شناسایی و اولویت‌بندی مؤلفه‌‌های تأثیرگذار اقتصاد مقاومتی بر فرایند کارآفرینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه کارآفرینی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران

2 گروه مدیریت صنعتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی

3 گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت‌بندی مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی برای کارآفرینی، به مطالعه و بررسی مؤلفه‌های کارآفرینی در اقتصاد مقاومتی پرداخته است. در مرحله کیفی، ابزار گردآوری داده‌ها، مصاحبه کیفی و عمیق با خبرگان بود. جامعه آماری پژوهش، شامل خبرگان کارآفرینی واقتصاد مقاومتی با حجم نمونه 25 نفر بود و نمونه‌گیری به روش هدفمند قضاوتی تا رسیدن به نقطه اشباع نظری انجام شد. تجزیه‌و‌تحلیل یافته‌ها به روش نظریه داده‌بنیاد با رویکرد کلاسیک انجام شده و در مرحله کمی، ابزار گردآوری داده‌ها، پرسش‌نامۀ محقق‌ساخته و نمونه آماری پژوهش، دربردارندۀ 384 نفر از کارآفرینان و فعالان اقتصادی کشور ایران بود. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری و نرم‌افزارهای SPSS و Smart PLS انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد که مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی برای کارآفرینی در این اقتصاد شامل پنج مؤلفه (به‌ترتیب اولویت) 1. اقتصاد کارآفرینی با شدت تأثیر 834/0؛ 2. اقتصاد دانش‌بنیان با شدت تأثیر 789/0؛ 3. برون‌گرایی با شدت تأثیر 758/0؛ 4. بخش خصوصی فعال با شدت تأثیر 749/0؛ و 5. درون‌زایی با شدت تأثیر 737/0 است. براساس نتایج به‌دست‌آمده در فرایند پژوهش، در نخستین گام برای تحقق کارآفرینی در اقتصاد مقاومتی باید در راهبردی بلندمدت، به اقتصاد کارآفرینی و اقتصاد دانش‌بنیان روی آورد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and Prioritizing the Components of the Resistance Economy Affecting the Entrepreneurial Process

نویسندگان [English]

  • Parviz Ghorbani 1
  • Jamshid Edalatian Shahriari 2
  • Farideh Haghshenas Kashani 3
1 Entrepreneurship Group, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran
2 Industrial Management Group, Central Tehran Branch, Islamic Azad University
3 Business Management Group, Central Tehran Branch, Islamic Azad University
چکیده [English]

The aim of this study was to identify and prioritize the components of a resistance economy for entrepreneurship, to study and examine the components of entrepreneurship in a resistance economy. In the qualitative stage, the data collection tool was a qualitative and in-depth interview with experts. The statistical population of the study included experts in entrepreneurship and resistance economics with a sample size of 25 people, and sampling was done by targeted judgment method to reach the theoretical saturation point. The analysis of the findings was done by the methodology of the Grounded theory with the classical approach. In the quantitative stage, the data collection tool, the researcher's questionnaire and the statistical sample of the study included 384 entrepreneurs and economic activists in Iran. Data analysis was performed using structural equation modeling and SPSS and Smart PLS softwares. The results showed that the components of resistance economy for entrepreneurship in this economy include five components (in order of priority): 1. Entrepreneurial economy with 0.834 impact intensity, 2. Knowledge economy with 0.789 impact intensity, 3. Extraversion with intensity Impact 0.758, 4. Active private sector with impact intensity 0.749, 5. Endogenous with an impact intensity of 0.737. According to the results obtained in the research process, in the first step to achieve entrepreneurship in the resistance economy, in a long-term strategy, we must turn to the entrepreneurial economy and the knowledge-based economics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship
  • Resistance Economics
  • Entrepreneurship in Resistance Economics
انصاری، زمیفرا و رمرودی، سحر (۱۳۹۷)، «بررسی عوامل مؤثر مدیریتی کارآفرینی در پرورش خلاقیت و نوآوری در اقتصاد مقاومتی (مطالعه موردی شرکت توزیع برق زاهدان)»، یازدهمین کنفرانس بین‌المللی حسابداری و مدیریت و هفتمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری‌های باز، تهران: شرکت همایشگران مهر اشراق، صص 11-1.
ارشدی، وحید و اورعی، نرگس (1396)، «رصد و تحلیل محتوای مقاله‌های اقتصادمقاومتی منتشرشده در فصلنامه‌هایعلمی‌ـ‌پژوهشی»، دوفصلنامه علمی‌ـ‌ترویجی اقتصاد مقاومتی، سال 2، شماره4.
بهادری، علی(1397)، «پژوهش کیفی داده‌‌بنیاد «کدگذاری» و اهمیت، مراحل، و شیوه اجرای آن در کارورزی دانشگاه فرهنگیان»، دوفصلنامه راهبردهای نوین تربیت معلمان، سال چهارم، شماره 5،صص96-88.
بختیاری، صادق و شایسته، افسانه(1391)، «بررسی تأثیر بهبود فضای کسب‌وکار بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب؛ با تأکید بر ایران»، فصلنامه علوم اقتصادی، سال ششم، شماره نوزدهم، صص 204-175.
پاداش، حمید(1395)، «مکانیسم‌های توسعه کارآفرینی نوپا در ایران در چارچوب گفتمان اقتصاد مقاومتی»، پژوهش‌نامه انتقادی، دوره 16، ویژه‌نامه اقتصاد مقاومتی، صص 27-1.
پولیسه، ژولین(یاسین‌علی) (2017)، «تعریف اقتصاد مقاومتی از زبان یک استاد فرانسوی»، سایت تابناک، 23 فروردین 1396،دردسترس در:  www.tabnak.ir
پورسراجیان، داریوش؛ تسلیمی، محمدسعید؛ امیری، مجتبی و مشایخی، علینقی (1398)، «ارائه الگوی تعاملی مدیریت منابع انسانی در پارک‌های علم و فناوری با تأکید بر پویایی‌های سیستمی»، فصلنامه راهبرد، سال28، شماره90، صص 58-35.
پیری‌‌توسنلو، مسعود؛ کاظمی ملک‌محمودی، شیما و گل‌افشانی، علی (1395)، کتاب فرهنگ کارآفرینی در اقتصادمقاومتی، تهران: علیم نور.
ترک‌زاده، جعفر و عبدشریفی، فاطمه (1397)، «بافت‌نگاری اقتصاد مقاومتی به‌مثابه یک نظام رفتاری»، دوفصلنامه علمی‌ـ‌پژوهشی مطالعات اقتصاد اسلامی، سال یازدهم، شماره اول، پیاپی 21، صص 140-113
حق‌شناس‌کاشانی، فریده(1398)، تجزیه‌و‌تحلیل آماری، تهران: انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی، تهران مرکزی.
جلیلی‌کامجو، سیدپرویز(1397)، «روش‌شناسی اقتصاد مقاومتی در مقایسه با سایر تفکرات اقتصادی»، خبرگزاری فارس، 22/3/1397.
خامنه‌ای، سیدعلی(1392)، ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، 29/بهمن/1392.
ــ (1398)، «بیانات، سخنرانی‌ها، و سیاست‌های ابلاغی ازسال 1389 تا 1398»، برگرفته از: بایگانی سایت دفتر حفظ و نشر آثار، دردسترس در: http://farsi.khamenei.ir
رهبر، امیرحسین(1396)، «توسعه‌ یک مدل اقتصاد مقاومتی در سطح صنعت؛ مطالعه موردی صنایع پتروشیمی و برخی از صنایع پایین‌دست آن»، رساله دکترای رشته آینده‌پژوهی، دانشگاه تهران، چاپ‌نشده.
رهبر، فرهاد؛ سیف‌الدین، امیرعلی و رهبر، امیرحسین (1393)، «رهیافتی بر هستی‌شناسی اقتصاد مقاومتی»، فصلنامه علمی‌ـ‌پژوهشی روش‌شناسی علوم انسانی، سال 19، شماره 78، صص 161-135.
رحمتی، فاطمه‌سادات و میرعمادی، طاهره (1398)، «جستاری در تحلیل رویکرد مطالعات آینده جامعه ایران در نگرش نسل‌های آینده‌پژوهی»، فصلنامه راهبرد، سال 28، شماره 91، صص 33-5.
سایمون‌سی، پارکر (1394)، اقتصاد کارآفرینی (آنچه ما می‌دانیم و آنچه ما نمی‌دانیم)، ترجمه محسن مطیعی، اراک: فخرالاسلام.
ساغروانی، سیما؛ مرتضوی، سعید؛ لکزیان،محمد و رحیم‌نیا، فریبرز (1392)، «فهم زوایای نوینی از سازه ظرفیت مازاد سازمانی»، فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال 8، شماره 32، صص 46-27.
سلیمانی، مریم؛ مولایی، الهه و حمیدی‌بیتاج، مژگان (1396)، «عوامل مؤثر بر کارآفرینی سازمانی در راستای اقتصاد مقاومتی»، رهیافت انقلاب اسلامی، دوره 11، صص 144-121.
صبحیه، محمدحسین و ردایی، امیر (1394)، «وضعیت تحقق اهداف و برنامه‌های طرح مسکن مهر در بخش انبوه‌سازی پروژه یازده‌هزار واحدی مسکن مهرماهدشت»، فصلنامه علمی‌ـ‌پژوهشی مرکز پژوهشی هنر معماری و شهرسازی نظر، شماره 33، سال 12، صص 106-91.
صدیقی ارفعی، فریبرز؛ یزدخواستی،علی و نادی راوندی، مریم (1393)، «پیش‌بینی‌پذیری میزان تاب‌آوری براساس هوش معنوی در دانشجویان و دین‌پژوهان»،فرهنگ در دانشگاه اسلامی، سال چهارم، شماره سوم، صص 390-373.
عرب‌مازار، عباس و نورمحمدی، خسرو (1395)، «تحلیل انتقادی هدف‌های اقتصادی برنامه‌های توسعه در ایران؛ قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی»، مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، دوره 5، شماره 1، صص 42-19.
علوی‌فر، سید امیرحسین و اسدروز، عباس (1395)، «ارزیابی ریسک تهدیدات اقتصادی به‌منظور طراحی راهبردهای اقتصاد مقاومتی مقابله»، فصلنامه علمی باور، سال سوم، شماره سوم.
عبدالملکی، حجت‌الله (1397)، «اقتصاد مقاومتی، راه‌حل برون‌رفت از مشکلات اقتصادی»، نخستین جشنواره فرهنگ کارآفرینی بانوان، خدمت و خودکفایی خانواده»، مشهد: 6 مرداد 1397.
غلامی، رضا(1396)، تعریف اقتصادمقاومتی، مرکز پژوهش‌های علوم انسانی صدرا، 23 فروردین 1396 دردسترس در:  https://www.mehrnews.com
فهام، الهام و پرهیزگار، مرتضی (1397)، «جایگاه توسعه کارآفرینی در سیاست‌ها و برنامه‌های ملی کشور»، فصلنامه سیاست‌هایراهبردی و کلان، سال ششم، شماره 22، صص 65-47.
قربانی، پرویز(1393)، «تأثیرآموزش کارآفرینی بر انگیزش کارآفرین شدن»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، چاپ‌نشده.
ــــــــــــ (1398)، «ارائه مدلی برای کارآفرینی در اقتصاد مقاومتی»، رساله دکترای تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، چاپ‌نشده.
قربانی، پرویز؛ عدالتیان شهریاری،جمشید؛ حق‌شناس‌کاشانی،فریده؛ کاباران‌زادقدیم، محمدرضا و شادنوش، نصرت‌الله (1398)، «شناسایی و اولویت‌بندی مؤلفه‌های خلق ارزش برای کارآفرینی در اقتصاد مقاومتی»، فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج، دوره22، شماره 82.
قربی، سیدمحمدجواد (1395)، «رویکرد انتقادی درباره برداشت‌های رایج از اقتصادمقاومتی در متون اقتصادی در ایران»، پژوهش‌نامه انتقادی متون و برنامه‌‌های علوم انسانی، ویژه‌نامه اقتصاد مقاومتی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، صص 123-103.
محمد، امید (1394)، «کارآفرینی در اقتصادمقاومتی»، اولین همایش اقتصاد مقاومتی دانش‌بنیان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفرش.
محمدی، نریمان؛ علیزاد، توحید و حاتمی‌طاهر، فردوس (1395)، «عودلاجان؛ روایت مرگ یک محله: مطالعه پیامدهای معنایی تغییرات فضایی در محله عودلاجان تهران»، پژوهش‌های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی، صص 121-99.
محمدی، معصومه (1395)، «شناسایی مؤلفه‌های معنویت اثرگذار بر تاب‌آوری در افراد کارآفرین»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشکده مدیریت و حسابداری پردیس فارابی دانشگاه تهران، چاپ‌نشده.
مبینی‌دهکردی، علی؛ احمدی،حسن و دلاور، علی (1397)، «طراحی مدل شایستگی‌های کارآفرینی راهبردی مدیران ارشد کشور»، فصلنامه علمی‌ـ‌پژوهشی مطالعات بین‌رشته‌ای دانش‌راهبردی، سال 2، شماره7، صص 150-127.
مهرابی، امیرحمزه؛ خنیفر،حسین؛ امیری،علی‌‌نقی؛ زارعی‌متین،حسن و جندقی، غلامرضا (1390)، «معرفی روش‌شناسی نظریه‌ داده‌بنیاد برای تحقیقات اسلامی (ارائه یک نمونه)»، مدیریت فرهنگ سازمانی، سال نهم، شماره 23، صص30-5.
نمایان، فرشید و میر، علی (1396)، «ترسیم مدل بومی سرمایه اجتماعی برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی با روش کیفی نظریه داده‌بنیاد»، مدیریت سرمایه اجتماعی، دوره4، شماره1، صص 74-45.
نصیری‌ قرقانی، بابک(1395)، «نقش کارافرینی خلاق و تأثیر آن بر توسعه اقتصاد مقاومتی»، اولین همایش ملی اقتصاد خلاق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب، 3 اسفند 1395.
هزاوه، علی و رسول‌زاده، آتنا (1394)، «رابطه هوش سیاسی با کارآفرینی و بهره‌وری در شرایط اقتصاد مقاومتی»، اولین کنفرانس مدیریت و کارآفرینی در شرایط اقتصاد مقاومتی، 15 خرداد 1394.
Abdulnasir, A. (2018), "Entrepreneurship and Enterprise Development", Lecture Note.
Belitski, M., Caiazza, R. and Lehmann, E. E. (2019),"Knowledge Frontiers and Boundaries in Entrepreneurship Research",Small Business Economics, ISSN 1573‌0913 doi: https:// doi. org/ 10.1007/ s11187‌019‌00187‌0 Available at: http:// centaur.reading.ac.uk/85738/.
Carroll, John J. (2017), "Failure is an Option: the Entrepreneurial Governance Framework", Journal of Entrepreneurship and Public Policy, Vol. 6, NO. 1,pp. 108-126. Permanent Link to this Document: http://dx.doi.org/ 10.1108/JEPP-04-2016-0013.
Creswell, J. W. (2005), Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research (2nd edition).
Creswell,W.j. (2007),Qualitative Inquiry and Research Design, Sage Publications.
David M. Hart (2003),"Entrepreneurship Policy: What it is and Where it Came From", in:The Emergence of Entrepreneurship Policy, ed. David Hart (New York: Cambridge University Press), p. 8. Hart (New York: Cambridge University Press, 2003), p. 5.
Douglas, D. (2003),"Inductive Theory Generation: A Grounded Approach to Business Inquiry",Electronic Journal of Business Research Methods, 2(1), pp. 47–54.
Fernández, Walter D. (2004), "Using the Glaserian Approach in Grounded Studies of Emerging Business Practices",Electronic Journal of Business Research Methods, 2(2).
Jones, M. and Alony, I. (2011),"Guiding the Use of Grounded Theory in Doctoral Studies; An Example from the Australian Film Industry",International Journal of Doctoral Studies, 6 (N/A), 95-114.
Kraus, Sascha and Kauranen, Ilkka (2009),"Strategic Management and Entrepreneurship: Friends or Foes?",Journal of Business Science and Applied Management, Vol. 4, Issue 1.
Esfandiar, Kourosh, Sharifi-Tehrani,Mohamad andStephenPratt, LeventAltinay, (2019), "Understanding Entrepreneurial Intentions: A Developed Integrated Structural Model Approach", Journal of Business Research, Vol. 94, pp. 172-182.
Mishra, C.S. and Zachary, R.K. (2014),"The Entrepreneurial Value Creation Theory", In: The Theory of Entrepreneurship, New York: Palgrave Macmillan.
Glaser, Barney G. and Strauss, Anselm L. (1965), Awareness of Dying.Id. (1967), The Discovery of Grounded Theory: The Strategies for Qualitative Research.
Goldkuhl, Goran and Cronholm, Stefan (2010), "Adding Theorical Grounding to Grounded Theory Toward Multi-Grounded Theory", Internation Journal of Qualitative Methods, Vol. 9, No. 2, pp. 187-205.
Glaser, B. G. and Strauss, A. L. (1967), The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Researchresearch, New York: Aldine de Gruyter.
Littunen, H. (2000),Entrepreneurship and the Characteristics of Entrepreneurial Personality, United State Greenwood press.
Olaison, L. and Meier, B. (2014), "The Abject of Entrepreneurship: Failure, Fiasco, Fraud", International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research, Vol. 20, No, 2. Pp. 193-211.
Pardo, Clara and Alfonso, William (2017),"Applying "Attribution Theory" to Determine the Factors that Lead to the Failure of Entrepreneurial Ventures in Colombia", Journal of Small Business and Enterprise Development, available at: https://doi.org/10.1108/JSBED-10-2016-0167.
Selden, L. (2005), "On Grounded Theory-with Some Malice",Journal of Documentation, Vol. 61, No.1, pp. 114-129.
Speziale HS, Streubert, HJ and Carpenter, DR.(2011), Qualitative Research in Nursing: Advancing the Humanistic Imperative, Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins.
Urquhart, C. (2013),Grounded Theory for Qualitative Research, London:Sage Publication.
ZoltanJ.Acs, Braunerhjelm,PontusAudretsch,DavidB. and Carlsson, Bo (2009), "The Knowledge Spillover Theory of Entrepreneurship", Small Business Economics, Vol. 32, Issue1, pp 15–30.