نقش آینده‌نگاری راهبردی صداوسیما در مدیریت تغییرات اجتماعی و ارتقاء امنیت ملی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه و پژوهشگر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، تهران، ایران

2 دکترای مطالعات امنیت ملی، دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی، تهران، ایران

چکیده

رسانه‏ها در دنیای امروز جایگاه ویژه و منحصر به فردی در مدیریت افکار عمومی دارند به طوری که نظام‏های سیاسی تلاش می‏کنند از رسانه‏ها برای هدایت و مهندسی ارزش‏ها و نگرش های جامع استفاده کنند. در واقع رسانه ها یکی از مهمترین ابزارهای مدیریت تغییر و تحولات اجتماعی به شمار می آیند و به واسطه این کارکرد مهم، تاثیر مستقیمی در انسجام ملی و در نهایت امنیت ملی کشورها می‏گذارد.هدف ازانجام این پژوهش این است که نقش صداوسیما راباکاربست آینده نگاری راهبردی در مدیریت تغییرات اجتماعی و ارتقاء امنیت ملی کشور تبیین کند بر این اساس، فرضیه اصلی پژوهش این است که صداوسیما از طریق مدیریت تغییرات اجتماعی مبتنی بر پیش‌بینی و پیش‌تدبیری و با بهره‌گیری از آموزه‌های اسلامی-ایرانی موجب ارتقاء و افزایش سطح امنیت ملی خواهد شد. برای پاسخگویی به این مساله از روش های کیفی-کمی و پرسشنامه بسته استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون های آماری این پژوهش(همبستگی و رگرسیون خطی) نشان می دهد که مدیریت تغییرات اجتماعی بر افزایش امنیت ملی کشور توسط صداوسیما تأثیر مثبت دارد و از سوی دیگر آینده نگاری راهبردی نیزبر مدیریت تغییرات اجتماعی تأثیر دارد. در نهایت نیز آینده نگاری راهبردی صداوسیما در مدیریت تغییرات اجتماعی با آموزه‌های اسلامی- ایرانی موجب ارتقاء و افزایش سطح امنیت ملی کشورخواهد شد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of IRIB Strategic Foresight in Managing Social Change and Promoting National Security

نویسندگان [English]

 • Alireza Keyghobadi 1
 • Ali asghar Jafary 2
1 University Lecturer, Researcher, Islamic Republic of Iran Broadcasting, Tehran, Iran
2 PhD, National Security Studies, Supreme National Defense University, Tehran, Iran,
چکیده [English]

In today's world, the media have a special and unique place in the management of public opinion, so that political systems try to use the media to guide and engineer comprehensive values and attitudes. In fact, the media is one of the most important tools for managing social dynamics and because of this important function, it has a direct impact on national cohesion and ultimately national security of countries. The purpose of this study is to explain the Strategic foresight in the management of social change and promotion of national security through the role of IRIB. Accordingly, the main hypothesis of the research is that the IRIB will improve and increase the level of national security through the management of social change based on forecast and foresight along with using Islamic-Iranian teachings. It should be noted that in this essay, the qualitative-quantitative methods and closed questionnaire have been used. The results of statistical tests of this research (correlation and linear regression) show that the on the one hand, IRIB’s management of social change has a positive effect on increasing the national security and on the other hand, strategic foresight has also an effect on the management of social change. Finally, the Strategic foresight of IRIB in managing social change with Islamic-Iranian teachings will promote and increase the level of national security of the country.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Strategic Foresigh
 • Social Change Management
 • National Security
 • IRIB
 • شولتز ، ریچارد و روی گادسون و جورج کوئیستر(1390)رویکردهای جدید در مطالعات امنیتی ، ترجمه ؛سید محمد علی متّقی نژاد، جلد دوم ، چاپ سوم ، تهران ، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی
 • کروتی ،دیوید و ویلیام،هوینس(1391)، رسانه و جامعه ؛صنایع ،تصاویر و مخاطبان ،ترجمه مهدی یوسفی و سید رضا مرزانی ،انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)
 • کریستیانز، کلیفورد جی(1385)، فناوری و نظریه سه‏وجهی رسانه، در بازاندیشی درباره رسانه، دین و فرهنگ، تهران: سروش
 • واگو، استفان (1373)، درآمدی بر تئوری‏ها و مدل‏های تغییرات اجتماعی، ترجمه احمد غروری زاد، تهران: موسسه انتشارات جهاد دانشگاهی.
 • علی عسگری، عبدالعلی  ومکبری سیدامیرحسین،مدیریت استراتژیک رسانه و ارائه مدل مفهومی جدید  نشریه پژوهش های ارتباطی » بهار 1390  شماره65
 • علی عسکری ،عبدالعلی،صلواتیان ،سیاوش و البرزی دعوتی، هادی (1393) ،تدوین آینده های محتمل و مطلوب رسانه ملی در فضای اینترنت، فصلنامه پژوهشهای ارتباطی، دوره 21، شماره77.
 • بوزان، باری (1378) مردم، دولتها، هراس، ترجمه: پژوهشکده مطالعات راهبردی، چاپ اول
 • کستلز، مانوئل (1394) قدرت ارتباطات، مترجم: آذری نجف آبادی، محمد، انتشارات دفترمطالعات وبرنامه ریزی رسانه ها
 • ویلیامز، مایکل چالرز(1389)فرهنگ وامنیت،مترجم:طالبی آرانی ،روح الله ونورمحمدی،مرتضی،پژوهشکده مطالعات راهبردی
 • بهرامی کمیل، نظام (1396)، بازخوانی امنیت در فرهنگ با تمرکز بر رسانه های اجتماعی، دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها
 • بیانات مقام معظم رهبری، در دیدار با مدیران و برنامه سازان رسانه ای کشورهای مختلف، 26/5/1385
 • جمشیدیان، هادی و محسن مرادیان (1388)تهدید، امنیت، رسانه و سایکوسیبرنتیک (تصویر ذهنی)، مجموعه مقالات رسانه و جنگ نرم، چاپ اوّل، تهران، معاونت فرهنگی و دفاعی ستادکل نیروهای مسلح.
 • جمعی از نویسندگان (1377)، تبلیغات و جنگ روانی، ترجمه حسین حسینی، تهران، پژوهشکده علوم دفاعی
 • حسینی، سید حسن(1386)، رسانهدینی یا دین رسانه ای؛ مطالعات نظری، مجموعه مقالات دین و رسانه، تهران: دفتر پژوهش های رادیو.
 • دادگران، محمد (1382)، مبانی ارتباطات جمعی، تهران، انتشارات فیروزه
 • ساروخانی، باقر (1393)، جامعه شناسی نوین ارتباطات، چاپ دوم، تهران، انتشارات اطلاعات
 • آرامش،تورج به نقل از جرج اورول، (1361)، درود بر کاتالونیا،گزارشی ازجنگ داخلی اسپانیا،انتشارات طاقچه،تهران
 • رنجبر، مریم به نقل از اونر و همکاران. (2014). رابطه اعتماد اجتماعی با قصد و رفتار آمادگی شهروندان تهرانی در برابر زلزله، فصلنامة علمی ـ پژوهشی رفاه اجتماعی، سال هجدهم، تابستان 97 ،شماره ۶۹
 • بهرامی کمیل, ن. (1396). بازخوانی امنیت درفرهنگ باتمرکز بر رسانه‌های اجتماعی. دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها.
 • بوزان, ب. (1378). مردم، دولتها، هراس. پژوهشکده مطالعات راهبردی.تهران
 • تاجیک, م. (1387). رسانه و بحران در عصر فراواقعیت (با تأکید بر بحران هویت). پژوهشکده مطالعات راهبردی.
 • چالرز, و. (1389). فرهنگ وامنیت. (ر. طالبی آرانی, & م. نورمحمدی, مترجم) پژوهشکده مطالعات راهبردی.
 • شولتز, ر., گادسون, ر., & کوئیستر, ج. (1390). رویکردهای جدید در مطالعات امنیتی (جلد دوم). (س. م. متقی نژاد, مترجم) تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
 • عظیمی, م. (1395). رسانه و بعد اجتماعی امنیت ملی. ندای الهی.
 • عیوضی, م. (1386). فرهنگ اسلامی؛ مفاهیم، ویژگی ها و اصول. فصلنامه زمانه شماره 58.
 • عیوضی, م., & کیقبادی, ع. (1391, پاییز). تعیین قلمرو راهبرد، ماموریت، رسالت هدف و چشم انداز در آینده نگاری راهبردی. فصلنامه مطالعات آینده پژوهی.
 • بوستانی ،داریوش ومحمدپور ،احمدبه نقل از فوکو. (1378). مقدمه ای بر ابعاد و گستره دستگاه نظری میشل فوکو،علوم اجتماعی ،بهار و تابستان 1388 , دوره  6 , شماره  1 ; ،مشهدمقدس
 • کروتی, د., & هوینس, و. (1391). رسانه و جامعه؛ صنایع، تصاویر و مخاطبان. (م. یوسفی, & س. مرزانی, مترجم) دانشگاه امام صادق(ع).
 • کستلز, م. (1394). قدرت ارتباطات. دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه ها.تهران
 • حمیدیان‌، سعید،به نقل از هاکسلی. (1366). دنیای‌ قشنگ‌ نو، انتشارات نیلوفر،تهران
 • واگو, ا. (1373). درآمدی بر تئوری‏ها و مدل‏های تغییرات اجتماعی. (ا. غروری زاد, مترجم) تهران: موسسه انتشارات جهاد دانشگاهی.
 • جامی‌پور، مونا    جعفری ،سید محمدباقرو   نصراللهی ،مرضیه   (1397)3 ، به نقل از وکیاتو. (2015).ارائه متدولوژی انتخاب استراتژی مدیریت پروژه‌های فناوری اطلاعات ،پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم