اعضای هیات تحریریه

 

مدیر مسئول

محمدرضا مجیدی

روابط بین الملل دانشیار دانشگاه تهران-رئیس پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام

CSR.IR
rahbordcsr.ir
22258921


 • مقالات

بررسی سیر تحول دینداری در جوامع اروپای غربی از دهه 1980 تا 2010. مجیدی محمدرضاتلخابی مجید (1399)., پژوهش های ادیانی (دانشگاه ادیان و مذاهب), 8(16), 256-281.

سناریوهای آینده اسلام و مسلمانان در اروپای غربیمجیدی محمدرضاخانی آرانی الههعبداللهی محمد (1399)., مطالعات انقلاب اسلامی, 17(63), 33ـ 54.

- Religious cinema and the transfer of religious and revolutionary values to future generations. Bahreini Nasrin, Majidi Mohammad Reza, Hosein Zadeh Mohammad Ali (2019)., journal of Contemporary Research on Islamic Revolution, 1(1), 93-116.

راه ابریشم و ایران فرهنگی؛ مؤلفههایی برای همگرایی منطقهای در غرب آسیامجیدی محمدرضادهقانیان فراشه محمدحسین (1396)., سیاست, 47(3), 753-771.

نقش مواریث مشترک فرهنگی در همگرایی ایران و جمهوری آذربایجانمجیدی محمدرضاصوراناری حسین (1395)., مطالعات اوراسیای مرکزینهم(2), 341-360.

قدرتیابی گروه های راست افراطی در اروپا؛ علل و پیامدهامجیدی محمدرضاحاتم زاده عزیزاله (1395)., سیاست, 46(2), 441-455.

قدرت یابی گروه های راست افراطی در اروپا؛ علل و پیامدهامجیدی محمدرضاحاتم زاده عزیزالله (1395)., سیاست, 46/ تابستان 95(2), 441.

- La diplomatie parlementaire de l’Iran et de la France. Majidi Mohammad Reza, Jozaghi Zahra (2016)., GéostratégiquesAcadémie de Géopolitique de Paris ISSN 1963-0867, 47(47), 147.

- l’Islam et la société civile en Asie de l’Ouest Cas de figure : la République islamique d’Iran. Majidi Mohammad Reza (2016)., GéostratégiquesAcadémie de Géopolitique de Paris ISSN 1963-0867, 46(46), -.

دیدگاه نظری دربارة نقش هویت در سیاست بین المللمجیدی محمدرضاعظیمی اعتمادی محسن (1394)., سیاست, 45/ بهار 94(1), 209.

دیدگاههای نظری دربارۀ نقش هویت در سیاست بینالمللمجیدی محمدرضاعظیمی اعتمادی محسن (1394)., سیاست, 45(1), 209-227.

- Societal Discrimination against Muslims in Europ: Racism and Political Opportunities. Majidi Mohammad Reza, Sadeghi Mohammad Mehdi (2014)., The Quarterly Journal of Political Studies of Islamic World, 8(2), 129-149.

بررسی نقش عوامل سیاسی و امنیتی در سیاستگذاری سازمانهای مردم نهاد ایرانیمجیدی محمدرضاحمیصی مرتضی (1392)., سیاست, 43(3), 16.

برسی نقش عوامل سیاسی و امنیتی در سیاست گذاری سازمانهای مردم نهاد ایرانیمجیدی محمدرضا (1392)., سیاست, 43(3), 45.

زمینه ها و موانع تعامل جمهوری اسلامی ایران با همسایگان در حوزه قفقاز جنوبیمجیدی محمدرضازحمت کش حسین (1392)., پژوهش های انقلاب اسلامی, 2(5), 125.

روابط اتحادیه اروپا با قدرتهای نوظهور؛ چالشها و اختلافاتمجیدی محمدرضاثمودی علیرضا (1392)., فصلنامه مطالعات روابط بین الملل, 6(22), 71-98.

تاملی انتقادی در مفهوم اسلام اروپاییمجیدی محمدرضا,  محمدمهدی صادقی (1391)., روابط خارجی, 4(1), 113-148.

سیاست  گردشگری خارجی ایرانمجیدی محمدرضا (1389)., سیاست, -(---), -.


 

 • کنفرانس ها

عناصر معرفت شناختی اروپامحوری در تقسیم مناطق مطالعاتیمجیدی محمدرضازحمت کش حسین (1389)., رویکرد ایرانی به مطالعات منطقه ای, 15-15 آذرتهرانایران.

رویکرد ایرانی به مطالعات منطقه ای . امکان یا امتناعمجیدی محمدرضا (1389)., رویکرد ایرانی به مطالعات منطقه ای, 15-15 آذرتهرانایران.

تاملی انتقادی در تعریف مناطق و رویکردهای مرسوم در مطالعات  منطقه ای :مطالعه موردی ؛ خاورمیانهمجیدی محمدرضاصادقی مهدی (1389)., رویکرد ایرانی به مطالعات منطقه ای, 15-15 آذرتهرانایران.

غرب آسیا ، ایران و تقارب فرهنگهامجیدی محمدرضا (1389)., تقارب فرهنگها : رویکرد اسلامی ـ ایرانی, 4-4 آذرایران.

منطقه گرائی فرهنگی:نقطه عزیمت همگرائی در غرب آسیامجیدی محمدرضاصادقی مهدی (1389)., تنوع فرهنگی و همگرائی جهانی, 2-4 تیرتهرانایران.

- Nourouz and Rapprochement of cultures. Majidi Mohammad Reza (2010)., The Role of Nowrouz in the Rapprochement of cultures and the promotion of the Culture of Peace, 31 March, paris, France.

- Mawlana and the Perfect Human Being. Majidi Mohammad Reza (2007)., Celebration of Mawlana Jala-ud-Din Balkhi-Rumi, 6 September, paris, France.


 • کتب

دیپلماسی فرهنگی جهموری اسلامی ایرانمورد مطالعه جمهوری عراقدوست محمدی احمدمجیدی محمدرضارجبی محمدعصاری احمدرضا (1395).

چرا اروپا؟ چالش های فرهنگ و هویتمجیدی محمدرضا (1395).

اسلام هراسی غربی؛ واکاوی تحلیلی زمینه های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و بازاندیشی مؤلفه های تاریخی و نظری آنمجیدی محمدرضا,  محمدمهدی صادقی (1393).

- Abdolali Birjandi's Active Life and Scientific Achievements. Majidi Mohammad Reza (2014).

- The role of Silk Road in the rapproachement. Majidi Mohammad Reza (2014).

- The role of Muslim Women in the development of societies. Majidi Mohammad Reza (2014).

سیاست خارجی، امنیتی و دفاعی اتحادیه اروپا پس از جنگ سردمجیدی محمدرضاثمودی علیرضا (1392).

- Intercultural Dialogue in the 21st Century:what Role for Unesco?. Majidi Mohammad Reza (2013).

اخلاق در علممجیدی محمدرضا (1391).

- The Role of Sibuyeh and his linguistic approach in the rapprochement of cultures. Majidi Mohammad Reza (2012).

- Ethics In Science. Majidi Mohammad Reza (2012).

- The Role of Islam in the Ropprochement of Cultures. Majidi Mohammad Reza (2011).

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرانمجیدی محمدرضا (1389).

امنیت انسانی در غرب آسیا . دیدگاهها و نقدهامجیدی محمدرضا (1388).

امنیت انسانی در غرب آسیامجیدی محمدرضا (1388).

- The Life and Thought of Seyyed Jamal-Ed-Din Assadabadi. Majidi Mohammad Reza, دهشیری محمدرضا (2009).

غرب آسیا نظام بین الملل و همگرایی منطقه ایمجیدی محمدرضا,  عزت الله عزتیسعید آبادی محمد رضا (1387).


 

پایان نامه ها و رساله ها

نقش دیپلماسی فرهنگی در سیاست خارجی فرانسه (از جمهوری پنجم تاکنون)رضوان خورشیدی جلالی,محمدرضا مجیدیکارشناسی ارشد، 1398/10/29

- Migration crisis and Integration in Europe
علی کرمی,محمدرضا مجیدیدکتری، 1397/11/17

بررسی راهبردی سیاست خارجی امریکا در مناطق کُردنشین خاورمیانه (بعد از جنگ جهانی دوم تا 2014م)رحمان حریری,محمدرضا مجیدیدکتری، 1397/06/19

بررسی راهبردی سیاست خارجی امریکا در مناطق کُردنشین خاورمیانه (بعد از جنگ جهانی دوم تا 2014م)رحمان حریری,محمدرضا مجیدیدکتری، 1397/06/19

سیاست انرژی قزاقستان با تمرکز بر طرح های غربی و شرقی، مطالعه موردی اتحادیه اروپافرشید آبادی زمان,محمدرضا مجیدیکارشناسی ارشد، 1397/06/12

- Fethullah Gulen Movement in Central Asia
معصومه قالبی حاجیوند,محمدرضا مجیدیکارشناسی ارشد، 1396/11/03

شکاف قبطیمسلمان در مصر نوینکمال ایرانی دوست,محمدرضا مجیدیدکتری، 1396/07/10

- AN EXAMINATION OF THE OBSTACLES OF DEVELOPING RELATIONS BETWEEN ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN & GEORGIA
بهزاد نوشیروانی تهرانی,محمدرضا مجیدیکارشناسی ارشد، 1395/12/07

اهداف و عوامل مؤثر بر روابط میان منطقه ای اتحادیه اروپا با مرکوسورخسرو سواره,محمدرضا مجیدیکارشناسی ارشد، 1395/12/07

افراط گرایی اسلامی در آسیای مرکزی :مطالعه ی موردی حزب التحریرمحمدکاظم عبدالحمیدی,محمدرضا مجیدیکارشناسی ارشد، 1395/12/02

- A comparative Study of Iran Oman Relations before and after the Islamic Revolution and its Perspective
امیرسعید کرمی,محمدرضا مجیدیدکتری، 1395/08/29

- Role of New Wave of Refugess on the Expansion of European Far Right
سامان اسماعیل پور,محمدرضا مجیدیکارشناسی ارشد، 1395/07/10

هویت خواهی مسلمانان در بریتانیاوحید ملوندی نیکو,محمدرضا مجیدیکارشناسی ارشد، 1395/07/04

راهکارهای همگرایی فرهنگی بین ایران و مصرحبیب ساسانی,محمدرضا مجیدیکارشناسی ارشد، 1395/04/21

- Historical and Cultural Context of the Movement for Independence in Wales
کامبیز رحیمی,محمدرضا مجیدیکارشناسی ارشد، 1395/03/30

جایگاه انرژی خاورمیانه در استراتژی امنیت ملی ایالاتمتحده آمریکا تا سال 2035 در چشمانداز توسعه منابع نامتعارفمهدی مدنی,محمدرضا مجیدیدکتری، 1395/03/30

زمینه ها و عوامل روس ستیزی در ملی گرایی گرجی(2008-1991)سعیده شیری کهنوئی,محمدرضا مجیدیکارشناسی ارشد، 1394/12/15

عوامل مؤثر بر شکلگیری سیاست مشترک مهاجرت در اتحادیه اروپاقاسم کیومرث نژاد,محمدرضا مجیدیکارشناسی ارشد، 1394/11/12

لابی صهیونیسم در اتحادیه اروپاریحانه رضایی نودهی,محمدرضا مجیدیکارشناسی ارشد، 1394/11/12

تأثیر تهدیدهای ناشی از شکنندگی دولت در عراق جدید بر امنیت زنان (۲۰۱۴-۲۰۰۳)ریحانه پورمومن اعرابی,محمدرضا مجیدیکارشناسی ارشد، 1394/09/30

- The European Union’s Approach To Knowledge-Based Economy
محمود جوادی,محمدرضا مجیدیکارشناسی ارشد، 1394/06/28

تأثیر بنیان های اجتماعی قبیله ای بر ساختار قدرت سیاسی در ترکمنستانبهروز قزل,محمدرضا مجیدیکارشناسی ارشد، 1394/06/28

- The Role of Islamic Identity in the Convergence of the Countries of Western Asian Region:A Case Study of the Palestinian Issue
محسن عظیمی,محمدرضا مجیدیدکتری، 1394/03/04

- The European Common Foreign and Security Policy toward Islamic Republic of Iran’s Nuclear Program
علیرضا ثمودی پیله رود,محمدرضا مجیدیدکتری، 1394/01/24

عوامل داخلی گسترش سلفیگری در آسیای مرکزی         (1991- 2014)محمد آثارتمر,محمدرضا مجیدیدکتری، 1393/12/17

رویکرد دیپلماسی عمومی آلمان به ج.ا.ایران (1989-2014)ابراهیم حسن نژاد,محمدرضا مجیدیکارشناسی ارشد، 1393/11/27

هویت و سیاست خارجی در کشورهای عربی؛مطالعهی موردی مصر و عربستان سعودیحسن احمدیان,محمدرضا مجیدیدکتری، 1393/07/28

رویکرد ایالات متحده آمریکا و انگلستان به نقش و جایگاه سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد در تعاملات بین المللیمریم یاری اصطهباناتی,محمدرضا مجیدیکارشناسی ارشد، 1392/09/18

بررسی عوامل موثر بر اسلام هراسی در اروپا (مطالعه موردی کشور فرانسه)رسول قربانی,محمدرضا مجیدیکارشناسی ارشد، 1392/06/31

سازمانهای مردم نهاد و دگرگونی سیاسی در آسیای مرکزیبررسی موردی انقلاب رنگی  جمهوری قرقیزستانطاهره دلیران چاپشلو,محمدرضا مجیدیکارشناسی ارشد، 1391/08/16

بررسی علل اخراج و طرد جمعیت روما از سوی کشورهای اروپایی؛ مطالعه موردی رومانی، بلغارستان و فرانسهرحیم جوشن,محمدرضا مجیدیکارشناسی ارشد، 1391/06/31

بحران مهاجرت و نقش آن در شکل گیری احزاب ملی گرای افراطی اروپاحسن شکوهی نسب,محمدرضا مجیدیکارشناسی ارشد، 1391/02/12

تحلیل رابطه بین فعالیت احزاب سبز و نقش آنها در سیاستگذاری اتحادیه اروپا در زمینه محیط زیستفائزه رحمانی پور,محمدرضا مجیدیکارشناسی ارشد، 1390/07/10

جایگاه روسیه در نظام امنیت جدید اتحادیه اروپا(با تأکید بر عامل انرژی)مهدیه السادات تقوی دهاقانی,محمدرضا مجیدیکارشناسی ارشد، 1390/07/06

پیمان لیسبون و تاثیر آن بر آینده تحولات ناتوعلیرضا ثمودی پیله رود,محمدرضا مجیدیکارشناسی ارشد، 1390/06/07

تأثیر همگرایی سیاسی و همکاری های اقتصادی در اتحادیه ی اروپا بر هژمونی ایالات متحده ی آمریکاسعید اخوان,محمدرضا مجیدیکارشناسی ارشد، 1390/06/07

بررسی موانع و راهکارهای توسعه روابط جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستانامیر ابراهیمی,محمدرضا مجیدیکارشناسی ارشد، 1390/02/12

نقش رسانه در سیاست خاورمیانه ای ایالات متحده امریکامصطفی سلمانی,محمدرضا مجیدیکارشناسی ارشد، 1390/02/12

اسلام اروپایی:پاسخی به چالش فرهنگی ـ هویتی در اروپای غربیمحمدمهدی صادقی,محمدرضا مجیدیکارشناسی ارشد، 1389/12/10

بررسی راهبردها و سیاست های امنیتیدفاعی اروپا و  نقش ناتو در این راستا در دوره پس از جنگ سردافشین نسیمی,محمدرضا مجیدیکارشناسی ارشد، 1380/06/07

امنیت کشورهای شمالپایداری یا تحول(دهه 1990)علی اصغر کهن سال,محمدرضا مجیدیکارشناسی ارشد، 1380

سردبیر

محمدرحیم عیوضی

علوم سیاسی گرایش جامعه شناسی سیاسی استاد، دانشگاه بین‌المللی امام‌خمینی (ره)

research.shahed.ac.ir/WSR/WebPages/Teacher/TFa.aspx?TID=380
eivaziikiu.ac.ir
33780021 (028)


 جایگاه راهبرد بازدارندگی برون‌مرزی در منظومه دفاعی ـ امنیتی جمهوری اسلامی ایران دراسیای جنوب غربی

   ◂ محمدجواد فتحی، شهره پیرانی، محمدرحیم عیوضی
   ✔ 1399/06/01  2020/08/22
    سیاست جهانی●  تاثیر تنش‌های میان قطر و عربستان سعودی بر روابط سایر کشورهای حوزه خلیج‌فارس (2017)

   ◂ حدیث روشنی، محمدرحیم عیوضی
   ✔ 1399/01/11  2020/03/30
    مطالعات سیاسی جهان اسلام

PDF   

●  سیمای حکمرانی مطلوب در اینده‌پژوهی: از تصویرپردازی تا شکل‌بخشی اینده

   ◂ علی کمیجانی، قدیرنظامیپور، محمدرحیم عیوضی، مجیدبزرگمهری
   ✔ 1398/06/23  2019/09/14
    اینده پژوهی ایران●  اینده‌نگاری و حرکت از الگوی پایه به الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت

   ◂ محمد رحیم عیوضی
   ✔ 1398/06/15  2019/09/06
    سیاست متعالیه

PDF   

●  بررسی نظریه سازه‌انگاری در حوزه مطالعاتی روابط بین‌الملل و لزوم به‌کارگیری ان در راهبرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران 595 KB

   ◂ ابوالقاسم مجتهدی زنجیر اباد، محمد رحیم عیوضی
   ✔ 1397/12/12  2019/03/03
    راهبرد

PDF   

●  تاثیر رسانه های غرب در ایجاد بحران های ژئوپولیتیکی در جوامع اسلامی

   ◂ محمد رحیم عیوضی، زهره همتی شاهبداغی، محمد باوند پوری
   ✔ 1397/09/11  2018/12/02
    پژوهش های میان رشته ای در علوم انسانی●  مطالعه تطبیقی تعاریف متکثر از مفهوم میانرشته‌ای اینده نگاری راهبردی

   ◂ محمدرحیم عیوضی
   ✔ 1396/12/12  2018/03/03
    پژوهش های راهبردی سیاست

PDF   

●  از بررسی حکمرانی خوب تا الگوی حکمرانی پایدار

   ◂ محمد رحیم عیوضی، نازنین مرزبان، معصومه صالحی
   ✔ 1396/10/15  2018/01/05
    راهبرد●   a future study on the quality of life from point of view of iranian youth

   ◂ Sina Saeedi, Rahim Eivazi, Mohammad Mahdi Zolfagharzadeh, Mojtaba Amiri
   ✔ 1396/08/20  2017/11/11
    International Journal of Innovation and Technology Management

PDF   

●  روند فکری وحدت جهان اسلام در اندیشه متفکران مسلمان

 مقالات همایش***

●  اسیب شناسی گفتمان انقلاب اسلامی و پیامدهای اینده ان

   ◂ محمدرحیم عیوضی، محمد رحیم عیوضی
   ✔ 1398/02/10  2019/04/30
    انقلاب اسلامی و دفاع مقدس

PDF   

●  تعیین پیشرانهای تمدن سازی نوین اسلامی با رویکرد تحلیل تاثیر متقاطع

   ◂ محمدرحیم عیوضی، محمد ایوبی
   ✔ 1397/12/09  2019/02/28
    چهارمین همایش ملی تمدن نوین اسلامی

PDF   

●  اینده انقلاب اسلامی در اندیشه و بیانات امام خمینی و مقام معظم رهبری

   ◂ محمدرحیم عیوضی
   ✔ 1397/12/07  2019/02/26
    کنفرانس ملی انقلاب اسلامی : کار امدی ، فرصت ها و چالش ها

PDF   

●  مولفه های مدل مطلوب اینده نگاری راهبردی در حوزه ژئو پلیتیک دفاعی ایران مبتنی بر اندیشه های مقام معظم رهبری

   ◂ محمد رحیم عیوضی، شهره قورخانه چی
   ✔ 1397/10/11  2019/01/01
    چهارمین همایش تبیین اندیشه دفاعی امام خامنه ای مد ظلله العالی

PDF   

●  معیاری بر شناسایی اسیب ها با تاکید بر اسیب شناسی اینده مسایل اجتماعی

   ◂ محمد رحیم عیوضی، محمدرحیم عیوضی
   ✔ 1397/04/26  2018/07/17
    همایش ملی مواجهه با اسیب های اجتماعی از دیدگاه اسلام

PDF   

●  روش شناسی مطالعه وفهم اندیشه امام خمینی (ره)

   ◂ محمد رحیم عیوضی
   ✔ 1397/03/01  2018/05/22
    همایش انقلال اسلامی در منظومه فکری امام خمینی (ره)

PDF   

●  اینده نگاری و حرکت از الگوی پایه به الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت

   ◂ محمد رحیم عیوضی
   ✔ 1397/02/20  2018/05/10
    هفتمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفلت

PDF   

●  توسعه سیاسی در الگوی اسلامی ایران پیشرفت

   ◂ محمدرحیم عیوضی، سارا نظری
   ✔ 1397/02/20  2018/05/10
    هفتمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفلت

PDF   

●  تاثیر اشتراکات و قرابت دینی ، ارزشیو تاریخی در همگرایی میان ایران و دولت _ ملت های اسیای مرکزی

   ◂ محمد رحیم عیوضی
   ✔ 1396/10/23  2018/01/13
    گفتگوهای فرهنگی و اسیایی کمیسون گفتگوهای فرهنگی ایران و اسیای میانه قفقاز

PDF   

●  تاثیر روابط مذهبی، ارزیابی و روابط تاریخی در همگرایی بین ایران و ملت اسیای مرکزی – ایالات

   ◂ محمد رحیم عیوضی
   ✔ 1396/10/23  2018/01/13
    گفتگوهای فرهنگی و اسیایی کمیسون گفتگوهای فرهنگی ایران و اسیای میانه قفقاز

PDF   

 

اعضای هیات تحریریه

ابراهیم بیگ‌زاده

استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

www.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=375329
ebeigzadehhotmail.com


مقالات علمی چاپ شده در مجلات

 

1. ا. بیگ زاده, س. قاری سیدفاطمه, س. محمودی, م. لطیفیان, "معضل کرونا در آیینه حقوق بین الملل معاصر" , مجله تحقیقات حقوقی_نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی, نسخه و کرونا, صفحات:11-57, 1399.
2. ا. بیگ زاده, و. بذار, "نگرشی به مزایا و چالش های رسیدگی به اختلاف های بین المللی در شعب دیوان بین المللی دادگستری" , تحقیقات حقوقی, نسخه 23, صفحات:11-32, 1399.
3. ص. جعفرزاده درابی, ا. بیگ زاده, "تبارشناسی راهبرد های تقنینی حوزه محیط زیست، چالشها و مصادیق" , مجلس و راهبرد, نسخه 26, صفحات:303-330, 1398.
4. ا. بیگ زاده, س. عبداللهی, "موازنه آرمان عدالت کیفری و موازین حقوقی اعمال صلاحیت دیوان بین المللی کیفری نسبت به اتباع دولت های غیرعضو" , مجله تحقیقات حقوقی_نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی, صفحات:11-41, 1397.
5. ا. بیگ زاده, ی. دادگر, ر. دست افکن جدانوکری, "جایگاه اصل عدم تبعیض مالیاتی در پرتو رویه قضایی دیوان دادگستری اتحادیه اروپا، دیوان عالی ایالات متحده آمریکا و نظام مالیاتی جمهوری اسلامی ایران (با تأکید بر وضعیت حقوقی اتباع بیگانه و اشخاص غیرمقیم)" , پژوهشنامه مالیات, نسخه 86, صفحات:77-105, 1397.
6. ا. بیگ زاده, م. مخبر, "امکانسنجی ایجاد نهاد تجدیدنظر در پرتو ارزیابی انتقادی نظام ابطال آرای ایکسید و تجرب موفق هیئت تجدیدنظر سازمان تجارت جهانی" , مجله تحقیقات حقوقی_نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی, صفحات:11-41, 1396.
7. ا. تاور, ا. بیگ زاده, "سهم دیوان بین المللی دادگستری در تجلی مفهوم بشریت" , مجله حقوقی بین المللی, صفحات:7-28, 1396.
8. ا. بیگ زاده, "از تعیین سرنوشت تا مقاومت در مقابل سرکوب" , مجله تحقیقات حقوقی_نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی, نسخه 2, صفحات:11-36, 1395.
9. ا. بیگ زاده, م. میرزاده, "مقایسه شدت جرم و مجازات جنایات علیه بشریت و جنایا جنگی" , مجله تحقیقات حقوقی_نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی, صفحات:43-73, 1394.
10. ا. بیگ زاده, س. میرفلاح نصیری, "تعهد به استرداد یا محاکمه در حقوق عرفی و رویه قضایی بین المللی" , مجله تحقیقات حقوقی_نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی, صفحات:1-30, 1393.
11. ا. بیگ زاده, ز. نصیری محلاتی, "نظام ادله اثبات دعوی در دیوان بین المللی کیفری" , تحقیقات حقوقی, صفحات:681-716, 1392.
12. ا. بیگ زاده, م. شریفی, "حکومت قانون بین المللی" , تحقیقات حقوقی, صفحات:259-305, 1392.
13. ا. بیگ زاده, "بحران لیبی در پرتو مصوبات شورای امنیت سازمان ملل متحد" , سالنامه حقوق بین المللی, نسخه 1, صفحات:75-95, 1391.
14. ا. بیگ زاده, ع. باقرپور اردکانی, "بازخوانی مفهوم اصل تبادل در حقوق بین الملل بشردوستانه" , مجله تحقیقات حقوقی_نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی, صفحات:293-321, 1390.
15. ا. بیگ زاده, ف. سرفراز, "نظام حقوقی مناسب برای مهاجران ایجاد تعادل میان حقوق و تکالیف مهاجران" , مجله تحقیقات حقوقی_نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی, صفحات:377-430, 1390.
16. ا. بیگ زاده, ع. کمالی, "روی کرد گونه محور در حمایت بین المللی از تنوع زیستی حفاظت و بهره برداری از گونه های مهاجر در حقوق بین الملل" , مجله تحقیقات حقوقی_نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی, صفحات:245-283, 1390.
17. ا. بیگ زاده, م. افشاری, "تغییرات آب و هوایی از امنیت بین المللی تا امنیت انسانی در حقوق بین الملل" , مجله تحقیقات حقوقی_نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی, صفحات:211-243, 1390.
18. ا. بیگ زاده, م. افشاری, "تغییرات آب و هوایی و پناهندگان زیست محیطی در حقوق بین الملل" , مجله تحقیقات حقوقی_نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی, صفحات:191-219, 1390.
19. ا. بیگ زاده, م. بابائی, "رژیم حقوقی بهره برداری از منابع مشترک نفت و گاز فلات قاره بهره برداری یک جانبه یا همکاری" , مجله تحقیقات حقوقی_نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی, صفحات:169-209, 1390.
20. ا. بیگ زاده, "جنایات بر ضد فرهنگ حمایت بین المللی از آثار تاریخی" , سالنامه ایرانی حقوق بین الملل و حقوق تطبیقی, صفحات:37-63, 1387.
21. ه. فلسفی, ا. بیگ زاده, "بخش رویدادهای حقوقی گاه شمار حقوق و روابط بین الملل در دهه نود(1990-2000)" , مجله تحقیقات حقوقی_نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی, صفحات:439-442, 1374.
22. ه. فلسفی, ا. بیگ زاده, "بخش رویدادهای حقوقی گاه شمار حقوق و روابط بین الملل در دهه ی نود(1990-2000)" , مجله تحقیقات حقوقی_نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی, صفحات:371-524, 1372.
23. ه. فلسفی, ا. بیگ زاده, "بخش رویدادهای حقوقی گاه شمار حقوق و روابط بین الملل در دهه 90(1990-2000)" , مجله تحقیقات حقوقی_نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی, صفحات:449-620, 1371.مقالات علمی ارائه شده در همایش ها

 

1. ا. بیگ زاده, "ضرورت حمایت از اموال فرهنگی در حقوق بین الملل" حمایت از اموال فرهنگی و تاریخی در حقوق بین الملل, 1390.کتابهای تالیفی و تصنیفی
1. , انتشارات دانشگاه لوون, 2020, ISBN:978-2-39061-066-3.
2. "مصونیت دولتها و سازمانهای بینالمللی در پرتو تحولات حقوق بین الملل", انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد, تهران, 1393, شابک:9786006244532.
3. "جنایت تجاوز: از کنفرانس رم تا کنفرانس کامپالا در کتاب حقوق کیفری بین المللی فرآیندف نظریه ها و چشم ا", میزان, تهران, 1390, شابک:978-964-5113269.
4. "سهم عرف در حقوق بین الملل کیفری در مجموعه مقالات همایش حقوق بین المللی بشردوستانه عرفی", انتشارات مجد, تهران, 1390, شابک:978-600-1930478.
5. "مجوعه مقالات همایش نقش دیوان بین المللی دادگستری در تداوم و توسعه حقوق بین الملل", انجمن ایراتی مطالعات سازمان ملل متحد, تهران, 1389, شابک:9789640444184.کتابهای ترجمه

 

1. "سالنامه حقوق بین المللی تطبیقی ", روز نامه رسمی کشور, تهران, 1392, شابک:9878837222.

عزت ا... نادری

استاد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تربیت معلم

edupsystudiesusb.ac.ir


 

طراحی الگوی برنامه درسی فعالیت های فوق برنامه برای دانش آموزان دوره دوم ابتدایی با تأکید بر آموزش محیط زیست

نویسنده: سمیه اسدزاده مریم سیف نراقی عزت الله نادری قدسی احقر

منبع: آموزش محیط زیست و توسعه پایدار سال هشتم بهار ۱۳۹۹ شماره ۳ 9 - 20

۲. 

طراحی و اعتبارسنجی الگوی برنامه درسی مکمل برای دانش آموزان نارسانویس دوره اول ابتدایی

نویسنده: لیلی ملکی مریم سیف نراقی عزت الله نادری مجید علی عسگری

منبع: کودکان استثنایی سال نوزدهم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۷۲) 17-34

۳. 

طراحی چارچوب برنامه درسی مبتنی بر شایستگی رشته مکانیک صنایع دوره دوم متوسطه

نویسنده: احمدرضا دوراندیش عزت الله نادری مریم سیف نراقی

منبع: نوآوری های آموزشی سال هجدهم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۷۱ 7 - 38

۴. 

تاثیر آموزش فلسفه برای کودکان (P4C) به روش پژوهش مشارکتی بر روابط میان- فردی دانش آموزان

نویسنده: لیلا فتحی قدسی احقر عزت الله نادری

منبع: تعلیم و تربیت دوره ۳۵ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۴۰ 51-64

۵. 

بررسی عملکرد سبک های تفکر متخصصان علوم تربیتی و معلمان عضو گروه درس پژوهی

نویسنده: معصومه فرهوش مریم سیف نراقی عزت الله نادری قدسی احقر

منبع: علوم اجتماعی شوشتر سال دوازدهم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴ (پیاپی ۴۳) 59 - 80

۶. 

بررسی میزان اعتماد پذیری برنامه آموزش فلسفه برای کودکان ( p4c)در فعالیتهای پرورشی بر کاهش احساس نیاز به بیان کلامی وبیان فیزیکی خشم دردانش آموزان پسرمقطع متوسطه مدارس شهر تهران

نویسنده: مریم جناب زاده رودباری فهیمه انصاریان عزت الله نادری

منبع: پژوهش های تربیتی بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۳۶ 92-114

۷. 

ارائه الگویی به منظور پرورش ذهنیت فلسفی در برنامه درسی ریاضی دوره ابتدایی

نویسنده: آناهیتا بحرینی زاده مریم سیف نراقی عزت الله نادری

منبع: رهیافتی نو در مدیریت آموزشی سال نهم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴ (پیاپی ۳۶) 191 - 216

۸. 

الگوی برنامه درسی معنوی در درس مطالعات اجتماعی به منظور توسعه سلامت معنوی فراگیران

نویسنده: طیبه حق پرست لاتی عزت الله نادری مریم سیف نراقی

منبع: راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره یازدهم مرداد و شهریور ۱۳۹۷ شماره ۳ (پیاپی ۴۹) 149-157

۹. 

ارائه الگوی مناسب تدوین و تالیف کتب فارسی دوره اول متوسطه بر اساس مولفه های خبرگی آموزشی و انتقادی

نویسنده: هایده عاشوری مریم سیف نراقی عزت الله نادری مجید علی عسگری

منبع: پژوهش در نظام های آموزشی دوره ۱۲ بهار ۱۳۹۷ ویژه نامه بهار 175 - 194

۱۰. 

جایگاه تفکرانتقادی در اسناد بالادستی آموزش و پرورش ایران

نویسنده: صابر شریفی مریم سیف نراقی عزت الله نادری قدسی احقر

منبع: پژوهش در نظام های آموزشی دوره ۱۲ بهار ۱۳۹۷ ویژه نامه بهار 249 - 266

۱۱. 

اعتبارسنجی عناصر برنامه درسی ترمیمی برای دانش آموزان دوره اول ابتدایی با نارسایی های ویژه در یادگیری از دیدگاه متخصصان برنامه درسی و معلمان ذی ربط استان آذربایجان شرقی

نویسنده: الهام تمجیدتاش مریم سیف نراقی عزت الله نادری

منبع: پژوهشنامه تربیتی سال چهاردهم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۵۷ 103 - 120

۱۲. 

بررسی میزان اعتماد پذیری برنامه آموزش فلسفه برای کودکان ( p4c)در فعالیتهای پرورشی بر کاهش احساس نیاز به بیان کلامی وبیان فیزیکی خشم دردانش آموزان پسرمقطع متوسطه مدارس شهر تهران

نویسنده: مریم جناب زاده رودباری فهیمه انصاریان عزت الله نادری

منبع: پژوهش های تربیتی بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۳۴ ۹۲-۱۱۴

۱۳. 

عملکرد تربیت هنری بر مبنای عناصر برنامه درسی در درس علوم تجربی پایه ششم ابتدایی در سال تحصیلی 94-93 شهر تهران

نویسنده: مهسا انتظامی مریم سیف نراقی عزت الله نادری

منبع: تعلیم و تربیت دوره ۳۳ بهار ۱۳۹۶ شماره ۱۲۹

 

۱۴. 

بررسی نقش برنامه آموزش فلسفه برای کودک(C4P) برکاهش برون ریزی و درون ریزی خشم در دانش آموزان پسر پایه اول مقطع متوسطه مدارس دولتی منطقه 14 شهر تهران

نویسنده: مریم جناب زاده رودباری فهیمه انصاریان عزت الله نادری

منبع: پژوهشنامه تربیتی سال یازدهم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۴۷ 21-46

۱۵. 

بررسی وتحلیل آموزش کارآفرینی درکتب کار وفناوری درپایه ششم ، هفتم وهشتم بر اساس الگوی پیشنهادی \#آینده شمادرلوای کارآفرینی\# (NFTE)

نویسنده: مژده واحدی مریم سیف نراقی عزت الله نادری

منبع: اندیشه های نوین تربیتی دوره دوازدهم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۳

 حوزه‌های تخصصی روانشناسی حوزه های جدید روانشناسی روانشناسی سازمانی و صنعتی

۱۶. 

طراحی الگوی برنامه درسی تربیت دینی و اخلاقی برای دانش آموزان دوره اول متوسطه بر اساس رویکرد ترکیبی عقل و ایمان از منظر قرآن کریم

نویسنده: احمد عبدالحسینی عزت الله نادری مریم سیف نراقی

منبع: پژوهش های اخلاقی سال ششم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۲۲)

۱۷. 

بررسی چگونگی کاربست مؤلفه های آموزش و پرورش انسان گرایانه با تأکید بر افزایش انگیزة تحصیلی دانش آموزان در مدارس ابتدایی تهران

نویسنده: پری ناز پورعلی مریم سیف نراقی عزت الله نادری

منبع: پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی سال سوم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱۱

 

۱۸. 

بررسی عملکرد برنامه درسی مبتنی بر تربیت هنری در درس علوم تجربی پایه ششم ابتدایی با توجه به مؤلفه های نظام آموزشی در ایران

نویسنده: مهسا انتظامی مریم سیف نراقی عزت الله نادری

منبع: مطالعات برنامه درسی ایران سال دهم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۳۷ 103 - 120

۱۹. 

ارزشیابی عوامل و نشانگرهای تأثیرگذار بر کیفیت گروه کتابداری و علوم اطلاع رسانی: مورد گروه کتابداری دانشگاه تربیت معلم تهران

نویسنده: حیدر کریمیان کیوان صالحی عزت الله نادری

منبع: مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات دوره ۲۴ بهار ۱۳۹۲ شماره ۹۳

 

۲۰. 

مقایسه فرایند حل خلاق مسئله در بین دانش آموزان دورهٔ متوسطه عضو و غیر عضو پژوهش سراهای دانش آموزی استان کرمان سال تحصیلی 91-1390

نویسنده: عزت الله نادری علی شریعتمداری مریم سیف نراقی حمدالله منظری توکلی

منبع: پژوهش در نظام های آموزشی دوره ۶ پاییز ۱۳۹۱ شماره ۱۸ 17 - 36

علی بیگدلی

استاد دانشکده ادبیات دانشگاه شهید بهشتی

alibegdeligmail.com


خلاصه فعالیتهای علمی– پژوهشی، مطبوعاتی و آموزشی

- لیسانس تاریخ و ادبیات فرانسه

- کارشناسی ارشد و دکتری جامعه شناسی و تاریخ روابط خارجی ایران

- سال 1378  اخذ درجه استاد تمامی

- انتشار چهارده جلد کتاب که غالباً کتاب درسی است:

1- تاریخ روابط بین الملل (ترجمه)

2- تاریخ اندیشه سیاسی در غرب(دو جلد)

3- ترورهای سیاسی در تاریخ معاصر(دو جلد)

4- تاریخ یونان و روم

5- تاریخ اروپای قرن وسطی

6- اروپا در دوران جدید

7- تاریخ سیاسی- اقتادی عراق

8- خلیج فارس و مساله نفت(ترجمه)

9- کروندارژی مسیحیت و قرون وسطی(ترجمه)

10- سیر  تحولات فرهنگی در اروپا

11- تاریخ فرانسه از گل ها تا ژنرال دوگل (ترجمه)

 - حدود 30 مقاله در مجلات علمی- پژوهشی و علمی – ترویجی :

1- فهم روشنفکران مشروطه از مدرنیته

2- دولت مطلقه مدرن و هویت ملی

3- سیر قاچاق در تاریخ

4- مبانی نظری مشروطه

5- فقدان استراتژی و ناکامی دکتر مصدق

6- نقش سلجوقیان در جنگ های صلیبی

مقالات***


۱. 

چگونگی شکل گیر ی یادمان نادرشاه و نسبت آن با ایدئولوژی حکومت پهلوی

نویسنده: علیرضا اسماعیلی علی بیگدلی مهرناز بهروزی

منبع: مطالعات فرهنگ و هنر آسیا سال دوم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ 35-56

۲. 

آموزشگاه های فنی و حرفه ای و راه آهن سراسری ایران (1307-1320)

نویسنده: فروغ یزدانی علی بیگدلی حسین آبادیان

منبع: تاریخ اسلام و ایران سال سی ام تابستان ۱۳۹۹ شماره ۴۶ (پیاپی ۱۳۶) 177 - 198

۳. 

تحلیل اصلاحات امیرکبیر و سپهسالار در نظام قضایی عصر ناصری

نویسنده: محمود مرتضایی فرد علی بیگدلی علیرضا علی صوفی

منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیستم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۵۹ 192 - 218

۴. 

تأثیر عرف ویژه قرآن در تطوّر معنایی واژگان عربی عصر جاهلی

نویسنده: علی بیگدلی حسینعلی ترکمانی فرامرز میرزایی

منبع: تحقیقات علوم قرآن و حدیث سال پانزدهم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴ (پیاپی ۴۰) 1 - 34

۵. 

رضاشاه و پروژه تاریخ نویسی ناسیونالیستی در ایران

نویسنده: علی بیگدلی سپیده افشار رضایی مهدی گلجان علیرضا علی صوفی

منبع: جامعه شناسی تاریخی سال دهم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ 46-77

۶. 

بررسی روند و فرجام نوسازی های مالی و عمرانی عباس میرزا نایب السلطنه در آذربایجان

نویسنده: فریده فرهمندزاده علی بیگدلی محمدرضا نصیری

منبع: پژوهشنامه تاریخ های محلی ایران سال ششم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۱۱)

 

۷. 

رابطه مالیاتی دولت و اصناف در دوره پهلوی اول: نارضایتی از مالیات صنفی

نویسنده: زهره شیرین بخش علی بیگدلی شهرام یوسفی فر امیر شیخ نوری

منبع: تحقیقات تاریخ اجتماعی سال هفتم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۱۳)

 

۸. 

بررسی اخلاق اجتماعی ایرانیان در سفرنامه های اروپایی (سفرنامه های دوره صفویه و قاجار)

نویسنده: حمید اسماعیلی مهرا علی بیگدلی مهری ادریسی

منبع: تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی سال هشتم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲۹

۹. 

نهادهای تمدنی جدید در دوره رضاشاه پهلوی

نویسنده: جواد عسکری چاوردی علی بیگدلی علیرضا علی صوفی حیدر جهانبخش

۱۰. 

بررسی اندیشه اقتصادی علی محمدخان کاشانی با استناد به دو روزنامه ثریا و پرورش

نویسنده: رقیه سلطانی جلفان علی بیگدلی

منبع: تاریخ ایران تابستان و پاییز ۱۳۹۶ شماره ۲۲ (پیاپی ۸۰/۵) 111-136

۱۱. 

مواجهه عمده مالکان با مرحلة اول اصلاحات ارضی در کردستان ایران

نویسنده: شهین رعنایی علی بیگدلی

منبع: پژوهشنامه تاریخ های محلی ایران سال پنجم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۹)

۱۲. 

ترجمة متون علوماجتماعی: مشکلات و راهحلها

نویسنده: مصطفی صداقت رستمی علی بیگدلی

منبع: مطالعات اجتماعی ایران سال دهم تابستان و پاییز ۱۳۹۵ شماره ۲ و ۳ 57-76

۱۳. 

دردهای تاریخ ایران

نویسنده: علی بیگدلی

منبع: خردنامه سال ششم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱۶

 

۱۴. 

شال بافی کرمان در دوره قاجار

نویسنده: علی بیگدلی رضا صحت منش

منبع: پژوهش های تاریخی دوره جدید سال هفتم بهار ۱۳۹۴ شماره ۱ (پیاپی ۲۵)

 

۱۵. 

نظریات اقتصاددانان کلاسیک درنوشته های نخبگان روزنامه نگار دوره قاجار از عهد ناصری تا مشروطه

نویسنده: علی بیگدلی فاطمه قلاوند

منبع: پژوهش های تاریخی دوره جدید سال ششم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۴ (پیاپی ۲۴)

۱۶. 

پژوهشی درباره تخته قاپوی ایلات و عشایر فارس در عصر پهلوی اول و پیامدهای مالیاتی آن با اتکا به اسناد تاریخی

نویسنده: محمدرضا نصیری علی بیگدلی علیرضا علی صوفی رضا معینی رودبالی

منبع: گنجینه اسناد سال بیست و چهارم تابستان ۱۳۹۳ شماره ۲ (پیاپی ۹۴)

 

۱۷. 

تقی زاده، از تجددگرایی تا فرنگی مآبی

نویسنده: علی بیگدلی حسین پندار

منبع: پژوهش های تاریخی سال چهارم تابستان ۱۳۹۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۸)

 

۱۸. 

الغای مالیات سرانه و صنفی در دوره رضا شاه و پیامدهای آن در ایالت فارس

نویسنده: علی بیگدلی حسن قریشی کرین رضا معینی رودبالی

منبع: پژوهشنامه تاریخ های محلی ایران سال دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۲ شماره ۱ (پیاپی ۳)

۱۹. 

اوضاع اجتماعی آذربایجان براساس اسناد نقشبندیه در سال های 1298-1297 ق

نویسنده: نظامعلی دهنوی علی بیگدلی مهری ادریسی

منبع: پژوهشنامه تاریخ های محلی ایران سال اول بهار و تابستان ۱۳۹۲ شماره ۲

 

۲۰. 

بررسی روابط ایران و روسیه در دوران میرزا آقاخان نوری

نویسنده: علی بیگدلی سهیلا سخندان درابی

منبع: مسکویه دانشگاه آزاد ری سال سوم زمستان ۱۳۸۷ و بهار ۱۳۸۸ شماره ۱۰

 

 

علی‌اصغر پورعزّت

دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

management.ut.ac.ir/~pourezzat
pourezzatut.ac.ir


الگویی برای شناسایی پیش ران های کاربست مدل حکومت باز در دستگاه های اجرایی ایران (مورد مطالعه: وزارت کشور)

پورعزت علی اصغر (۱۳۹۹).، فصلنامه مدیریت دولتی، ۱۲(۱).

شناسایی ویژگی های سرمایه انسانی سازمان هوشمند: رویکرد آمیخته

یعقوبی نورمحمد، پورعزت علی اصغر (۱۳۹۹).، پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی، ۱۰(۲).

روش پژوهش کیفی با کاربست نرم‌افزار NVIVO۱۱

پورعزت علی اصغر (۱۳۹۹).

تفسیر هرمنوتیکی حکمرانی شفاف و تعالی گرا در سیر توسعه هولوگرافیک سیستم های کنترلی در عصر فناوری بلاکچین

پورعزت علی اصغر، هاشمی کاسوایی مینا سادات (۱۳۹۹).، کنترولر، ۲(۳۰).

طراحی الگوی اصلاحات اداری با رویکرد حکمرانی دیجیتال

پورعزت علی اصغر (۱۳۹۹).، مدیریت سازمانهای دولتی، ۸(۳).

مروری بر پیش ران ها و پس ران های فساد در سازمان ها با استفاده از روش فراترکیب

پورعزت علی اصغر، کیاکجوری داود (۱۳۹۹).، فصلنامه مطالعات راهبردی، ۲۳(۲).

تحلیل آینده پژوهانه مهاجرت معکوس نخبگان دانشگاهی

دیبا فربد، قلی پور آرین، پورعزت علی اصغر (۱۳۹۹).، فصلنامه راهبرد، ۲۹(۹۵).

میراث رهبری اخلاقی در مکتب امام حسین علیه السلام

پورعزت علی اصغر، کیانی پاکنوش، عظیمی آرین (۱۳۹۹).

طراحی الگوی ارزشیابی عملکرد مدیریت شهری با رویکرد رعایت اصول اخلاقی

پورعزت علی اصغر، واعظی سیدکمال (۱۳۹۹).، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، ۱۵(۱).

تعالی اخلاق سازمانی در سازمان های دولتی ایران، در پرتو نهج البلاغه

مسعود حقیقت شهرستانی، پورعزت علی اصغر (۱۳۹۹).، پژوهشنامه نهج البلاغه، ۸(۲۹).

تصویرپردازی از مختصات ارتش مقتدر در پرتو رهنمودهای قرآن حکیم

پورعزت علی اصغر، امیری مجتبی (۱۳۹۹).، فصلنامه مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی، ۸(۳۰).

عدالت اجتماعی و حکمرانی

پورعزت علی اصغر، فتحی فاطمه (۱۳۹۹).

۱۳۹۸

رویکردی میان رشته ای به مسئولیت مدنی دولت در خط مشی گذاری عمومی

گودرزی مرتضی، پورعزت علی اصغر، توکلی احمد (۱۳۹۸).، فصلنامه راهبرد اجتماعی فرهنگی، ۸(۳۳).

بهبود تصویر سالمندان ایران ۲۰۵۰ به آینده، مبتنی بر سناریو

پیمانی زاد حسین، طالب پور مهدی، پورعزت علی اصغر (۱۳۹۸).، آینده پژوهی ایران، ۴(۲).

آسیب شناسی بودجه ریزی پژوهش و فناوری درایران با استفاده از روش فراترکیب

بهروز امیرحسام، پورعزت علی اصغر، دژپسند فرهاد ، امیری مجتبی (۱۳۹۸).، فصلنامه مدیریت نوآوری، ۸(۴).

تبیین نقش آگاهی در رابطه رهبر و پیرو بر اساس قرآن

پورعزت علی اصغر، موسیوند مریم (۱۳۹۸).، مدیریت در دانشگاه اسلامی، ۸(۲).

معنی‌گریزی در کاربست فناوری‌های داده در سازمان‌های بخش عمومی

پورعزت علی اصغر، آذر عادل (۱۳۹۸).، فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی علمی، ۱۰(۴).

شکست در درس آموزی از خط مشی؛ روایت نقادانه تجربه خصوصی سازی در ایران

عظیمی آرین، پورعزت علی اصغر، منوریان عباس (۱۳۹۸).، بهبود مدیریت، ۱۳(۳).

توسعه ظرفیت اصلاح نظام اداری در پرتو سازمان هوشمند با رویکرد داده بنیاد

یعقوبی نورمحمد، پورعزت علی اصغر (۱۳۹۸).، فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی، ۹(۳).

خط‌مشی‌گذاری سناریومبنا- رویکرد آینده‌پژوهانه و خردمندانه به خط‌مشی‌گذاری عمومی

پورعزت علی اصغر (۱۳۹۸).

شاخص های اولویت بندی عادلانه مسایل عمومی

پورعزت علی اصغر، سوداگر هاشم، سعدآبادی علی اصغر، هاشمی کاسوایی مینا سادات (۱۳۹۸).، اندیشه مدیریت راهبردی، ۱۳(۲).

پدیداری شعور و معرفت عامه، به مثابه مقدمه استقرار حکمرانی عدل معصوم(ع)

پورعزت علی اصغر، حسین ظفری (۱۳۹۸).، مشرق موعود، ۱۳(۵۰).

مفهوم پردازی حکمرانی مسئولانه مبتنی بر فناوری اطلاعات در جهت نیل به الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت

پورعزت علی اصغر، عبدی بهنام (۱۳۹۸).، مطالعات راهبردی سیاست گذاری عمومی، ۹(۳۰).

تبیین مختصات حمکرانی خوب آموزش عالی در بخش دفاع

عبدی بهنام، پورعزت علی اصغر (۱۳۹۸).، مجله آموزش علوم دریایی، ۶(۱).

۱۳۹۷

در باب الگوی پیشرفت

پورعزت علی اصغر، فتحی فاطمه (۱۳۹۷).، فصلنامه تخصصی علوم انسانی اسلامی صدرا، ۲۶(۲۶).

۱۳۹۷

حکمرانی خردمبنا،گذاری از معنی پردازی کاذب و معنی گریزی در حکمرانی

پورعزت علی اصغر (۱۳۹۷).، دومین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی، ۱۳-۱۴ دی.

بازنمایی سیستم تاراج نوین در قالب سوداگری اداری

پورعزت علی اصغر، قربانی علی (۱۳۹۷).، فصلنامه مدیریت دولتی، ۱۰(۲).

خط مشی گذاری در رسانه های دولتی با هدف حمایت از انتخابات عادلانه

پورعزت علی اصغر، لبافی سمیه، سیاح احمد (۱۳۹۷).، فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست، ۷(۲۷).

ساخت اجتماعی واقعیت آینده در پرتو مطالعات میان رشته ای

رضایان قیه باشی احد، پورعزت علی اصغر (۱۳۹۷).، مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی، ۱۰(۴).

بررسی امکان سناریوپردازی برای مدیریت بحران در شهر تهران (مورد مطالعه: زلزله)

عظیمی محدثه، پورعزت علی اصغر (۱۳۹۷).، فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد، ۲۷(۳).

تحلیل محتوای پژوهش های فصلنامه مدیریت دولتی دانشگاه تهران

پورعزت علی اصغر (۱۳۹۷).، فصلنامه مدیریت دولتی، ۱۰(۳).

سیستم ارزشیابی عملکرد دوره ای (ساعد)

پورعزت علی اصغر (۱۳۹۷).

طراحی شبکه دانش اجتماعی، برای سیستم عصرمدار ترویج سرمایه معنوی و اجتماعی در سامانه های علمی (مورد مطالعه : دانشگاه تهران)

سیاح احمد، پورعزت علی اصغر، روشندل اربطانی طاهر (۱۳۹۷).، تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی، ۵۲(۱).

شاخص‌های مفهوم پردازی از اصطلاح منفعت عمومی بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

پورعزت علی اصغر، دمرچی لو مریم، کیانی پاکنوش (۱۳۹۷).، مطالعات مدیریت دولتی ایران، ۱(۲).

سامانه تدبیر حسینی

پورعزت علی اصغر (۱۳۹۷).

بررسی داستان های مسیر شغلی با رویکرد تحلیل روایت (ساختاری و محتوایی)

پورعزت علی اصغر، شامی زنجانی مهدی، رئیسی فر کامیار (۱۳۹۷).، فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت سازمان های دولتی، ۶(۳).

درآمدی بر طراحی سامانه تدبیر بودجه‌ای : فراگرد تنظیم و تدوین بودجه در عمل

پورعزت علی اصغر، کیانی پاکنوش (۱۳۹۷).

تدوین الزامات ایجاد تیم فرازمانی رسمی برای توسعه دایره المعارف بر خط امام علی (علیه السلام)

پورعزت علی اصغر، دهقانپورفراشاه افسانه، عباسی طیبه (۱۳۹۷).، تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی، ۵۲(۱).

سیستم پشتیبان ارزشیابی عملکرد

پورعزت علی اصغر، عبدی بهنام (۱۳۹۷).

۱۳۹۶

اولویت‌بندی کیفیت خدمات مراکز اطلاعاتی براساس مدل کانو و تأثیر عملکرد نامتقارن

روحمند سعیده، اسمعیلی گیوی محمد رضا، پورعزت علی اصغر (۱۳۹۶).، پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، ۳۳(۲)، ۵۸۹-۶۱۴.

مساله عمومی چالش اغازین خط مشی گذاری دولتی

پورعزت علی اصغر، هاشمی کاسوایی مینا سادات (۱۳۹۶).

بسته خط مشی از طراحی تا تدوین

پورعزت علی اصغر، رحمانی فاطمه (۱۳۹۶).

ارزشیابی عملکرد دولت و حکومت

پورعزت علی اصغر، سیدرضایی میریعقوب (۱۳۹۶).

ارزشیابی پروژه‌های عمرانی دولت

پورعزت علی اصغر، هژبرافکن حسن، دمرچی لو مریم، نصیری همراه عاطفه (۱۳۹۶).

داستان حکومت به منزله میراث شهدا

پورعزت علی اصغر (۱۳۹۶).

تدوین مدل شایستگی مدیران در جهت تحقق چشم انداز ۱۴۰۴

پورعزت علی اصغر، فتحی فاطمه، عباسی طیبه، امیری سوادرودباری عادله (۱۳۹۶).، فصلنامه علمی-مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی، ۱(۱)، ۱۱۰-۱۳۹.

۱۳۹۵

تصویرپردازی از کتابخانه های تعالی گرا و دانش مبنا در امتداد توسعه نسل های جدید دانشگاه

پورعزت علی اصغر، فتحی فاطمه، قاسمی فرزانه (۱۳۹۵).، تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی، ۵۱(۴)، ۱۳-۳۷.

زمان در محضر خدا

پورعزت علی اصغر (۱۳۹۵).، آینده پژوهی ایران، ۱(۱)، ۳۳-۴۴.

رصد چالش های سیستم بودجه بندی ایران با هدف توسعه رویکرد عدالت منطقه ای

سید رضایی میر یعقوب، پورعزت علی اصغر، سعدآبادی ارانی علی اصغر (۱۳۹۵).، بررسی های حسابداری و حسابرسی، ۲۳(۴)، ۳-۲۴.

بودجه بندی عدالت محور برای پیشرفت فرا منطقه ای

پورعزت علی اصغر، سیدرضایی میریعقوب (۱۳۹۵).

۱۳۹۵

تصویر پردازی از دانشکده حکومت

پورعزت علی اصغر (۱۳۹۵).، مدیریت سازمانهای دولتی، ۴(۲)، ۱-۱۰.

تدبر فرازمانی در قرآن کریم: کاربست برنامه ریزی سلولی عصرمدار

پورعزت علی اصغر، علی پور میثم (۱۳۹۵).

۱۳۹۴

خط مشی گذاری در جامعه خرد سالار

پورعزت علی اصغر (۱۳۹۴).، خط مشی گذاری در جامعه خرد سالار، ۲۹-۲۹ آذر، تهران، ایران.

خط مشی مالی دولت و حریم بیت‌المال‌ از منظر نهج‌البلاغه

پورعزت علی اصغر، کیانی پاکنوش (۱۳۹۴).

مدیریت ایران؛ مدیریت و ارزیابی عملکرد دولت

پورعزت علی اصغر (۱۳۹۴).

کتابخانه هولوگرافیک: توسعه عدالت اطلاعاتی در استعاره کتابخانه آیینه گون در برابر دانش

پورعزت علی اصغر، سیاح احمد (۱۳۹۴).، تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی، ۴۹(۳)، ۳۰۵-۳۱۹.

تاملی در مفهوم تصاویر آینده به مثابه ساخت هویت اجتماعی

پورعزت علی اصغر، ذوالفقار زاده کرمانی محمد مهدی ، طاهری دمنه محسن (۱۳۹۴).، فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات ملی، ۶۰-۷۵.

پایبندی به عدالت حق مدار لازمه پیشرفت و توسعه آینده پژوهانه

پورعزت علی اصغر (۱۳۹۴).، مجموعه مقالات دومین همایش ملی الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت، ۶۱۲-۶۲۰.

خط مشی گذاری مالی در حکمرانی متعالی از منظر نهج البلاغه

پورعزت علی اصغر، کیانی پاکنوش، پورعزت زینب (۱۳۹۴).، پژوهشنامه نهج البلاغه، ۱۴(۴۶)، ۵۱-۷۴.

ارائه مدلی برای ارزیابی عملکرد دولت بر اساس میزان تعهد به منافع عمومی

پورعزت علی اصغر، هاشمی کاسوایی مینا، دمر چی لو صدیقه، میرا سیدابوالقاسم (۱۳۹۴).، کتاب: کتاب مدیریت ایران ( کشورداری الکترونیکی )، ۱(۱)، ۳۳۴-۳۵۰.

تحلیل دوران گذار به حکومت الکترونیک، به مثابه یک واقعیت اجتماعی پویا

پورعزت علی اصغر، طاهری عطار غزاله (۱۳۹۴).، کتاب: کتاب مدیریت ایران ( کشورداری الکترونیکی )، ۱(۱)، ۳-۲۳.

تاثیر آهنگ تغییر قدرت در مدیریت عملکرد سازمان های دولتی

پورعزت علی اصغر، الوانی سید مهدی، اسفند یار فرج وند (۱۳۹۴).، کتاب: کتاب مدیریت ایران ( کشورداری الکترونیکی )، ۱(۱)، ۱۶۴-۱۷۹.

نگاه فرا آهنگ به عملکرد کارگزارن حکومت در امتداد حساب پس دهی ، پیش از حساب پس کشی

پورعزت علی اصغر (۱۳۹۴).، کتاب: کتاب مدیریت ایران ( کشورداری الکترونیکی )، ۴۱۶-۴۲۳.

چشم انداز عدالت الکترونیک : ارزیابی عملکرد حکومت الکترونیک در توسعه عدالت اجتماعی

مانیان امیر، پورعزت علی اصغر، خدّام تارا (۱۳۹۴).، کتاب: کتاب مدیریت ایران ( کشورداری الکترونیکی )، ۱(۱)، ۲۴۵-۲۵۴.

کابرد روش های آمیخته در ارزیابی عملکرد مدیران عالی سازمان های دولتی

پورعزت علی اصغر، بازرگان هرندی عباس (۱۳۹۴).، کتاب: کتاب مدیریت ایران ( کشورداری الکترونیکی )، ۱(۱)، ۱۹-۳۶.

کاربست سیستم برنامه ریزی سلولی غصرمدار برای ارزیابی عملکرد جامع ملی

پورعزت علی اصغر، سعد ابادی علی اصغر (۱۳۹۴).، کتاب: کتاب مدیریت ایران ( کشورداری الکترونیکی )، ۱۸۴-۲۰۳.

مدل اقتضایی و ارزشی ارزیابی عملکرد حکومت الکترونیک

پورعزت علی اصغر، خالقی حسین، رهبر فرهاد، قاضی نوری سید سپهر (۱۳۹۴).، کتاب: کتاب مدیریت ایران ( کشورداری الکترونیکی )، ۱(۱)، ۶۰-۷۵.

ارزیابی عملکرد دولت در اجرای خط مشی و ظرفیت دیوان سالری

پورعزت علی اصغر، نوروزی کهرایی شبنم (۱۳۹۴).، کتاب: کتاب مدیریت ایران ( کشورداری الکترونیکی )، ۱(۱)، ۳۷۰-۳۸۱.

منافع ملی و حل مسئله عمومی به مثابه شاخص ارزیابی عملکرد دولت

پورعزت علی اصغر، دمر چی لو صدیقه، هاشمی کاسوایی مینا (۱۳۹۴).، کتاب: کتاب مدیریت ایران ( کشورداری الکترونیکی )، ۱(۱)، ۳۵۶-۳۸۷.

آینده شهرهای الکترونیک

پورعزت علی اصغر، زهتابی منا (۱۳۹۴).، کتاب: کتاب مدیریت ایران ( کشورداری الکترونیکی )، ۱(۱)، ۳۰۵-۳۱۳.

تحلیلی بر مطالبات قانون اساسی درباره تکالیف حکومت در برابر سایر نهادهای اجتماعی

پورعزت علی اصغر، زائر لیلا (۱۳۹۴).، کتاب: کتاب مدیریت ایران ( کشورداری الکترونیکی )، ۱(۱)، ۱-۱۸.

ارزیابی خط مشی حمایت از محیط زیست

پورعزت علی اصغر، صالحی شهرابی نرگس (۱۳۹۴).، کتاب: کتاب مدیریت ایران ( کشورداری الکترونیکی )، ۱(۱)، ۳۸۵-۳۹۷.

ترکیب نیازها و زیرساختهای راهبردی برای ایجاد و توسعه پارک های مجازی علم و فناوری

زارعی شاپور، پورعزت علی اصغر (۱۳۹۴).، کتاب: کتاب مدیریت ایران ( کشورداری الکترونیکی )، ۱(۱)، ۱۰۱-۱۱۰.

شناسایی ابعاد و مولفه های چارچوب آینده نگاری حکومت الکترونیکی

ثقفی فاطمه، پورعزت علی اصغر (۱۳۹۴).، کتاب: کتاب مدیریت ایران ( کشورداری الکترونیکی )، ۱(۱)، ۲۳۹-۲۷۴.

مدیری از طریق ارزشیابی عملکرد برای هدایت مسیر پیشرفت

پورعزت علی اصغر (۱۳۹۴)

۱۳۹۴

کاربست تحلی پوششی داده ها برای ارزیابی کارایی نسبی سازمان های دولتی

پورعزت علی اصغر، مهرگان محمدرضا، دهقان پور فراشاه افسانه، دمر چی لو صدیقه (۱۳۹۴).، کتاب: کتاب مدیریت ایران ( کشورداری الکترونیکی )، ۱(۱)، ۲۱۶-۲۲۹.

مدل اقتضایی و ارزشی ارزیابی عملکرد حکومت الکترونیک

پورعزت علی اصغر، خالقی حسین، رهبر فرهاد، قاضی نوری سید سپهر (۱۳۹۴).، کتاب: کتاب مدیریت ایران ( کشورداری الکترونیکی )، ۱(۱)، ۶۰-۷۵.

ملاحظاتی در باب ارزیابی خط مشی های عمومی

پورعزت علی اصغر، خدّام تارا (۱۳۹۴).، کتاب: کتاب مدیریت ایران ( کشورداری الکترونیکی )، ۱(۱)، ۴۰۰-۴۱۴.

توسعه سیستم برنامه ریزی راهبردی عصرمدار برای مهار اثربخش چالش های پیش رو پیشرفت جامعه

پورعزت علی اصغر (۱۳۹۴).، چهارمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، ۳۱-۳۱ فروردین، تهران، ایران.

۱۳۹۳

الگوی ارزشیابی خط مشی های عمومی در پرتو معرفت علوی

رضایی منش بهروز، عبدالحمید مهدی، پورعزت علی اصغر، شریف زاده فتاح (۱۳۹۳).، راهبرد فرهنگ، ۷(۲۸)، ۱۲۲-۱۵۰.

راه کارهای کارآمدی مدیریت دولتی ، رویکرد اسلامی ؛ با تاکید بر تفسیر ((المیزان))

نوروزی محمد تقی، پورعزت علی اصغر، رحیمی محمد رضا (۱۳۹۳).، اسلام و پژوهش های مدیریتی، چهارم(۹)، ۲۳-۳۳.

تصویر پردازی از جامعه عدل آینده در پرتو روایت ثقلین

پورعزت علی اصغر، پورعلی میثم، سعد ابادی علی اصغر (۱۳۹۳).، مشکوه - بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی، ۷۵(۱۲۵)، ۷۵-۸۸.

فرهنگ نوآوری برای کسب مزیت رقابتی در شرکت بتون در ایران

پورعزت علی اصغر، تصدیقی سودابه، علوی امیر علی (۱۳۹۳).، فرایند مدیریت و توسعه، ۲۷(۳)، ۷۵-۱۰۰.

سازمان به مثابه ققنوس : تاملی بر زندگی و مرگ سازمان های اجتماعی ( مطالعه موردی : جهاد سازندگی)

پورعزت علی اصغر، روزبهانی خدیجه، طاهری عطار غزاله، سعد ابادی علی اصغر (۱۳۹۳).، فصلنامه مدیریت دولتی، ۶(۳)، ۴۱۹-۴۲۶.

درآمدی بر روش پژوهش علمی (فراگرد تدوین رساله پژوهشی و دفاع از آن

پورعزت علی اصغر (۱۳۹۳).

کاربست برنامه ریزی سلولی عصر مدار برای فقر زدایی از جامعه

پورعزت علی اصغر (۱۳۹۳).، مدیریت اسلامی در فرهنگ رضوی، ۱۲-۱۳ مرداد، مشهد، ایران.

چارچوبی جدید برای ارزیابی عدالت سازمانی با استفاده از وجوه چهارگانه سازمان در کارت امتیازی متوازن

پورعزت علی اصغر، حضوری محمد جواد، سرلک محمد علی، محمد علیپور نسرین (۱۳۹۳).، فرایند مدیریت و توسعه، ۲۷(۲)، ۲۲.

ارائه الگوی نظام مند برای انتخاب راهبرد استوار با رویکرد آینده پژوهانه

خاجی مهرنوش، شاه حسینی محمدعلی، پورعزت علی اصغر، اصغری زاده عزت اله (۱۳۹۳).، مجله پژوهش های مدیریت عمومی- دانشگاه سیستان و بلوچستان، ۷(۲۵)، ۸۶-۱۱۰.

طراحی ساختار دایره المعارف امام علی علیه السلام و تمدن سازی بر اساس آن از طریق توسعه تیم های فرازمانی

پورعزت علی اصغر، دهقانپور فراشاه افسانه (۱۳۹۳).، پژوهشنامه نهج البلاغه، ۱۳(۴۰)، ۲۰.

مدیریت ایران

ثقفی فاطمه، زارعی کرگ آباد بهروز، پورعزت علی اصغر (۱۳۹۳).

بازپردارایه شاخص های توسعه قابلیت های انسانی در پرتو فرمان امام علی علیه السلام به مالک اشتر

محمودی وحید، نیری شهرزاد، پورعزت علی اصغر (۱۳۹۳).، مدیریت بازرگانی، ۶(۱)، ۲۰.

۱۳۹۲

مدیریت ما؛ مدیریت اسلامی در پرتو نهج البلاغه امام علی علیه السلام

پورعزت علی اصغر، ایازی سید محمد هادی (۱۳۹۲).

واکاوی دلایل بنیادین خط مشی گذاری عمومی در جامعه اسلامی ایران

میرزمانی اعظم، پورعزت علی اصغر، امیری مجتبی، دانایی فرد حسن (۱۳۹۲).، مدیریت اسلامی (دانشگاه امام حسین )، ۲۱(۲)، ۳۷-۵۶.

تعیین و رتبه بندی معیارهای خط مشی گذاری مصرف انرژی در ایران برای تحقق عدالت بین نسلی بر مبنای ملاحظات اخلاقی

پورعزت علی اصغر، کوهی خور محمد، سعدآبادی علی اصغر (۱۳۹۲).، نشریه انرژی ایران ، ۱۶(۴)، ۱-۱۴.

STUDY OF FACTORS AFFECTING THE ISMAILIDS’ VOLUNTARY PURE OBEDIENCE (VPO) BASE ON FUZZY APPROACH

Sadabadi Ali Asghar، Pour Ezzat Ali Asghar، Farhadi Kia Mohammad Reza (2013).comma-char international journal of social sciencecomma-char 17(1)comma-char 80-91.

منطق عدالت زبانی

فائز کوکب، خنیفر حسین، پورعزت علی اصغر (۱۳۹۲).

تبیین تأثیرات گسترش نفوذ ICT بر توسعه اجتماعی

پیران نژاد علی، قلی پور آرین، پورعزت علی اصغر، حنفی زاده پیام (۱۳۹۲).، مدیریت فناوری اطلاعات، ۵(۳)، ۱-۲۴.

سازماندهی و طراحی ساختار

پورعزت علی اصغر، طاهری عطار غزاله (۱۳۹۲).

تدوین سیستم خط مشی گذاری فرهنگی آینده نگر با استفاده از هم افزایی مدل ها

باقری محمدرضا، پورعزت علی اصغر، مظاهری محمد مهدی، باقری میاب شهلا (۱۳۹۲).، راهبرد فرهنگ، ۶(۲۲)، ۱۳۵-۱۶۲.

شناسایی مولفه های همبستگی ملی در اقوام ایرانی

سعدآبادی علی اصغر، پورعزت علی اصغر، عباسی طیبه (۱۳۹۲).، راهبرد دفاعی، سال ۱۱(۴۲)، ۱۷۳-۱۹۵.

سهیلا پروین

دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

simap.atu.ac.ir/cv/225300/
s_parvin65yahoo.com


مقالات چاپ شده در نشریات داخلی

همایش‌های داخلی

پایان نامه/رساله (کارشناسی ارشد)

پایان نامه/رساله (PhD)

علی مرشدی زاد

علوم سیاسی دانشیار دانشگاه شاهد

research.shahed.ac.ir/WSR/WebPages/Teacher/TFa.aspx?TID=178
morshedizadshahed.ac.ir


●  تحلیل زمینه های هویتی جنبش فمینیسم در جمهوری اسلامی ایران

   ◂ علی مرشدی زاد، حسن ناصر خاکی، عباس کشاورز شکری
   ✔ 1398/12/28  2020/03/18
    جامعه شناسی سیاسی ایران

PDF   

●  الگو و فرایند کنش های سیاسی و قومی در ایران

   ◂ عباس کشاورز شکری، زاهد غفاری هشجین، مهدی عبداللهی ضیاالدینی، علی مرشدی زاد
   ✔ 1398/10/01  2019/12/22
    مطالعات راهبردی

PDF   

●  تحلیل جنبش جهانی محیط زیست در راستای تاثیرگذاری ایران در تدبیر جهانی

   ◂ حسن ناصرخاکی، علی مرشدی زاد، عباس کشاورز شکری
   ✔ 1398/07/01  2019/09/23
    سیاست جهانی

PDF   

●  مولفه های تاثیرگذار بر حضور نخبگان سیاسی زن در مجلس شورای اسلامی

   ◂ زهرا حیدری، عباس کشاورز شکری، زاهد غفاری هشجین، علی مرشدی زاد
   ✔ 1398/06/10  2019/09/01
    Journal of Organizational Behavior Research

PDF   

●  موانع مشارکت نخبگان سیاسی زن ذر عرصه تصمیم گیری های سیاسی و مدیریتی

   ◂ زهرا حیدری، عباس کشاورز شکری، زاهد غفاری هشجین، علی مرشدی زاد
   ✔ 1397/10/01  2018/12/22
    پژوهشنامه علوم سیاسی

PDF   

●  مقایسه زمینه های وقوع انقلاب اسلامی ایران و انقلاب مصر براساس مدل نظری جان فوران

   ◂ الهه عابدینی نجف ابادی، عباس کشاورز شکری، علی مرشدی زاد
   ✔ 1396/01/15  2017/04/04
    جامعه شناسی تاریخی●  مطالعه مقایسه ای ابزار ها و شیوه های بسیج و اعتراض در انقلاب اسلامی ایران و انقلاب روسیه

   ◂ علی مرشدی زاد، عباس کشاورز شکری، مهدیه رهنما
   ✔ 1394/10/10  2015/12/31
    پژوهشنامه انقلاب اسلامی●  تبیین ساختاری علل فروپاشی دولت پهلوی

   ◂ علی مرشدی زاد، صالح زمانی
   ✔ 1394/09/22  2015/12/13
    دولت پژوهی

PDF   

●  نقش ادبیات در بازنمایی جنبش های اسلامی

   ◂ محمدهادی نقی پور، شهلا خلیل اللهی، علی مرشدی زاد
   ✔ 1393/08/10  2014/11/01
    جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام

PDF   

●  تحلیل مقایسه ای بسیج منابع در انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی ایران

   ◂ احسان فرهادی، عباس کشاورز شکری، علی مرشدی زاد
   ✔ 1393/03/01  2014/05/22
    تحقیقات تاریخ اجتماعی

PDF   

●  ارزریابی مقاله «ایران؛ استعمار سرخ و سیاه» به عنوان عامل شتابزا در انقلاب اسلامی ایران بر اساس تیوری تحول انقلابی چالمرز جانسون

   ◂ عباس نعیمی، شهناز کریمی، علی مرشدی زاد
   ✔ 1392/07/04  2013/09/26
    پژوهش های راهبردی سیاست

PDF   

●  تحلیل جامعه شناختی منافع گروه های انقلابی در انقلاب مشروطه

   ◂ احسان فرهادی، عباس کشاورز شکری، علی مرشدی زاد
   ✔ 1392/03/01  2013/05/22
    جستارهای سیاسی معاصر

PDF   

●  نقش هیات مذهبی شهر تهران در فرایند پیروزی انقلاب اسلامی

   ◂ هانیه خدادادی، زاهد غفاری هشجین، علی مرشدی زاد
   ✔ 1391/10/30  2013/01/19
    دانش سیاسی

PDF   

●  شناسایی و اولویت بندی شاخص های حکمرانی خوب

   ◂ عبدالمجید پولادرگ، عبدالرضا بیگی نیا، سعید صفری، علی مرشدی زاد، عبدالمجید پولاد رگ
   ✔ 1391/10/20  2013/01/09
    چشم انداز مدیریت دولتی

PDF   

●  عملکرد کمیته های انقلاب اسلامی در مبارزه با ضد انقلاب

   ◂ سهراب عبدی، علی مرشدی زاد، زاهد غفاری هشجین
   ✔ 1391/09/20  2012/12/10
    رهیافت انقلاب اسلامی

PDF   

●  بازنمایی جامعه شناختی برخی نارضایتی های منجر به انقلاب اسلامی در پنج رمان سیاسی اجتماعی

   ◂ هیرش قادرزاده، علی مرشدی زاد، امید قادرزاده
   ✔ 1391/08/12  2012/11/02
    مطالعات انقلاب اسلامی

PDF   

●  بازنمایی هویت دینی در سینمای پس از انقلاب اسلامی

   ◂ صالح زمانی، عباس کشاورز شکری، علی مرشدی زاد
   ✔ 1391/06/11  2012/09/01
    مطالعات فرهنگ ارتباطات - نامه پژوهش فرهنگی سابق

PDF   

●  بازنمایی جریان مذهبی در ادبیات داستانی کودکان دهه های چهل و پنجاه

   ◂ لیلا فارمر، عباس کشاورز شکری، علی مرشدی زاد
   ✔ 1391/04/01  2012/06/21
    رهیافت انقلاب اسلامی

PDF   

●  پدیده رادیکالیسم و شواهدی از ان در انقلاب اسلامی

   ◂ مصیب جمشیدی، زاهد غفاری هشجین، علی مرشدی زاد
   ✔ 1390/11/30  2012/02/19
    رهیافت انقلاب اسلامی

PDF   

●  بررسی و ارزیابی میزان پایبندی سه رییس جمهور به ارزش های انقلاب اسلامی مورد تاکید امام خمینی

   ◂ سید عیسی مرتضوی زارچ، زاهد غفاری هشجین، علی مرشدی زاد
   ✔ 1390/10/30  2012/01/20
    معرفت

PDF   

●  عدالت اجتماعی در دوره دفاع مقدس: تحلیل محتوای خطبه های نماز جمعه تهران

   ◂ فریبا صدیقی، عباس کشاورز شکری، علی مرشدی زاد
   ✔ 1390/08/01  2011/10/23
    رهیافت انقلاب اسلامی

PDF   

●  بررسی تبیین های انقلاب اسلامی با تاکید بر نظریه های جامعه توده وار و رهبری کاریزمایی

   ◂ علی مرشدی زاد
   ✔ 1390/05/10  2011/08/01
    رهیافت انقلاب اسلامی●  بسیج و اقدام سیاسی در نهضت تنباکو

   ◂ عباس کشاورز شکری، علی مرشدی زاد
   ✔ 1389/11/01  2011/01/21
    دانش سیاسی●  عملکرد بخش فارسی رادیو بی بی سی از جریان ملی شدن صنعت نفت تا کودتای 28 مرداد 1332

   ◂ فاطمه نجفی، زاهد غفاری هشجین، علی مرشدی زاد
   ✔ 1389/08/15  2010/11/06
    رهیافت انقلاب اسلامی●  زبان و هویت ملی در اسیا

   ◂ علی مرشدی زاد
   ✔ 1389/07/25  2010/10/17
    مطالعات ملی●  بازنمایی هویت ملی و قومی در نشریات دانشجویی کرد زبان سال های 1376 تا 1374 (مطالعه موردی دانشگاههای تهران، تبریز و کردستان)

   ◂ هیرش قادرزاده، زاهد غفاری هشجین، علی مرشدی زاد
   ✔ 1389/05/15  2010/08/06
    مطالعات سیاسی

PDF   

●  هویت و تاریخ

   ◂ علی مرشدی زاد
   ✔ 1389/01/15  2010/04/04
    فصلنامه نقد کتاب تاریخ●  بررسی منابع درسی تحولات سیاسی ایران (1 و 2)

   ◂ علی مرشدی زاد
   ✔ 1387/12/14  2009/03/04
    پژوهشنامه علوم سیاسی●  نماد ها و ایین ها در ایران پس از انقلاب و نقش انها در همبستگی ملی

   ◂ علی مرشدی زاد
   ✔ 1387/10/15  2009/01/04
    مطالعات ملی●  اسلام هراسی در اروپا، ریشه ها و عوامل

 مقالات در همایش*

●  تحلیلی مقایسه ای بسیج منابع در انقلاب اسلامی ایران و انقلاب مشروطه با استفاده از مدل بسیج چارلز تیلی

   ◂ احسان فرهادی، عباس کشاورز شکری، علی مرشدی زاد
   ✔ 1392/02/25  2013/05/15
    کنکاش های مفهومی و نظری در باره جامعه ایران

PDF   

●  مفهوم ازادی در اندیشه علامه سید محمد حسین طباطبائی

   ◂ ثریا قطبی، علی مرشدی زاد
   ✔ 1391/08/23  2012/11/13
    چهارمین نشست اندیشه های راهبردی

PDF   

●  اینده نگری بحران های نظام سیاسی در ایران

   ◂ عباس کشاورز شکری، علی مرشدی زاد
   ✔ 1389/03/12  2010/06/02
    ایران، سیاست، اینده شناسی●  مفاهیم و روش ها در مطالعات اینده شناسی

   ◂ سمیه عظیمی، عباس کشاورز شکری، علی مرشدی زاد
   ✔ 1389/03/12  2010/06/02
    ایران، سیاست، اینده شناسی●  اسلام هراسی در دوران معاصر زمینه های شکل گیری

   ◂ علی مرشدی زاد
   ✔ 1388/07/14  2009/10/06
    همایش اسلام هراسی پس از 11 سپتامبر علل، روندها، راه حل ها●  روشنفکران و انقلاب نمونه ایران

   ◂ علی مرشدی زاد
   ✔ 1388/02/20  2009/05/10
    2nd Global Conference Intellectuals Knowledge, Power, Ideas●  بررسی علل بالندگی تمدن اسلامی در دوره میانه

 کتاب ها*

●  جنبش های اجتماعی (1768-2004)
   ◂ چارلز تیلی
●  حکومت مقایسه ای
   ◂ ژان بلاندل
●  مساله همبستگی؛ نظریه ها ومدل ها
   ◂ پاتریک دورین و توماس فرارو
●  ملی گرایی
   ◂ جان هاچینسون و انتونی اسمیت
●  مصدق و کودتا
   ◂ مارک گازیوروسکی و مالکوم برن
●  دولت و انقلاب اجتماعی در ایران
   ◂ فرخ مشیری
●  سیاست در ایران
   ◂ جیمز البن بیل
●  پست مدرنیسم
   ◂ گلن وارد
●  روشنفکران اذری و هویت ملی و قومی
   ◂ علی مرشدی زاد
●  دولت و حکومت در دوره میانه اسلام
   ◂ ان کی. اس. لمبتن

 

مجتبی امیری

مدیریت دولتی دانشیار، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

management.ut.ac.ir/~mamiry
mamiryut.ac.ir


 • ، ریاست مرکز پژوهشهای کاربردی دانشکده مدیریت
 • ، مدیر گروه
 • ، عضو کارگروه تدوین برنامه جامع پژوهش وفناوری دانشگاه تهران
 • ، عضویت در کمیته مشورتی تدوین برنامه راهبردی سوم دانشگاه
 • ، ضو شورای تخصصی علوم اجتماعی و رفتاری انتشارات دانشگاه
 • ، عضو شورای تدوین برنامه ششم توسعه
 • ، مدیر گروه
 • ، مدیر گروه
 • ، عضویت هیئت امنای مؤسسه آموزش عالی
 • ، نمایندگی هیئت ممیزه
۱۳۹۹
امیری مجتبی، زارعی متین حسن، فرشادان سیدهادی (۱۳۹۹).، مطالعات رفتار سازمانی، ۹(۳۳)، ۱-۲۸.
بهمنی فاطمه، احسانی محمد، کوزه چیان هاشم، امیری مجتبی (۱۳۹۹).، مطالعات مدیریت ورزشی، ۱۲(۵۹)، ۱۷-۳۶.
۱۳۹۸

درآمدی بر روش تحقیق کیفی در ورزش

امیری مجتبی، نوروزی سید حسینی رسول (۱۳۹۸).

چالشهای اخلاقی در نظام تصمیم گیری کشور

امیری مجتبی (۱۳۹۸).، شانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، ۱۹-۲۰ آبان، تهران، ایران.
عابدی جعفری عابد، امیری مجتبی (۱۳۹۸).، روش شناسی علوم انسانی، ۲۵(۹۹)، ۷۳-۸۷.
۱۳۹۷

Theoretical Foundations of Convergence and Divergence in the Interactions of Muslims and Christians

Amiri Mojtaba (2019).comma-char You are here: Home » Conference on the Future of Culture Prof. Günther: The Role of the Interfaith Dialogue in the World Today Report of the international Conference of “Convergence and Divergence; An Intercultural-Interreligious Dialogue” Convergence and Divergence; An Intercultural-Interreligious Dialoguecomma-char 11-13 Marchcomma-char Tehrancomma-char IRAN.

چالشهای نظام سیاسی و تجلیات آن در نظام اداری کشور با رویکرد کاهش فقر و فساد

امیری مجتبی (۱۳۹۷).، نخستین همایش مبارزه با فساد در ایران؛ نظام‌مند یا موردی؟، ۲۷-۲۷ آبان، تهران، ایران.

چالشهای کشورداری در ایران

امیری مجتبی (۱۳۹۷).، پانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، ۱۹-۲۰ آبان، تهران، ایران.
نوروزی سید حسینی رسول، احسانی محمد، کوزه چیان هاشم، امیری مجتبی (۱۳۹۷).، مطالعات مدیریت ورزشی، ۱۰(۱).
۱۳۹۶
امیری مجتبی، نیری شهرزاد، محمودی سارا (۱۳۹۶).، فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات، هیجدهم(سی و نهم)، ۳۹-۶۶.
خدایی گرگری محمد تقی، امیری مجتبی، عباسی حسین (۱۳۹۶).، تحقیقات بازاریابی نوین، هفتم(دوم)، ۶۳-۷۸.
۱۳۹۵
جوانی وجیهه، امیری مجتبی (۱۳۹۵).، تحقیقات فرهنگی ایران، نهم(چهارم)، ۱۱۵-۱۳۲.
امیری مجتبی، محمودی وحید، راغفر حسین، پروندی یحیی (۱۳۹۵).، مطالعات راهبردی سیاست گذاری عمومی، ۲(۴)، ۹ - ۲۸.
امیری مجتبی، رونقی محمد حسین (۱۳۹۵).، مدیریت فرهنگ سازمانی، ۱۴(۳)، ۶۷۱ - ۶۹۱.
رضایی شمس الدین، امیری مجتبی، کوزه چیان هاشم (۱۳۹۵).، نشریه مدیریت ورزشی، ۸(۲)، ۱۸۹-۲۰۶.
۱۳۹۴

درآمدی بر روش تحقیق کیفی در ورزش

امیری مجتبی، نوروزی سید حسینی رسول (۱۳۹۴).

فرهنگ و هنجاری شدن علوم امروز

امیری مجتبی (۱۳۹۴).، همایش بین المللی آینده فرهنگ، ۲۹-۳۰ فروردین، تهران، ایران.
۱۳۹۳
احسانی محمد، مرجان صفاری، امیری مجتبی، کوزه چیان هاشم (۱۳۹۳).، مطالعات مدیریت ورزشی، ششم(۲۷)، ۸۷-۱۰۸.
۱۳۹۳
راسخ نازنین، امیری مجتبی (۱۳۹۳).، مطالعات مدیریت ورزشی، ۶(۲۵)، ۷۹-۱۰۰.

رابطه بین هوش هیجانی و اثربخشی رهبری مدیران ورزش

امیری مجتبی، کوزه چیان هاشم، احسانی محمد ، مختاری زنجانی مریم (۱۳۹۳).، مطالعات مدیریت ورزشی، ۶(۲۳)، ۵۳-۶۶.
رضا شجیع ، هاشم کوزه چیان ، احسانی محمد، امیری مجتبی (۱۳۹۳).، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، نهم(۲)، ۱۰۶-۱۱۷.
۱۳۹۲
امیری مجتبی، غفاری علی، رحمانی مجید (۱۳۹۲).، فصلنامه مدیریت دولتی، ۵(۴)، ۱۹-۳۸.
امیری مجتبی (۱۳۹۲).، اقتصاد و مدیریت شهری - انجمن علمی اقتصاد شهری، دوم(پنجم)، ۱۱۹-۱۳۷.
گوهر رستمی حمیدرضا، کوزه چیان هاشم، امیری مجتبی (۱۳۹۲).، مطالعات مدیریت ورزشی، ۵(۱۹)، ۱۵۱-۱۷۰.
امیری مجتبی، رحیمی غلامرضا (۱۳۹۲).، جستارهای تاریخی، چهارم(اول)، ۱-۲۵.
Amiri Mojtaba، Saeedy Sina (2013).comma-char Excel International Journal of Multidisciplinary Management Studiescomma-char : 5(3)comma-char 172-183.
احسانی محمد ، امیری مجتبی (۱۳۹۲).، مطالعات مدیریت ورزشی، چهارم(۱۷)، ۱۲۵-۱۳۶.
۱۳۹۱

الزامات و چالش های مدیریت پسماند در کشور

امیری مجتبی (۱۳۹۱).، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت پسماند بازیافت و بیومس، ۲۴-۲۷ مهر، تهران، ایران.

نقش مدیرت محلی در بهبود محیط کسب و کار

امیری مجتبی، قناعی محیا (۱۳۹۱).، اولین همایش ملی مدیریت شهری در افق چشم انداز ۱۴۰۴، ۳۱-۳۱ فروردین، تهران، ایران.

explanation of mass medias function for the trust building as soft power of states

Amiri Mojtaba (2012).comma-char international conference on communication media technology and designcomma-char 9-11 Maycomma-char Istanbulcomma-char Turkey.

رسانه و توسعه مشارکت بخش خصوصی در ورزش کشور

امیری مجتبی، شهرزاد نیری، مریان صفاری، فاطمه دلبری راغب (۱۳۹۱).، پژوهشهای ارتباطی، ۶۹(۱)، ۹-۳۸.
۱۳۹۰

بررسی تجارب اقدامات الزامات و ملاحظات کشورهای منتخب در زمینه خصوصی سازی و توسعه مشارکت بخش خصوصی در حوزه ورزش

نیری شهرزاد، امیری مجتبی، صفاری مرجان (۱۳۹۰).، ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی، ۲۴-۲۵ آبان، تهران، ایران.

بررسی میزان تناسب درآمدی و مموریت های شهرداری ها مورد مطالعه: شهرداری تهران

نراقیان محمد مهدی، امیری مجتبی، محمدپورزرندی حسین، سیدعباس میرعنایت (۱۳۹۰).، اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران، ۲-۳ آبان، مشهد، ایران.

مطالعه و برسی موانع مشارکت بخش خصوصی در ورزش های تفریحی

امیری مجتبی، صفاری مرجان، نیری شهرزاد، دلبری راغب فاطمه (۱۳۹۰).، همایش ملی تفریحات ورزشی، ۲-۳ آبان، تهران، ایران.

تبیین نقش رسانههای جمعی در توسعه سرمایه انسانی از منظر رویکرد قابلیتهای انسانی

نیری شهرزاد، امیری مجتبی (۱۳۹۰).، سومین کنفرانس بینالمللی مدیریت سرمایه فکری، ۱۳-۱۴ شهریور، زنجان، ایران.

کارکرد رسانههای جمعی جهت غلبه بر موانع فرهنگی-اجتمااعی توسعه گردشگری

نیری شهرزاد، امیری مجتبی (۱۳۹۰).، اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار، ۶-۷ شهریور، مرودشت، ایران.
مهدی نادری نسب، محمد احسانی، محمد خبیری، امیری مجتبی، حسن قره خانی (۱۳۹۰).، مطالعات مدیریت ورزشی، ۳(۹)، ۵-۲۷.
امیری مجتبی، محمود رضا اسدی، فاطمه راغب (۱۳۹۰).، مدیریت بازرگانی، ۳(۷)، ۳۷-۵۶.
۱۳۸۹
امیری مجتبی،  محمد جواد نائیجی (۱۳۸۹).، توسعه کارافرینی، ۳(۱۰)، ۱۵۵-۱۷۱.

مدیر داخلی

عفیفه عابدی

علوم سیاسی کارشناس مسئول نشریات علمی پژوهشکده تحقیقات راهبردی

www.magiran.com/author/%D8%B9%D9%81%DB%8C%D9%81%D9%87%20%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%AF%DB%8C
a.abedicsr.ir
22258921
0000-0002-8493-6783


سوابق علمی کتاب ها و مقالات علمی پژوهشی

-         پژوهشنامه (مجموعه مقالات) افغانستان:یک دهه پس از سقوط طالبان (1391) – مرکز تحقیقات استراتژیک

-         کتاب جمهوری اسلامی ایران در ادراک‌ها و ایستارهای رهبران فدراسیون روسیه، دکتر الهه کولایی و عفیفه عابدی، انتشارات جهاد دانشگاهی، بهمن ۱۳۹۷

-         سیاست خاورمیانه ای روسیه (فصلنامه راهبرد مرکز تحقیقات استراتژیک–تابستان 1388)

-         تاثیر جنگ عراق-ایران بر نقش های اجتماعی زنان ایران (با همکاری دکتر الهه کولایی، فصلنامه زن: حقوق و توسعه، سال اول- شماره دوم، پاییز و زمستان ١٣٩١)

-         فراز و فرود روابط ایران ٢٠١٦-١٩٩٠، فصلنامه مطالعات روابط بین الملل، سال دهم، شماره 40 ،زمستان 1396 ،صص. 135-164(با همکاری دکتر الهه کولایی)

-         مولفه های ژئوپلیتیکی سیاست خارجی روسیه، فصلنامه ژئوپلیتیک، سال چهاردهم، شماره اول، بهار ١٣٩٧، صفحات ١-٢٥ (با همکاری دکتر الهه کولایی)

-         دگرگونی، تداوم در سیاست خاورمیانه­ای روسیه: ارائه­ها، دستاوردها و چالش­ها، رهیافت­های سیاسی و بین المللی (دانشگاه شهید بهشتی)، (همکاری با دکتر الهه کولایی و پیمان کاویانی فر) ، اسفند ۱۳۹۷

مقالات در حوزه زنان***

-         تاثیر جنگ عراق-ایران بر نقش های اجتماعی زنان ایران (با همکاری دکتر الهه کولایی، فصلنامه زن: حقوق و توسعه، سال اول- شماره دوم، پاییز و زمستان ١٣٩١)

-         -مشارکت سیاسی زنان  (با همکاری دکتر الهه کولایی)، کتاب گزارش وضعیت اجتماعی زنان در ایران (۱۳۸۹۰-۱۳۸۰)، نشر نی، ۱۳۹۴، صفحات ۲۹۶-۲۷۹

سایر مقالات***

مقالات انگلیسی***

-      The Impact of Iraq-Iran War on Social Roles of Iranian Women, Middle East Critique, Vol.23 , No.3, 2014 , Pp.277-291

-      A Glance on Iranian Women Political Participation in 2001-2011, International Studies Journal (ISJ), Vol.14 , Fall 2016, Pp 29-48

Iran and the Caucasus, 2020

ویراستار انگلیسی

شهیره نوذری

زبان و ادبیات انگلیسی کارشناس

shahireh_nozariut.ac.ir
11111111111

ویراستار

مهدی حق شناس

.

haghshenas.ndugmail.com

صفحه آرا

مهدی حق شناس

طراحی صفحه آرا

haghshenas.ndugmail.com
0000000000