مفهوم دولت تنظیم‌گر: تحلیل تنظیم‌گری به‌مثابه ابزار حکمرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق عمومی و بین‌الملل، دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

تشتت در مفهوم تنظیم‌گری و وجود تعاریف و برداشت‌های متفاوت از آن مانع شکل گیریِ درکی روشن از مفهوم دولت تنظیم‌گر است. این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش که «فهم از تنظیم‌گری چه نقشی در شکل گیری مفهوم دولت تنظیم‌گر دارد؟» این فرضیه را مطرح می‌کند که «فهم از تنظیم‌گری، به مثابه مهمترین ابزار حکمرانی در دولت تنظیم‌گر، مهمترین عامل در فهم اصطلاح دولت تنظیم‌گر است». هدف این پژوهش ارائه مفهومی روشن از دولت تنظیم‌گر است. به این منظور، به شیوه کتابخانه‌ای تعاریف گوناگون از تنظیم‌گری و دولت تنظیم‌گر گردآوری شده و سپس اصطلاحات تنظیم‌گری و دولت تنظیم‌گر تعریف و به روش توصیفی-تحلیلی اجزاءِ تعریفِ دولتِ تنظیم‌گر تشریح و تفاوت آن با دولت‌های حداقلی و رفاه نشان داده شده است. یافته این پژوهش ایضاح مفاهیم تنظیم‌گری و دولت تنظیم‌گر و ارائه تعاریف روشن از این دو در سایه شناخت بدست‌آمده از تحلیل و بررسی تعاریف متعدد از آنهاست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Concept of Regulatory State: An Analysis of Regulation as Instrument of Governance

نویسندگان [English]

  • Mehdi Hadavand 1
  • farhad jam 2
1 Assistant Professor of Public Law, Allameh Tabataba'i University
2 Faculty of Law and Political Sciences, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Conceptual fragmentation of regulation and the existence of different definitions and perceptions thereof, prevent a clear understanding of the concept of the regulatory state. This research seeks to answer the question "What role does understanding of regulatory play in conceptualizing regulatory state?" It hypothesizes that "an understanding of regulation, as the most important tool of governance in the regulatory state, is the most important factor in understanding the term regulatory state." The purpose of this study is to provide a clear the concept of regulatory state. For this purpose, various definitions of regulation and regulatory state are collected using library method, thereafter the terms regulation and regulatory state are defined and the components of the definition of regulatory state are described using the descriptive-analytical method and its differences with minimal and welfare state are shown. The finding of this study is the clarification of the concepts of regulation and regulatory state and provision of clear definitions of the two, which has been obtained in the light of the knowledge obtained from analyzing and reviewing various definitions of them, and comparing regulatory state with minimal and welfare state.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Regulatory state
  • Regulation
  • Governance
  • Rule-making
  • Monitoring and Enforcement
ذوالفقارزاده، محمدمهدی و نجفی‌رستاقی، حیدر (1399)، شناسایی رویکردهای راهبردی در خط‌مشی‌گذاری نخبگان درراستای کارآمدسازی نظام حکمرانی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه علمی راهبرد، 29(3)، 29-61.
طباطبایی، سیدمحمد (1396)، نظریه تفکیک قوا و سازماندهی قدرت سیاسی نزد دولت، دولت‌پژوهی، 3(12)، 1-36.
هادی‌فر، داود، (1389)، نهادهای حقوقی تنظیم مقررات؛ ساختار و سازوکار اجرایی. تهران: عترت نو.
هاشمی، صفیه‌سادات، خواجه‌نایینی، علی و اشتریان، کیومرث (1393)، سنجش مسئولیت نهادهای فعال در حوزه نانوتکنولوژی ایران در ایفای کارکردهای حکمرانی. فصلنامه علمی راهبرد، 23(3)، 35-54.
وینسنت، اندرو (1398)، نظریه‌های دولت، ترجمه حسین بشیریه، تهران: نشر نی.
Administrative state - Ballotpedia. Retrieved from https://ballotpedia.org/ Administrative_state
The Administrative State - Wikipedia. Retrieved from https://en.wikipedia.org/ wiki/ The_ Administrative_State
At Arm's Length | Definition of At Arm's Length by Merriam-Webster. Retrieved from https:// www.merriam-webster.com/dictionary/at arm %27s length
Ayres, Ian, & Braithwaite, John. (1992). Responsive Regulation: Transcending the Deregulation Debate. New York: Oxford University Press.
Bach, David, & Newman, Abraham. (2016). Regulatory state. Encyclopedia Britannica. Retrieved from https://www.britannica.com/ topic/ regulatory-state
Bevir, Mark. (2007). Governance. In Mark Bevir (Ed.), Encyclopedia of Governance (pp. 364-381). London: Sage.
Black, Julia. (2002). Critical Reflections on Regulation. Australian Journal of Legal Philosophy, 1(27), 1-35.
Bora, Alfons. (2017). Semantics of ruling: reflective theories of regulation, governance and law. In Regine Paul, Marc Mölders, Alfons Bora, Michael Huber, & Peter Münte (Eds.), Society, Regulation and Governance (pp. 15-37). Massachusetts: Edward Elgar Publishing.
Braithwaite, John. (2009). The Regulatory State? In Rod AW and Binder Rhodes, Sarah A and Rockman, Bert A (Ed.), The Oxford Handbook of Political Institutions (pp. 408-430). New York: Oxford University Press.
Christensen, Jørgen Grønnegård. (2011). Competing theories of regulatory governance: reconsidering public interest theory of regulation. In David Levi-Faur (Ed.), Handbook on the Politics of Regulation (pp. 96-110). Massachusetts: Edward Elgar Publishing.
Clegg, Liam, & Farstad, Fay. (2021). The local political economy of the regulatory state: Governing affordable housing in England. Regulation & Governance, 15(1), 168-184.
Cohn, Margit. (2011). Law and regulation: the role, form and choice of legal rules. In David Levi-Faur (Ed.), Handbook on the politics of regulation (pp. 185-200). Massachusetts: Edward Elgar Publishing.
Dubash, Navroz K, & Morgan, Bronwen. (2013). The rise of the regulatory state of the south: Infrastructure and development in emerging economies. London: Oxford.
Faur, David Levi. (2011). Regulation and regulatory governance. In David Levi Faur (Ed.), Handbook on the Politics of Regulation (pp. 3-24). Massachusetts: Edward Elgar Publishing.
Federal Agencies Definition. Retrieved from https://www.investopedia.com/ terms/ f/federal-agencies.asp
Fiscal transfer - Definition - Citizendium.
Government agency - Wikipedia. Retrieved from https://en.wikipedia.org/wiki/ Government_agency
Harguindéguy, Jean-Baptiste. (2007). Government. In Mark Bevir (Ed.), Encyclopedia of Governance (pp. 385-389). California: sage.
Hartlapp, Miriam. (2020). Measuring and comparing the regulatory welfare state: Social objectives in public procurement. The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, 691(1), 68-83.
Herr, Trey. (2021). Cyber insurance and private governance: The enforcement power of markets. Regulation & Governance, 15(1), 98-114.
Laking, Rob. (2005). Agencies: Their Benefits and Risks. OECD Journal on Budgeting, 4(4), 7-25.
Lavenex, Sandra, Serrano, Omar, & Büthe, Tim. (2021). Power transitions and the rise of the regulatory state: Global market governance in flux. Regulation & Governance, 15(3), 445-471.
Lee, Simon. (2007). State. In Mark Bevir (Ed.), Encyclopedia of Governance (pp. 922-923). London: Sage Publications.
Levi-Faur, David. (2011). The Odyssey of the Regulatory State : Episode One : The Rescue of the Welfare State. Jerusalem Papers in Regulation & Governance, 1(39), 1-35.
Levi-Faur, David. (2013). The Odyssey of the Regulatory State: From a "Thin" Monomorphic Concept to a "Thick" and Polymorphic Concept. Law and Policy, 35(2), 29-50.
Levi-Faur, David. (2017). Regulatory capitalism. In Peter Drahos (Ed.), Regulatory theory: Foundations and applications (pp. 289-302). New York: ANU Press.
Mabbett, Deborah. (2011). The regulatory rescue of the welfare state. In David Levi-Faur (Ed.), Handbook on the Politics of Regulation (pp. 215-226). Massachusetts: Edward Elgar.
Majone, Giandomenico. (1997). From the Positive to the Regulatory State: Causes and Consequences of Changes in the Mode of Governance. Journal of Public Policy, 17(02), 139-167.
O’Dwyer, Conor. (2007). State Building. In Mark Bevir (Ed.), Encyclopedia of Governance (pp. 923-924). London: Sage Publications.
Patterson, Rachael. (2005). The Minimal State v the Welfare State: A Critique of the Argument between Nozick and Rawls. Southern Cross University Law Review, 9, 167-182.
Scott, Colin. (2010). Regulatory Governance and the Challenge of Constitutionalism. In Dawn Oliver, Tony Prosser, & Richard Rawlings (Eds.), The regulatory state: constitutional implications (pp. 15-33). New York: Oxford University Press.
Scott, Colin. (2017). The regulatory state and beyond. In Peter Drahos (Ed.), Regulatory theory: Foundations and applications (pp. 265-287). Massachusetts: ANU Press.
Windholz, Eric, & Hodge, Graeme A. (2012). Conceptualising Social and Economic Regulation: Implications for Modern Regulators and Regulatory Activity. Monash University Law Review, 38(49), 212-237.
Yeung, Karen. (2010). The Regulatory State. In Robert Baldwin, Martin Cave, & Martin Lodge (Eds.), The Oxford Handbook of Regulation (pp. 64-83). New York: Oxford University Press.