و هم‌افزایی فرایند سیاست‌پژوهی تهیه شد. با توجه به مرور پیشینه و مبانی نظری پژوهش، ظرفیت خط‌مشی به‌عنوان سیاست بهینه از منظر عقلانیت درنظر گرفته شد. یافته‌های بخش کمی نشان‌دهنده تبیین حدود 40 درصد از تغییرات واریانس متغیر ظرفیت خط‌مشی‌ توسط متغیر هم‌افزایی نهادهای سیاست‌پژوه بود. بررسی سیاست‌های گزینش‌شده آموزش عالی نیز نشان‌دهندۀ پایین بودن معنادار هم‌افزایی نهادهای سیاست‌پژوه در مرحله تدوین سیاست بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Exploring the Synergistic Impact of Policy Research Institutions on Public Policies Capacity - A Case Study of Iranian Higher Education Policies

نویسندگان [English]

  • Jafar Amiri Farahabadi 1
  • Mahmood Abolghasemi 2
  • Mohammad Ghahramani 2
1 PhD, Faculty of Education and Psychology, Shahid Beheshti University
2 Associated Professor, Faculty of Education and Psychology,
چکیده [English]

In recent years, due to the emergence of new ideas such as the new public management approach, knowledge-based societies and economies, and globalization, the concepts of efficiency, effectiveness, and accountability in the public sector have attracted more attention on themselves. In this regard, higher education and university have also been affected by these trends, trying to comply with environmental changes and changing their governance approach. It seems Policy making is considered one of the most important aspects of higher education governance. The current state of Iranian higher education policy-making has generally reduced the capacity of policy-making in this area. On the other hand, policy research, as a research process focused on presenting policy solutions, can play a significant role in optimizing and enhancing the capacity of Iran's higher education policies. In this regard, the main purpose of the present study was causal explanation of capacity of Iranian higher education policies based on the synergy of policy research institutions. The present study has a mixed research method. In the qualitative phase, in the qualitative phase, by conducting semi-structured interviews with 15 Iranian higher education policy experts and applying the thematic analysis approach, a list of interactive and communicative factors influencing the efficiency and synergy of the policy research process in the Iranian higher education system was developed. According to the literature review, policy capacity was considered as the optimal policy in terms of rationality. The quantitative findings indicated 40% of variable capacity of Iran's higher education policies explained by the

کلیدواژه‌ها [English]

  • Public Policy
  • Policy Capacity
  • Higher Education Policy Making
  • Higher Education Policy Research
امیری فرح‌‌آبادی، جعفر؛ ابوالقاسمی، محمود و قهرمانی، محمد (1395)، «طراحی و اعتباریابی الگوی آسیب‌شناسی فرایند سیاست‌پژوهی در آموزش عالی ایران»، مجله علوم تربیتی، 25 (1)، 126-109.
آذر، عادل؛ غلامرضایی، داود؛ دانایی‌فرد، حسن و خداداد حسینی، حمید (1392)، «طراحی مدل تحلیل سیاست‌های آموزش عالی کشور با استفاده از پویایی سیستم»، سیاست علم و فناوری، سال پنجم، شماره 4، 19-1.
پورفرد، محمدرضا (1390)، «بررسی و آسیب‌شناسی آیین‌نامه ارتقای اعضای هیئت علمی»، طرح پژوهشی معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری.
ثمری، عیسی و گرائی‌نژاد، غلامرضا (1392)،«نگاهی به جایگاه آمایش آموزش عالی در آمایش سرزمین: راهنمایی برای توسعه دانشگاهی»، آموزش عالی ایران، 5 (3)، 142-117.
جاودانی، حمید (1394)، «طراحی الگوی سیاست‌پژوهی در نظام آموزش عالی ایران»، پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 21 (2)، 104-81.
جاودانی، حمید؛ ایمانی، مصطفی؛ قانعی‌راد، محمدامین و داوری، احمد (1390)، طراحی و اعتبارسنجی الگوی سیاست‌گذاری آموزش عالی و پژوهش‌های علمی، مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، گزارش نخست.
حشمتی، عطاءلله؛ کدخداپور، جمال و ملکی، علی (1395)، چالش‌های پیش‌روی پژوهش و آموزش میان‌رشته‌ای در نظام آموزش عالی ایران، تهران: کنگره آموزش عالی ایران.
روشن، محمد و قاسمی، مجتبی (1397)، «تحلیل رفتاری اعضای هیئت علمی دانشکده‌های علوم انسانی و اجتماعی در فرایند ارتقای علمی»، انجمن آموزش عالی، 10 (1)، 23-1.
سلیمی، قاسم؛ حیدری، الهام و کشاورزی، فهیمه (1394)، «شایستگی‌های اعضای هیئت علمی جهت تحقق رسالت دانشگاهی»، نوآوری و ارزش‌آفرینی، سال 3، شماره 7، 104-85.
شیربگی، ناصر و ساعدموچی، لطف‌الله (1397)، «پدیدارنگاری تجارب اعضای هیئت علمی از فرایند ارتقای مرتبه علمی»، آموزش عالی ایران، 10 (1)، 77-57.
عباسی، طیبه و احمدی، هانیه (1396)، «توسعه مدلی برای اندازه‌گیری انسجام خط‌مشی‌های حوزه علوم، تحقیقات، و فناوری در ایران»، سیاست‌گذاری عمومی، 3 (2)، 133-117.
عباسی، محمدرضا و شیره‌پز آرانی، علی‌اصغر (1390)، «سیاست‌گذاری کیفیت آموزش عالی: چالش‌ها و چشم‌اندازها»، پنجمین همایش ارزیابی کیفیت در نظام دانشگاهی.
فراستخواه، مقصود (1392)، «نقد مدل سیاست‌گذاری در آموزش عالی»، کرسی نقد اجتماعی آموزش عالی، تهران: انجمن جامعه‌شناسی ایران.
ــــــــــــــــ (1385)، اخلاق علمی رمز ارتقای آموزش عالی. اخلاق در علوم و فناوری، 1 (3)، 27-13.
فراستخواه، مقصود و منیعی، رضا (1393)، «عوامل مؤثر بر مشارکت اعضای هیئت علمی در سیاست‌گذاری آموزش عالی و برنامه‌ریزی دانشگاهی»، پژوهش و برنامهریزی در آموزش عالی، 20 (4)، 53-29.
قلی‌پور، رحمت‌اله و غلام‌آهنگر، ابراهیم (1389). فرایند سیاست‌گذاری عمومی در ایران، تهران: انتشارات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
Acheampong, R. A., & Ibrahim, A. (2016, March), "One Nation, Two Planning Systems? Spatial Planning and Multi-level Policy Integration in Ghana: Mechanisms, Challenges and the Way Forward", Urban Forum, Vol. 27, No. 1, pp. 1-18.
Anderson, E.J. (2014), Public Policymaking: An Introduction, 8th Edition, Boston, MA: Wadsworth Publishing.
Anthes, C. Q. (2007), "An Exploratory Study of how Policy Research is Used in the Policy Process by Policymaker Staff and Public Administration", Doctoral Dissertation, University of Colorado at Denver and Health Sciences Center.
Barbosa, M. C., Alam, K., & Mushtaq, S. (2016), "Water Policy Implementation in the State of São Paulo, Brazil: Key Challenges and Opportunities", Environmental science & policy, 60, 11-18.
Baskoy, T., Evans, B., & Shields, J. (2011), "Assessing Policy Capacity in Canada's Public Services: Perspectives of Deputy and Assistant Deputy Ministers", Canadian Public Administration, 54(2), 217-234.
Birkland, T.A. (2015), An Introduction to the Policy Process: Theories, Concepts, and Models of Public Policy Making, 3rd edition, New York: Routledge
Chindarkar, N., Howlett, M., & Ramesh, M. (2017), "Introduction to the Special Issue:“Conceptualizing Effective Social Policy Design: Design Spaces and Capacity Challenges". Public Administration and Development, 37(1), 3-14.
Corbin, J., & Strauss, A. (2008), Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory, Thousand Oaks.
Creswell, J. W., & Clark, V. L. P. (2017), Designing and Conducting Mixed Methods Research, Sage Publications.
Davis, G. (2000), "Conclusion: Policy Capacity and the Future of Governance", The Future of Governance. St. Leonards (AUS.) Allen Unwin.
De Marchi, G., Lucertini, G., & Tsoukiàs, A. (2016), "From Evidence-based Policy Making to Policy Analytics", Annals of Operations Research, 236(1), 15-38.
Dukeshire, S., & Thurlow, J. (2002), Understanding the Link Between Research and Policy", Rural Communities Impacting Policy Project, 1-18.
Dye, T.R. (2016), Understanding Public Policy, 15th edition, New York: Pearson.
Fotaki, M. (2010), "Why do Public Policies Fail so Often? Exploring Health Policy-making as an Imaginary and Symbolic Construction", Organization, 17(6), 703-720.
Gerston . L. (2015), Public Policy Making: Process and Principles, Published by M. E. Shape.
Head, B. W. (2010), Reconsidering Evidence-based Policy: Key Issues and Challenges.
Howlett, M. (2009), "Policy Analytical Capacity and Evidence-based Policy-making: Lessons from Canada", Canadian public administration, 52(2), 153-175.
Howlett, M., & Lejano, R. P. (2013), "Tales from the Crypt: The Rise and Fall (and rebirth?) of Policy Design", Administration & Society, 45(3), 357-381.
Howlett, M., & Wellstead, A. M. (2011), "Policy Analysts in the Bureaucracy Revisited: The Nature of Professional Policy Work in Contemporary Government", Politics & Policy, 39(4), 613-633.
James, T. E., & Jorgensen, P. D. (2009), "Policy Knowledge, Policy Formulation, and Change: Revisiting a Foundational Question", Policy Studies Journal, 37(1), 141-162.
Lodge, M., & Wegrich, K. (Eds.). (2014), The Problem-solving Capacity of the Modern State: Governance Challenges and Administrative Capacities, Oxford University Press, USA.
Majchrzak, A., & Markus, M. L. (2013), Methods for Policy Research: Taking Socially Responsible Action, Vol. 3, SAGE Publications.
Mok, K. H. (2010), "When State Centralism Meets Neo-liberalism: Managing University Governance Change in Singapore and Malaysia", Higher Education, 60(4), 419-440.
Newman, J., Cherney, A., & Head, B. W. (2017), "Policy Capacity and Evidence-based Policy in the Public Service", Public Management Review, 19(2), 157-174.
Nisar, M. A. (2015), "Higher Education Governance and Performance Based Funding as an Ecology of Games", Higher Education, 69(2), 289-302.
Painter, M., & Pierre, J. (Eds.). (2004), Challenges to State Policy Capacity: Global Trends and Comparative Perspectives, Springer.
Pal, L. A. (2010), Beyond Policy Analysis: Public Issue Management in Turbulent Times, Thomson Nelson.
Sebba, J., Edwards, A., & Rickinson, M. (2011), Improving Research Through User Engagement, Routledge.
Snellen, I. (2002), "Conciliation of Rationalities: the Essence of Public Administration", Administrative Theory & Praxis, 24(2), 323-346.
Soare, L., & Student, M. A. (2013), "Creating a Linkage Between Academic Research and Policy making", Europolity–Continuity and Change in European Governance-New Series, 7(2), 89-102.
Wu, X., Ramesh, M., & Howlett, M. (2015), "Policy Capacity: A Conceptual Framework for Understanding Policy Competences and Capabilities", Policy and Society, 34(3-4), 165-171.
Bradshaw, P., & Fredette, C. (2009), "Academic Governance of Universities: Reflections of a Senate Chair on Moving from Theory to Practice and Back", Journal of Management Inquiry, 18(2), 123-133.
Donina, D., Meoli, M., & Paleari, S. (2015), "Higher Education Reform in Italy: Tightening Regulation Instead of Steering at a Distance", Higher Education Policy, 28(2), 215-234