اثربخشی توسعه‌سیاسی در برنامه‌های پنج‌ساله توسعه مطابق با رویکرد سند چشم‌انداز بیست‌ساله افق 1404 ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو/ دانشگاه علامه طباطبایی

2 استاد تمام، عضو هیات علمی / دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

سند چشم‌انداز بیست‌ساله افق 1404 مصوب مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام، از سال 1384 تا 1404 هجری‌شمسی پایه برنامه‏های پنج‌‍‌ساله توسعه‌چهارم به بعد قرارگرفت. همزمان با اجرای برنامه‌های توسعه، چگونگی دستیابی به اهداف سند چشم‏انداز درراستای برنامه‏های پنج‌ساله توسعه موردپرسش قرارگرفت. این پرسش را می‏توان باتوجه به ماهیت سند چشم‌انداز، در ابعاد مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی بررسی‌کرد. بنابراین، باتوجه به هدف این مقاله، اثربخشی توسعه‌سیاسی در برنامه‌های پنج‌ساله توسعه مطابق با سند چشم‌انداز بیست‌ساله افق 1404 موردمطالعه قرارگرفت و برای دستیابی به نتیجه از روش توصیفی و مطالعات کتابخانه‌ای، متن سند برنامه‌های پنج‌ساله چهارم به بعد استفاده شد. نتیجه مطالعه این بود که رویکرد توسعه‌سیاسی در برنامه‏های پنج‌ساله توسعه چهارم، پنجم و ششم با فرازوفرود و از شدید به ضعیف لحاظ‌شده‌است و در جمع‏بندی نهایی این رویکرد از اثربخشی مطلوب برخوردار نبوده‌است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Political Development in the Five-Year Development Plan Following the Approach of the 20-Year Vision Document in the 1404's Horizon (Iran)

نویسندگان [English]

  • mohammad rabizadeh 1
  • gholamreza khajesarvi 2
1 student/Alameh university
2 Professor/ A.T.U University
چکیده [English]

The 20-year vision document of Horizon 1404, approved by the Expediency Discernment Council, became the basis of the five-year development plans for the fourth year onwards from 2005 to 1404. Simultaneously with the implementation of development plans, how to achieve the goals of the vision document in line with the five-year development plans were questioned. According to the vision document's nature, this question can be considered in various economic, cultural, social, and political dimensions. Therefore, according to this article's purpose, the effectiveness of political development in five-year development plans following the 20-year vision document of Horizon 1404 was studied. The five-year plan documents from the fourth plan onward were used to achieve the result, and the method was the descriptive and library studies. The study's result was that the political development approach in the fourth, fifth, and sixth five-year development plans fluctuated dramatically. In the final summary, this approach has not had the desired effect.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Effectiveness
  • Five-Year Development Plans
  • Political Development
  • Horizon 1404 20-Year Vision Document
منابع فارسی
اخوان کاظمی، بهرام، 1384، نگاهی به سند چشم‌انداز بیست‌ساله و مولفه‌های سیاسی آن، نشریه حکومت اسلامی شماره 38
بشیریه، حسین، 1398، موانع توسعه سیاسی در ایران، تهران: گام نو
خواجه سروری،غلامرضا،1382، رقابت سیاسی و ثبات سیاسی در جمهوری اسلامی ایران، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی
دین‌پرست، فائز، ساعی، علی 1393، مطالعه موانع پارلمانی توسعه اقتصاد ملی در ایران (1384-1368)، پژوهشکده علوم‌سیاسی، سال نهم، شماره چهارم، صص 72-23
عباسی، فرهاد، 1393، تبیین توسعه‌سیاسی در جمهوری‌اسلامی‌ایران ( 13384-1357) ، فصلنامه مطالعات افکار عمومی، پاییز، شماره 11
عبدالهی، محمد؛ راد، فیروز، 1388، بررسی روند تحول و موانع ساختاری توسعه سیاسی در ایران ( 1304-1382)، مجله جامعه‌شناسی ایران، دوره دهم، بهار، شماره 1
فیض‌پور، محمدعلی، آسایش، فاطمه، 1393، توسعه‌یافتگی در ایران و مقایسه آن با کشورهای منطقه، سند چشم‌انداز، تهران: فصلنامه مجلس و راهبرد، سال 21، شماره 78
قوام، عبدالعلی، 1384، چالش‌های توسعه‌سیاسی، تهران نشر قومس
مومنی، فرشاد، 1396، اقتصادسیاسی‌توسعه در ایران امروز، تهران: نقش و نگار
میسایی،قاسم؛ دین‌پرست، فائز و عباس تقی‌پور؛ 1398، بررسی جایگاه توسعه سیاسی در برنامه‌های توسعه جمهوری‌اسلامی‌ایران، فصلنامه پژوهش‌های راهبردی سیاست، سال هفتم،شماره 28، بهار 1398 (شماره پیاپی 58)
واینر، مایرون؛ هانتینگتون، ساموئل، 1390، درک توسعه‌سیاسی، ترجمه: پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی
نصوحیان، محمدمهدی، 1387، نقش اعتماد متقابل حکومت و مردم در روند توسعه‌سیاسی، راهبر یاس، شماره 13
منابع اینترنتی
www.khamenei.ir
www.Rezaee.ir
www.Mehrnews.com
www.min.gov.ir
www.Farsnews.com
http://www.maslahat.ir/
نشریات
هاشمى‌رفسنجانى، همشهرى، شماره 1192، مورخ 25/11/1375 جوانان و تمدّن اسلامى،
گفتگو با هاشمى‌رفسنجانى، سروش، شماره 827 ، مورخ 11/12/1375 صص‏6 و 76.
سند چشم‏انداز از تدوین تا اجرا، چالش‏هاى اجراى یک «سند ملى» در گفتگوى خبرگزارى مهر با محسن‏ رضایى، 27 شهریور 1384،
تجربه‏ کشورها درخصوص تدوین چشم‏انداز، گزارش شماره 2، کمیسیون موارد خاص مجمع تشخیص مصلحت نظام، تهران، شهریور 1382
فصلنامه مطالعات راهبردى، شماره‏سوم، بهار 1378، ص‏100
شناخت محیط بین‏المللى در تدوین چشم‏انداز، گزارش شماره 4، کمیسیون موارد خاص مجمع‏ تشخیص مصلحت نظام، تهران، شهریور 1382 ص 17
سند چشم‏انداز از تدوین تا اجرا، گفتگوى مهر با محسن رضایى، پیشین، ص‏4 26.
منابع انگلیسی
Almond, A , Gabriel and G, Bingham Powel , ( 1966) , Comparative Politics: a developmental approach , Boston: Little, Brown and Company
Huntington, S ,( 1988) , Political Order in Changing Societies, Yale University Press , New Haven, U.S.A
The effectiveness of political development in five-year development plans in accordance with the approach of the 20-year vision document of Horizon 1404 Iran