واکاوی، اولویت بندی و ارائه الگوی پیشایندهای سرمایه سیاسی با استفاده از رویکرد آمیخته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 استاد گروه مدیرت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران،ایران

چکیده

علی­رغم اینکه سرمایه سیاسی در کشورهایی که برپایه دموکراسی بنا شده­اند، اهمیت بسیار زیادی دارد، اما در حال حاضر به دلیل عدم‌توجه به سرمایه سیاسی، اعتماد سیاسی شهروندان نسبت به متصدیان دولتی کاهش یافته است. پایین‌بودن سرمایه سیاسی منجر به کاهش مشارکت و آگاهی سیاسی شهروندان و کاهش اعتماد نسبت به متصدیان دولتی می­شود. بنابراین ضروری است با طراحی الگوی پیشایندهای سرمایه سیاسی و اولویت‌بندی این عوامل، سرمایه­گذاری لازم جهت تحقق و ارتقای سرمایه سیاسی انجام شود تا اعتماد و مشارکت آگاهانه شهروندان نسبت به متصدیان افزایش یابد. لازمه وجود دولتی مردم­سالار، مشارکت آگاهانه شهروندان است که منجر به تحقق سرمایه سیاسی می­شود. هدف پژوهش حاضر، واکاوی، اولویت‌بندی و ارائه الگوی پیشایندهای سرمایه سیاسی است. این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و ازحیث ماهیت و روش، توصیفی ـ پیمایشی و در زمره پژوهش­های آمیخته است. در بخش کیفی 11 نفر از اساتید رشته مدیریت و علوم سیاسی با استفاده از مصاحبه نیمه‌ساختاریافته و در بخش کمّی، 21 نفر از خبرگان سیاسی و صاحب‌منصبان دولتی با استفاده از پرسش‌نامه مقایسه زوجی مشارکت داشتند. برای کدگذاری داده­ها از نرم‌افزار Atlas.ti و برای اولویت­بندی پاسخ­ها از فن دلفی­فازی استفاده شده‌است. یافته‌های پژوهش نشان داد که فرهنگ تعامل­ جّو حاکم بر جامعه، کاهش نابرابری قدرت، افزایش استقلال اجتماعی شهروندان و افزایش شفافیت سیاسی مهم­ترین عوامل به وجودآورنده سرمایه سیاسی هستند. نتایج پژوهش، صاحب‌منصبان و تصمیم­گیرندگان سیاسی را از اهمیت سرمایه سیاسی آگاه کرده و زمینه افزایش اعتماد سیاسی شهروندان را با استفاده از تقویت پیشران­های سرمایه سیاسی فراهم می­کند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing, Prioritizing and Modeling Political Capital Prerequisites Using a Mixed Approach

نویسندگان [English]

  • mahdieh vishalghi 1
  • fattah sharifzadeh 2
1 Ph.D. Student in Public Administration, Faculty of Economics, Management and Administrative Sciences, Semnan University, Semnan, Iran
2 Professor of public administration. Department of Management and Accounting, Allame tabatabaei University, tehran, Iran
چکیده [English]

Despite the fact that political capital is very important in countries that are based on democracy, Currently due to the lack of attention to political capital, the political trust of citizens in government officials has decreased. Low political capital leads to a decrease in citizen participation and political awareness and a decrease in trust in government officials. Therefore, it is necessary to design the prerequisites of political capital and prioritize these factors, the necessary investment to realize and promote political capital to increase the citizens' trust and conscious participation in those in charge. The existence of a democratic state requires the conscious participation of citizens, which leads to the realization of political capital. The aim of the present study is to analyze, prioritize and present the model of political capital prerequisites. This study from the perspective of goal is practical, and of nature and the method is applied-descriptive and is among mixed studies. In the qualitative section, 11 professors of management and political science through semi-structured interviews, and in the quantitative section, 21 political experts and government officials through paired comparison questionnaires have participated in this study. For coding data Atlas.ti software and prioritizing answers fuzzy Delphi method has been used. The findings of the study show that the domination of interactive culture over the society, decreasing of power distance, increasing of citizen’s social freedom, and political transparency are the most important factors in creating political capital. The results of the study inform officials and political decision-makers about the importance of political capital and provide the basis for increasing the political trust of citizens by strengthening the incentives of political capital.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • democracy
  • political participation
  • political capital
  • fuzzy Delphi
سبکتگین‌ریزی، ق.، روهنده، م.، بساطین، س.، & جعفری، ا. (1395). رضایتمندی و مشارکت سیاسی ـ اجتماعی (موردمطالعه: شهروندان شهر کرج). جامعه‌شناسی کاربردی، سال بیست و هفتم. شماره 63. صص 97-116.
طالاری، م.، & موسوی‌شفائی، م. (1394). جامعه‌پذیری سیاسی: بستری برای بازاریابی سیاسی رابطه‌مند. فصلنامه علمی راهبرد، سال بیست و پنجم، شماره 79، ص 125-199.
عبادی، ن.، پیران نژاد، ع.، & قلی‌پور، آ. (1393). شناسایی عوامل موثر بر سرمایه سیاسی. مدیریت و توسعه.، دوره 27. شماره 2. صص 29-51.
محمدی‌فر، ن.، & کاظمی، ا. (1399). نقش سواد رسانه‌ای سیاسی و رسانه‌های ارتباط جمعی در کارایی سیاسی و ارائه راهکارهای عملیاتی (مورد مطالعه دانشگاه شهید چمران). فصلنامه علمی راهبرد، سال 29، 35-65.
نظری، س.، بشیری‌گیوی، ح.، & جنتی ، س. (1392). بررسی تاثیر مشارکت سیاسی بر توسعه سیاسی (موردمطالعه: جوانان شهر خلخال). مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران، سال ششم. شماره اول. صص 137- 146.
Alcantara-sacz, M. (2017). Political career and political capital. Convergencia Revista de Ciencias Sociales, 73. 1-1.
Banfield, E. C. (1961). Political influence. Transaction Publishers.
Benit-Gbaffou, c., & Katsaura, o. (2014). Community leadership and the construction of political legitimacy: Unpacking Bourdieu's ‘Political capital’ in post-apartheid Johannesburg. International Journal of Urban and Regional Research, 38(5), 1807-1832.
Bertrand, m., Bombardini, m., Fisman, r., & Trebbi, f. (2020). Tax-exempt lobbying: Corporate philanthropy as a tool for political influence.
Bertrand, M. B. (2020). Tax-exempt lobbying: Corporate philanthropy as a tool for political influence.
Birner, r., & Wittmer, h. (2000). Converting Social Capital into Political Capital: How Do Local Communities Gain Political Influence? Conference paper submitted to International Association for the Study of Common.
Blumentritt, t., & Rehbein, k. (2007). The political capital of foreign subsidiaries. Business & Society,,47(2), 242-263.
Booth, j., & Richard, p. (2012). Untangling social and political capital in Latin American democracies. Latin American Politics and Society, 54(03). 33-64.
Boulianne, s. (2018). Twenty years of digital media effects on civic and political participation. communication research, 947-966.
Bourdieu, P. (1981). La representation politique [elements pour une théorie du champ politique]. Actes de la recherche en sciences sociales, 36(1), 3-24.
Casey, k. l. (2008). Defining Political Capital: A Reconsideration of Bourdieu’s Interconvertibility Theory. phd thesis. University of Missouri-St. Louis.
French, r. (2011). political capital. Representation, 47:2, 215-230.
Geetha, g., & Indira, r. (2010). Women, income generation, and political capital in the silk industry in Karnataka. Gender, Technology and Development, 14(3), 423-440.
Goren, p. (2012). political values and political awareness. critical review, 24(4). 505-525.
Gratton, g., holden, r., & lee, b. (2019). Political capital. The international journal of human resource management, 25(8). 23-54.
Harvey, m., & Novicevic, m. (2004). The development of political skill and political capital by global leaders through global assignments. The International Journal of Human Resource Management, 15(7), 1173-1188.
Keele, L. (2007). Social capital and the dynamics of trust in government. American Journal of Political Science, 51(2), 241-254.
Kim, s. (2018). political participation. oxford scholarship online .
Kitschelt, h., & rehm, p. (2017). Political participation. politics trove.
Kjaer, U. (2013). Local political leadership: The art of circulating political capital. Local Government Studies, 39(2), 253-272.
Lopez, E. (2002). The legislator as political entrepreneur: Investment in political capital. The Review of Austrian Economics, 15(2). 211-228.
Magno, C. (2000). Gender & democracy: exploring the growth of political capital in women’s NGO in Israel [Unpublished doctoral dissertation]. . university of Columbia.
Ocasio, w., pozner, j., & milner, d. (2020). Varieties of political capital and power in organizations: A review and integrative framework. Academy of Management Annals, 14(1), 303-338.
Pantoja, A. D. (2001). The dynamics of political knowledge [Unpublished doctoral dissertation]. Rice university.
Peng, b., tu, y., & wei, g. (2018). Governance of electronic waste recycling based on social capital embeddedness theory. Journal of Cleaner Production, 187, 29-36.
Saldana, J. (2015). The coding manual for qualitative researchers. SAGE.
Sandovic, M. E. (2005). Social capital & political action [Unpublished doctoral dissertation]. Binghamton University.
Schugurensky, D. (2000). Citizenship learning and democratic engagement: Political capital revisited. Conference Proceedings. 41st Annual Adult Education Research Conference, pp. 417–422. Vancouver, Canada.
Shaffer, b., & hillman, a. (2000). The development of business-government strategies by diversified firms. Strategic Management Journal, 21(2), 175-190.
Siegel, j. (2007). Contingent political capital and international alliances: Evidence from South Korea. Administrative Science Quarterly, 52(4). 621-666.
Smrek, M. (2020). When is access to political capital gendered? Lessons from the Czech Parliament. Parliamentary Affairs.
Son, b., Kocabasoglu-hillmer, c., & Rroden, s. (2016). A dyadic perspective on retailer–supplier relationships through the lens of social capital. International Journal of Production Economics, 178, 120-131.
Sorensen, e., &Torfing, j. (2003). Network politics, political capital, and democracy. International Journal of Public Administration, 26(6), 609-634.
Sun, p., Hu, h. w., & Hillman, a. j. (2016). The dark side of board political capital: Enabling Blockholder rent appropriation. Academy of Management Journal, 59(5), 1801-1822.
Tedeschi, J. T. (2017). Social power and political influence.
Urbinati, N. (2008). Representative democracy: Principles and genealogy. University of Chicago Press.
Wessels, B. (2018). networks of social media and civic engagement and participation. communicative civic-ness, 132-147.
Xu, Y. (2013). Moral resources, political capital and the development of social work in China: A case study of city J in Shandong province. British Journal of Social Work, 43(8), 1589-1610.