نگرشی انتقادی به آینده فمینیسم با نگاهی راهبردی به جامعه ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد فلسفه، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی

2 استادیار گروه فلسفه، دانشگاه بین المللی امام خمینی

چکیده

 


 

از آنجا که به تبع تغییر ماهیت و کارکرد دین در عرصه‏های اجتماعی غرب، غالب دعاوی فمینیسم، برآمده از سکولاریسمی است که دین‏گریزی یا در ظهوری افراطی‏تر، دین‏ستیزی و فروکاسته شدن دین به گزاره‏های اخلاقی را در پی داشته و دارد لذا در رویکردی آینده‏پژوهانه و انتقادی، تشدید مواردی چون آزادی روابط جنسی، قانونی شدن همجنس‏گرایی، فروپاشی بنیان خانواده و نیز کاهش ازدواج و افزایش طلاق، در زمره مهمترین چالشها و آسیب‏های فراروی فمینیسم در غرب محسوب می‏شوند. چراکه فمینیست‏های غربی نه تنها متن و آموزه‌های کتاب مقدس به عنوان نقطۀ اجماع و وحدت مذاهب مسیحی را به‌گونه‌ای آشکار، کنار نهادند، بلکه به رویارویی با آن برخاستند. این در حالی است که تاکید بر فطرت الهی به عنوان اصل مشترک و ضروری ادیان آسمانی، می‏تواند جایگاهی کلیدی در سیاست‏گذاری حوزه زنان در غرب مسیحی داشته باشد. درخصوص جامعه ایران نیز، آینده مطلوب زن و خانواده در گرو واگرایی از مبانی فمینیسم و نیل به آرمان مرد علوی و زن فاطمی است. از این روست که ضرورت دارد درون‏مایه‏های وارداتیِ فمینیستی، بر مبنای آموزه‏های ارزشی و اعتقادی، پالایش شده و بازتفسیر شوند تا از این رهگذر، سیاست‏گذاری حوزه زنان، حول محور مردم‏سالاری دینی شکل گرفته و استحاله فرهنگی رخ ندهد. در نوشتار حاضر، ضمن گسترش تفصیلی بحث‌های یادشده، مبانی فمینیسم در غرب در رویکردی آینده‏پژوهانه مورد نقادی قرار گرفته و در ادامه، ضمن بررسی سناریوهای مرتبط با حوزه زنان در ایران و تبیین سناریوی مطلوب، راهبردهایی برای تصمیم‏سازی و سیاست‏گذاری حوزه زنان در ایران، ارائه خواهد شد.

تازه های تحقیق

 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Critical Approach toward the Future of Feminism with a View to Iranian Society

نویسندگان [English]

  • Shokofeh Shekarbaigi 1
  • Mohammad Raayat Jahromi 2
1 M.A. in Philosophy, Imam Khomeini International University, (Corresponding Author) (Sh.shekarbaigi@edu.ikiu.ac.ir)
2 Assistant Professor in philosophy, Imam Khomeini International University, (raayatjahromi@hum.ikiu.ac.ir)
چکیده [English]

 


 

The characteristics of feminism in Christian west and its negative impacts and the strategic approach to the future of women in Iranian society are the main subjects of this paper. Protestantism based on reformation in Christianity which effected by Renaissance and Humanism. Secularism is the most important product of reformism and Protestantism. Indeed, the freedom of sexual relations, the legalization of homosexuality, the collapse of family foundation, reduce marriage and increase divorce are the most important negative consequences of feminism in Christian west which caused by reformism, Protestantism and secularism. Therefore, in the context of western feminism, the emphasis on first divine nature as a common and essential principle of religions and sacred traditions of religions are very important. In Iranian society, the desirable future of women and the family is based on the divergence of the ideals of western feminism and attention to fundamentals of Islam. This paper tries to explain these issues on the basis of futuristic research and scenario design and intends to emphasis on critical approach toward the future of feminism with a view to Iranian society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • the critic of feminism
  • western Christianity
  • Islam
  • Iran
 
 
اعزازی، شهلا (1385)، مجموعه مقالات فمینیسم و دیدگاه‌ها، تهران: انتشارات روشنگران و مطالعات زنان.
پیشگاهی فرد، زهرا و قدسی، امیر (1389)، «نظریه‌های فرهنگی فمینیسم و دلالت‌های آن بر جامعه ایران»، زن در فرهنگ و هنر (پژوهش زنان)، دوره 1، شماره 3، صص 132-109.
توفیقیان، خدیجه و افشون، مهدی (1388)، «فمینیسم در ترازوی نقد»، پژوهشنامه اسلامی زنان و خانواده، سال دوم، شماره سوم، صص 92-59.
جعفری تبریزی، محمدتقی (1370)، تحقیق در دو نظام حقوق جهانی بشر از دیدگاه اسلام و غرب و تطبیق آن دو بر یکدیگر، تهران: دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی ایران.
شمسی، عبدالله و نصیری، علی‌اصغر (1395)، فمینیسم در ایران معاصر، تهران: زمزم هدایت.
طالبی، مسعود (1384)، «نقش کتاب مقدس و ارباب کلیسا در ظهور فمینیسم (قسمت اول)»، مجله مطالعات راهبردی زنان، شماره (28)، صص 211-175.
عیوضی، محمدرحیم (1385)، «انقلاب برای زنان»، ماهنامه زمانه، شماره 48، ص 53.
عیوضی، محمدرحیم و کریمی، غلامرضا (1390)، «مشارکت اجتماعی زنان؛ رویکردی اجتماعی»، دوفصلنامه علمی‌ـ‌پژوهشی دانش سیاسی، سال هفتم، شماره دوم، صص 166-133.
نیکخواه قمصری، نرگس (1395)، «تأملی در نسبت فمینیسم با انقلاب اسلامی ایران»، مجله مطالعات اجتماعی ایران، دوره دهم، شماره 1، صص 183-163.
هاشمی‌نژاد، سهراب؛ عیوضی، محمدرحیم؛ حاجیانی، ابراهیم و گلجانی امیرخیز، ایرج (1397)، «سناریوهای آینده خانواده در ایران»، فصلنامه شورای فرهنگی‌ـ‌اجتماعی زنان و خانواده، دوره 21، شماره 81، صص 82-47.
Baber, H.E. (1995), "Feminism and Christian Ethics", Department of Philosophy, University of SanDiego.
McGrath, Alister E. and Marks Darren C. (2004), The Blackwell Companion to Protestantism, Blackwell.
Moore, Rebecca. (2015), Women in Christian Traditions, Series: Women in Religions, NYU Press.
Offen, Karen. (1988), Defining Feminism: A Comparative Historical Approach, University of Chicago Press.