نقدی روش‌شناختی به الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت

نویسنده

چکیده

الگوی آرمانی برای توسعه و پیشرفت جامعه ایران با چه روشی باید بنا شود؟ جامعه ایران برای رسیدن به توسعه و گام برداشتن در مسیر پیشرفت در درجه نخست باید تضادهای درونی خود را حل کند. برای تبیین این ایده از روش‌شناسی جدیدی استفاده می‌‌کنیم که نام آن را روش‌شناسی کل‌نگر گذاشته‌ایم و تلفیقی از رویکرد پدیدارشناسی و روش دیالکتیکی است. با تحلیل‌های انجام‌گرفته مبتنی بر این روش‌شناسی به این نتیجه می‌رسیم که فرایند پیشرفت باید متناسب با یک سرعت بحرانی باشد تا نظم اجتماعی مختل نشود. این سرعت بحرانی متناسب با منطق حرکت در ساحت اقتصاد است. به همین دلیل نیز الگوهای توسعه باید با محوریت مسئله اقتصاد حرکت کند. البته خواهیم دید که راه‌حل مسائل اقتصادی نه در خود ساحت اقتصاد، بلکه باید در ساحت فرهنگ و سیاست جستجو شود. این وضعیت دیالکتیکی بین ساحات مختلف جامعه وضعیت متناقضی را به وجود آورده که تشخیص مسائل اصلی پیشرفت را با توجه به منطق صوری و ریاضی حاکم بر پارادایم غالب توسعه، با مشکل مواجه ساخته است. در این مقاله نشان داده‌ایم که مسئله اصلی پیشرفت را باید در تضادهای بین مشروعیت و کارایی جستجو کرد و راه‌حل آن‌هم نهادسازی در جهت حل این تضادها است. این تضادها، در تنش بین لایه‌های مختلف واقعیت و تحمیل منطق یک ساحت از جامعه به سایر ساحت‌ها، ریشه دارد. به این منظور نیازمند منطقی هستیم که بتواند این تضادها را شناسایی و در قالب نظریات توسعه صورت‌بندی کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Methodological Critique of Islamic-Iranian Model of Progress: an Economic Perspective

چکیده [English]

What is the method of establishing an ideal model for progress and development? The first step for development is recognizing the contradictions of Iran’s society and then solving them. So we propose a new methodology that I called "holistic methodology". This methodology is based on phenomenology and dialectics. According to this methodology, we conclude that in order to we conserve social order, progress must be in conform it with the critical speed of social change. This critical speed must be consistent with the logic of motion in economic sphere. So development model must be designed with respect to this character of economic sphere. Of course, the problem of critical speed must be aligned in political and cultural sphere. So, the dialectical situation in social sphere leads to a paradoxical state in recognition of progress problems in mainstream development paradigm. We conclude that the main problem of progress is contradiction between legitimacy and efficiency. The main solution also is to devise a institutional design to solve contradictions. These contradictions are rooted in tension between the different layers of reality and also in the inconsistency of different logics in social sphere. So, we need a logic to give us development theories for recognizing and solving these contradictions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Development
  • Progress
  • contradiction
  • Phenomenology
  • dialectics
  • System