نویسنده = سیدجواد امام‌جمعه‌زاده
سناریوهای آینده جریان‌های سیاسی در ایران 1404

دوره 26، شماره 2، شهریور 1396

امیرمسعود شهرام نیا؛ سیدجواد امام‌جمعه‌زاده؛ فرهاد عباسی؛ ملیحه رمضانی


بازبینیِ طرح سپر دفاع موشکی و افق آن در روابط روسیه – امریکا

دوره 23، شماره 3، دی 1393

سیدجواد امام‌جمعه‌زاده؛ مسعود رضائی


شکل‌گیری جامعه مدنی در لیبی پس از قذافی: ضرورت‌ها، موانع و راهکارها

دوره 22، شماره 2، شهریور 1392

رئوف رحیمی؛ سیدجواد امام‌جمعه‌زاده؛ ملیحه رمضانی


بانک جهانی سوخت هسته‌ای: موانع و چشم‌اندازها

دوره 21، شماره 1، خرداد 1391

زهرا دولت‌خواه؛ سیدجواد امام جمعه زاده