احزاب سیاسی در نظام انتخابات جمهوری اسلامی ایران آسیب‌ها و راهکارها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری علوم سیاسی - مطالعات ایران، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 دکتری تخصصی علوم سیاسی، مدرس دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

احزاب سیاسی کارویژه­های متعددی دارند که کسب قدرت سیاسی یکی از این کارویژه­ها است. ایجاد بسترهای قانونی برای مشارکت سیاسی افراد مختلف، مهم‌ترین مسئله­ای است که فرا­روی کنشگران سیاسی قرار دارد و در همین زمینه، رابطه­ احزاب سیاسی با نظام انتخابات اهمیت پیدا می­کند. اگر چه بسترهای قانونی فعالیت احزاب سیاسی در ایران فراهم است، اما هنوز در نظام انتخابات ایران کارآمد نیستند. هدف این پژوهش، شناسایی آسیب­های فراروی کارآمدی احزاب سیاسی در نظام انتخابات ایران و همچنین ارائه­ راهکارهایی موثر برای رفع این آسیب­ هاست. برای دستیابی به این هدف از روش دلفی و تکنیک شانون استفاده شده است. پژوهشگران در دو مرحله به‌صورت مصاحبه و پرسش‌نامه، دیدگاه­های10 نفر از صاحبنظران را در حوزه انتخابات جمع­آوری کردند و سپس داده­های به‌دست­آمده از اجماع صاحبنظران با تکنیک شانون مورد بررسی قرار گرفت. یافته­ها نشان داد که مهم‌ترین آسیبی که منجر به ناکارآمدی احزاب سیاسی شده، از دسته آسیب­های «ساختاری» است و پس از آن، دسته آسیب­های «قانونی»،« اقتصادی»، « عملکردی » و«فرهنگی» قرار دارند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Political Parties in the Electoral System of the Islamic Republic of Iran: Pathology and Solutions

نویسندگان [English]

  • Jalil Dara 1
  • Elaheh Sadeghi 2
1 PhD in Political Science - Iranian Studies, Associate Professor, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
2 PhD in Political Science, Lecturer, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Political parties have several functions, one of which is gaining political power. Creating a legal framework for the political participation of different individuals is the most important issue facing political actors, and in this context, the relationship between political parties and the electoral system is important. Although the legal framework for the activities of political parties in Iran is available, they are still not efficient in the Iranian electoral system. The purpose of this study is to the pathology of political parties And also provide effective solutions to eliminate the harms. Although the legal framework for the activities of political parties in Iran is available, they are still not efficient in the Iranian electoral system. The purpose of this study is to identify the harms to the efficiency of political parties in the Iranian electoral system and also to provide effective solutions to eliminate these harms. To achieve this goal, the Delphi method and Shannon technique have been used. In two stages, the researchers collected the views of 10 experts in the field of elections through interviews and questionnaires, and then the data obtained from the consensus of experts were analyzed using the Shannon technique. The findings showed that the most important damage that led to the inefficiency of political parties is in the category of "structural" damage, followed by "legal", "economic", "functional" and "cultural" damage.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political parties
  • Iranian elections
  • pathology of parties
  • the efficiency of parties
ادیانی، علی (1378)، آسیب­شناسی نظام انتخابات، جایگاه مردم و مجلس. تهران: ادیانی.
اعمایی، حسن (1398). آسیب­شناسی حزبی و نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران. رهیافت سیاسی و بین‌المللی، سال 11، شماره 1، صص 45-56.
امیری فرح‌آبادی، جعفر (1395). آسیب­شناسی فرایند سیاست­پژوهی در نظام آموزش عالی ایران، مطالعه کیفی، فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی، دوره هشتم، شماره 4، ص 144.
بنیانیان، حسن (1379)، مدلی بر آسیب­شناسی انقلاب اسلامی. تهران: نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه صنعتی شریف.
درستی، هاجر (1393)، آسیب‌شناسی تبلیغاتی مجلس شورای اسلامی در پرتو اصول حقوقی حاکم بر تبلیغات، فصلنامه مجلس و راهبرد، سال 21، شماره 80، صص 90-105.
شجاعی، اعظم (1392)، آسیب­شناسی نقش احزاب سیاسی در نظام انتخابات ایران، کارشناسی‌ارشد، اصفهان: دانشکده اقتصاد، دانشگاه اصفهان.
طحان نظیف، هادی (1393)، آسیب­شناسی نظام حقوقی حاکم بر فرایندهای نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، شماره 4، صص 1132-1145.
گلشنی، علیرضا (1397)، آسیب­شناسی انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران. رهیافت انقلاب اسلامی، سال 12، شماره 45، صص 120-130.
مشفق، محمدعلی (1396)، کندوکاوی آسیب­شناسانه نظام انتخابات. تهران: کویر.
ممی‌زاده، جعفر (1375)، فرهنگ شالوده سازمان. مجله تدبیر.
هریسی‌نژاد، کمال­الدین (1380)، نظری بر ابعاد حقوقی انتخابات و راه­های توسعه آن. نشریه دانشکده ادبیات و علوم‌انسانی، دوره 44، شماره 180-181، ص 982.
 
Azar, A. (2001), Developing of Shanon Entropy Method in content Analysis. Al_zahra University Jurnal of Namanities, 11(37-38),pp. 1-18.
Brodeur,Michael (2008), the Role pf organizational Diagnosis in Organization Learning. Antioch New England Graduate school, Journal of Counselingand Development, pp. 642-650.
Harrop, Martin, & Miller, W. L (1987), Elction Voter: AComparative introduction. London: Macmillan.
Hus, Chia-Chien (2007), Delphi Technique: Making Sence of consensus. Practical Assessment , Research & Evaluation Journal, 10-11.
Linstone, H.A (2002), the Delphy method, Techniques and Applications. Melbourne: Addison Wesley Publishing Company.
Rose, Richard (2000), International cncyclopedia of Election . London: Macmillan press.