کلیدواژه‌ها = اندیشه سیاسی
کار بست تساهل و مدارا در مدل حکمرانی امام خمینی(ره)

دوره 30، شماره 3، آذر 1400، صفحه 467-494

مصطفی بیات؛ یاسر برخورداری؛ مرتضی بیات


اندیشه پسامتافیزیکی هابرماس در سیاست

دوره 22، شماره 1، خرداد 1392

جهانگیر معینی علمداری؛ رضا نصیری‌حامد


تحدید قدرت سیاسی از دیدگاه شیعه

دوره 8، شماره 4، اسفند 1379

محمدکاظم جعفری