بررسی مدل کنترل راهبردی علوی با رویکرد تجزیه و تحلیل اهمیت-عملکرد در یک سازمان دفاعی و ارائه توصیه‌های راهبردی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر مرکز مدیریت جهادی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام، تهران، ایران

چکیده

باتوجه به اینکه فرهنگ حاکم بر جامعه و سازمان‌های جمهوری‌اسلامی‌ایران، فرهنگ‌اسلامی است و مدیریت در هر سازمان و جامعه‌ای به فرهنگ آن بستگی دارد، ما نیازمند آن هستیم که وظایف و نظامات مدیریت‌اسلامی را در سازمان‌های کشور حاکم کنیم.
فرهنگ‌اسلامی در سازمان‌های دفاعی کشور که با فرهنگ جهاد و شهادت گره‌خورده‌اند، نمود بیشتری دارد، لذا سازمان‌ها و نهادهای‌دفاعی کشور نیازمند نظامات‌اسلامی در بخش‌های مختلف هستند که یکی از این حوزه‌ها، حوزه کنترل است. دررابطه با مدل‌های کنترل‌اسلامی پژوهش‌های متعددی انجام‌پذیرفته‌است که یکی از موارد اخیر آن مدل کنترل راهبردی علوی است، ولی تاکنون اهمیت و عملکرد مولفه‌های این مدل‌ها در یک سازمان دفاعی موردسنجش قرار نگرفته‌اند. سوال پژوهش حاضر این است که هریک از مولفه‌های کنترل راهبردی علوی در کدام ربع ماتریس اهمیت-عملکرد قرار می‌گیرند و توصیه‌های راهبردی متناظر با ماتریس اهمیت عملکرد برای سازمان موردمطالعه چیست؟
مولفه‌های مدل کنترل راهبردی علوی با استفاده از روش تحلیل اهمیت-عملکرد در سازمان دفاعی موردمطالعه تحلیل شدند که از 128 مولفه این مدل، 28 مورد در ربع تمرکز، 36 مورد در ربع استمرار کار خوب، 29 مورد در ربع اولویت پایین و 35 مورد در ربع اتلاف منابع قرار گرفتند. باتوجه به 4 ربع ماتریس اهمیت-عملکرد، به مدیران سازمان دفاعی پیشنهاد شد که  روی مولفه‌های قرارگرفته در ربع اول تمرکز کنند و عملکرد را افزایش دهند، عملکرد در مولفه‌های ربع دوم و سوم نیاز به تغییر خاصی ندارد و عملکرد در مولفه‌های ربع چهارم نیاز به کاهش دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating Alavi Strategic Control Model with Importance-Performance Analysis Approach in a Defense Organization and Providing Strategic Recommendations

نویسنده [English]

  • Ali Khani
Researcher of Jihadi Management Center, Faculty of Management and Economics, Imam Hossein University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Considering that the culture that governs the Islamic Republic of Iran's society and organizations is Islamic culture and management in any organization and society depends on its culture, we need to establish the duties and systems of Islamic management in the country's organizations.
Islamic culture is more prominent in the country's defense organizations tied to the culture of jihad and martyrdom, so the country's defense organizations and institutions need Islamic systems in various sectors, one of which is the field of control. Numerous studies have been conducted on Islamic control models, one of the most recent of which is the Alavite strategic control model, but the importance and performance of these models' components in a defense organization have not been assessed. The present study's question is each of Alavi's strategic control components placed in which quadrant of the significance-performance matrix; furthermore, what are the strategic recommendations corresponding to the organization's performance-importance matrix?
The Alavi strategic control model components were analyzed using the significance-performance analysis method in the studied defense organization. Of the 128 components of this model, 28 were in the focus quarter, 36 were in the excellent work continuity quarter, 29 were in the low priority quarter, and 35 Items were in the quarter of resource waste. According to the four quadrants of the importance-performance matrix, the defense organization managers were suggested to focus on the first quarter components and increase the performance. The performance in the second and third quarters' components does not need any remarkable change, and the performance in The components of the fourth quarter requires to be reduced.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alavi Strategic Control
  • Importance-Performance Analysis
  • Defense Organization
ابروش, ر. (1391). بررسی ساز و کارهای نظام کنترل تعاملی در سیره امام علی علیه السلام. اسلام و پژوهش های مدیریتی, 105-128.
ابویی مهریزی, ح. (1386). نقش امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر در سلامت محیط، ویژه نامه اولین همایش بهداشت در آموزه‌های پیامبر اعظم صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم. مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان, 23-30.
الفت, ل., & براتی, م. (1391). تحلیل اهمیت عملکرد شاخص‌های مدیریت روابط زنجیرة تأمین در شرکت‌های کوچک و متوسط صنعت قطعه سازی خودرو. مدیریت صنعتی, 21-32.
الوانی, س. (1389). مدیریت عمومی. تهران: نشر نی.
امینی, م., اکبری, م., & خباز باویل, ص. (1394). کنترل راهبردی در مدل‌های برنامه‌ریزی و مدیریت استراتژیک. تهران: پیام نور.
ایرانشاهی, م., & منصورنژاد, ع. (1393). ارائه مدل بهبود کنترل سازمانی با بهره گیری از امر به معروف و نهی از منکر. همایش بین المللی مدیریت.
آذر, ع., & خسروانی, ف. (1398). تحقیق در عملیات نرم (رویکردهای ساختاردهی مسئله). تهران: سازمان مدیریت صنعتی.
باقرنژاد, پ., طاهرپور کلانتری, ح., & بهرامی, ح. (1395). شناسایی عوامل موثر بر اجرای موفق خط مشی حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری و اختراعات. فرآیند مدیریت توسعه, 79-114.
باوی, ب., & جهانگیری, ع. (1398). تاثیر خدمات لجستیکی، بندری و زیرساختها بر رضایت ازخدمات ترانزیتی با استفاده از تحلیل اهمیت عملکرد (در منطقه آزاد تجاری صنعتی اروند)،، سال یازدهم، شماره بیست و یکم، بهار و تابستان ، ص. کاوش‌های مدیریت بازرگانی, 25-4.
بحرینی زاده, م., & زمانی, ز. (1394). تعیین جایگاه مکان های تاریخی ایران با تحلیل اهمیت عملکرد ویژگی ها و رویکرد نقشه ادراکی از دید گردشگران خارجی (مطالعه: تخت جمشید، عالی قاپو مسجد جامع اصفهان). پژوهش های مدیریت در ایران, 1-21.
پیروز, ع., خدمتی, ا., شفیعی, ع., & بهشتی نژاد, س. (1392). مدیریت در اسلام. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
جاسبی, ع. (1371). نظارت و کنترل سازمانی از دیدگاه اسلام. مدیریت دولتی, 38-59.
جعفرزاده‌درزی, ح. (1389). نقش مردم در حکومت از نظر امام علی علیه‌السلام. تهران: دانشکده علوم حدیث.
جمالی, غ., & کریمی اصل, ا. (1397). موقعیت رقابتی زنجیره تأمین لارج در صنعت سیمان و تحلیل اهمیت عملکرد الزامات راهبردی مرتبط با آن. مطالعات مدیریت صنعتی, 52-77.
جوان‌آراسته, ح. (1392). نظارت همگانی و متقابل در نظام اسلامی (تحلیل اصل هشتم قانون اساسی). مطالعات انقلاب اسلامی, 129-144.
حکاک, م., & صیدزاده, ح. (1398). طراحی الگوی عوامل موثر بر تقویت خودکنترلی در منابع انسانی سازمان ها مبتنی بر آموزه های نهج البلاغه. فصلنامه پژوهشنامه نهج البلاغه, 65-75.
خانی, ع., علی‌احمدی, ع., امینی, م., & زارع, س. (1397). تبیین و مدل سازی مفهومی کنترل اسلامی از دیدگاه امام علی علیه السلام. مدیریت اسلامی, 105-131.
رضائیان, ع. (1383). مبانی سازمان و مدیریت. تهران: سمت.
رضائیان, ع. (1389). اصول مدیریت. تهران: سمت.
سجادی, س. (1385). خودکنترلی در نظام کنترل و نظارت اسلامی (با نگاهی بر جایگاه خودکنترلی در نظریه های مدیریت). اندیشه صادق, 3-16.
سیادت, س., امینی, م., پرهیزگار, م., & سالار, ج. (1398). طراحی و تبیین الگوی کنترل استراتژیک با رویکرد خودکنترلی بر مبنای نظریه‌پردازی داده‌بنیاد. فصلنامه علمی مدیریت سازمان های دولتی, 11-31.
صادقی مقدم, م., صفری, ح., نوروزیان ریکنده،, ج., & قاسمی, ر. (1396). تبیین سطح اهمیت - عملکرد مؤلفه های زنجیره تأمین بشردوستانه در بعد از فاجعه. مدیریت منابع انسانی, 157-176.
صادقی, س., قاسمی, ا., شول, ع., & رسولی, ن. (1396). تحلیل شکاف با توجه به شاخص‌های TQM در پالایشگاه گاز فجر جم با روش تلفیقی BWM-FAHP-IPMA. پژوهش های مدیریت در ایران, 179-206.
ضرغامی, ا. (1394). مبانی نظارت همگانی و متقابل دولت در جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر قانون. مرودشت: دانشگاه آزاد اسلامی.
طاهرپورکلانتری, ح., فرجادی, غ., معمارزاده تهرانی, غ., & نوده فراهانی, س. (1396). تحلیل اهمیت عملکرد عوامل موثر بر دانشی بودن سازمان. مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی, 87-103.
طاهری, ح. (1384). نظارت (اصلی از اصول مدیریت) از دیدگاه قرآن و سنت. فرهنگ مدیریت, 87-102.
علائی رحمانی, & معتمد لنگرودی. (1397). اصول راهبردی خودکنترلی مدیریتی در نهج‌البلاغه (مطالعة موردی نامة 53). بصیرت تربیت اسلامی, 67-86.
فارسیجانی, ح., & دهقان, ا. (1395). تبیین ارزیابی عملکرد سازمان جهت دستیابی به محصول درکلاس جهانی با روش وو. چشم انداز مدیریت صنعتی, 45-65.
فروزنده, ل. (1385). نظارت و کنترل در مدیریت اسلامی. مجلس و پژوهش, 55-86.
فیروزجایی, ف. ش. (1387). اثر نظارت و بازرسی در استقرار و تقویت فرهنگ پاسخگویی. مطالعات مدیریت بهبود و تحول, 127-142.
قرآن کریم. (1398). مشهد مقدس: به نشر.
قلی پور, ح., & رازینی, ر. (1395). تحلیل مؤلفه‌های خط مشی تحول علوم انسانی با استفاده از رویکرد تحلیل اهمیت-عملکرد. فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج, 41-70.
کرامت پناه, م., حجامی, م., & فتح آبادی, ح. (1392). طراحی مدل استراتژیک ارزیابی عملکرد رویکرد تلفیقی تحلیل اهمیت-عملکرد دیمتل و تحلیل رگرسیون چندگانه. پژوهش های مدیریت منابع انسانی, 67-90.
مطهری, م. (1368). ده گفتار. تهران: صدرا.
نایه, م. (1382). نگاهی به مدیریت اسلامی. تهران: انستیتو ایزایران.
نیک‌برد, آ. (1392). بررسی تطبیقی نظارت و کنترل در مدیریت شهری از دیدگاه مدیریت اسلامی و مدیریت متعارف. تهران: دانشگاه پیام نور.
 
Creswell. (2013). Qualitative inquiry & research design: Choosing among five aproaches. los angeles: sage.
Kwon , J., & Chung, T. (2018). Importance-Performance Analysis (IPA) of Service Quality forVirtual Reality Golf Center. International Journal of Marketing Studies, 30-40.
Siddique, G., & Basak, A. (2018). Importance-Performance Analysis (IPA) of Service Quality in Public Transport of Asansol-Durgapur Development Authority. International Journal of Computational Engineering Research (IJCER), 7-16.