واکاوی اثر هاله‌ای و لنگر اندازی در کنش حکمرانان شهری، مطالعه‌ی موردی شهرداری تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مدیریت، اقتصاد و مهندسی پیشرفت، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

2 رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس

3 دانشگاه شهید بهشتی دانشگاه شهید بهشتی · گروه مدیریت بازرگانی

4 عضو هیات علمی دانشکده مدیریت، اقتصاد و مهندسی پیشرفت دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر خطاهای شناختی بر کنش حکمرانان شهری انجام شده و از نظر روش تحقیق، از رویکرد آمیخته و کیفی بهره برده شده است. جامعه آماری این پژوهش شهرداران نواحی شهرداری تهران بوده و نمونه‌گیری هدفمند انجام شده است. برای جمع‌آوری اطلاعات کیفی، از متون مورد بررسی استفاده شده و 20 مصاحبه نیمه ساختار یافته با حکمرانان شهری انجام شده است. یافته‌های پژوهش نشان داده‌اند که اثر هاله‌ای می‌تواند باعث نادیده گرفتن مسائل و انتقادات احتمالی، مانند فساد کارکنان و نقض قوانین شود. همچنین، خطای لنگر اندازی تصمیم‌گیری شهودی، فقدان دید جامع از مسائل، عدم تعامل با ذینفعان و اولویت‌بندی نادرست را به دنبال دارد. تصمیم‌گیری شهودی ممکن است به دلیل اعتماد بیش‌از‌حد به خود و ارجاع به خود باشد، برای حکمرانان شهری، پرداختن به این مسائل بسیار اساسی است تا تصمیم‌گیری و اقدامات خود را بهبود بخشند. پژوهش نشان می‌دهد که اثر هاله‌ای می‌تواند ناشی از مشکلات ساختاری و نقص‌های مدیریتی باشد که ممکن است به دلیل عدم حمایت مقامات بالاتر یا تفکرات تبعیض‌آمیز و پویایی در سیستم حکمرانی ایجاد شود. این پژوهش همچنین نشان می‌دهد که خطای لنگر اندازی نیز از منظر تفکر بنیادین پنج عامل اساسی دارد. این عوامل شامل تصمیم‌گیری شهودی، نبود دیدگاه جامع به مسائل، کاستی در تعامل با ذینفعان، عدم توجه به نیاز به مدیریت هوشمند با توجه به تغییرات سریع محیطی و اولویت‌بندی نادرست و نقص در مدیریت منابع می‌باشند.این پژوهش می‌تواند به عنوان فصل جدیدی در پژوهش‌های عرصه حکمرانی قلمداد شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Halo Effect and Anchoring Cognitive Error in the action of urban leaders: A case study of Tehran Municipality

نویسندگان [English]

  • mahyar hassani 1
  • Ata Ollah Rafiei Atani 2
  • mohammad reza hamidizadeh 3
  • Mahdi Abdolhamid 4
1 Iran University of Science and Technology. school of management, economics and progressengineering
2 Head of the Parliamentary Islamic Research Center
3 Shahid Beheshti University
4 School of Management, Economics, and Progress engineering, Iran University of Science and Technology
چکیده [English]

In this research, the impact of two cognitive errors, Halo Effect and Anchoring, on the performance of urban leaders was investigated, with a primary goal of examining their influence on the actions of urban rulers. The research employed a mixed-methods and qualitative approach, focusing on a case study of district mayors in Tehran Municipality, utilizing purposive sampling. Data collection for the qualitative aspect involved the examination of relevant texts, and 20 semi-structured interviews were conducted with urban leaders. the findings revealed that the Halo Effect could lead to the disregard of issues and potential criticisms, such as employee corruption and legal violations. Similarly, Anchoring Cognitive Error in decision-making results in intuitive decision-making, a lack of comprehensive understanding of issues, failure to engage with stakeholders, and incorrect prioritization. Intuitive decision-making may stem from excessive self-confidence and self-reliance, while cognitive errors involve incorrect prioritization and improper resource management. the research underscores the significance for urban leaders to address these issues to enhance their decision-making and actions. It indicates that the Halo Effect may result from structural problems and managerial deficiencies, possibly due to lack of support from higher authorities or discriminatory thinking, neglecting justice and dynamism aspects in the governance system. Additionally, the study shows that Anchoring Cognitive Error, as a cognitive bias, is rooted in five fundamental factors: intuitive decision-making, lack of a comprehensive perspective on issues, shortcomings in stakeholder interaction, disregard for intelligent management in the face of rapid environmental changes, and incorrect prioritization with deficiencies in resource management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Action"
  • "urban Governance "
  • " Anchoring Effect"
  • Cognitive Bias
  • " ."Halo Effect"