از بررسی حکمرانی خوب تا الگوی حکمرانی پایدار

نویسندگان

چکیده

حکمرانی خوب نخستین‌بار در اواخر دهه 1980 توسط بانک جهانی مطرح شد. بانک جهانی پس از آنکه در اجرای سیاست‌های تعدیل یا همان اجماع واشنگتنی در برخی کشورها ناموفق بود، به این نتیجه رسید که چون دولت‌ها در آن کشورها واجد شرایط لازم نیستند؛ نمی‌توانند در اجرای توصیه‌های این بانک و آزادکردن قیمت‌ها موفق عمل کنند. این نخستین مرحله شکل‌گیری و پیدایی اندیشه (حکمرانی خوب) است. باید خاطرنشان کرد که پارادایم حکمرانی خوب به پارادایم غالب در اندیشه توسعه تبدیل شده است. همچنین در فرهنگ دینی اسلام بارها به مؤلفه‌های حکمرانی خوب اشاره شده است که به منظور چگونگی دستیابی به حکومتی است که بتواند زمینه‌ساز توسعه‌ای عادلانه و مردم‌سالار را فراهم کند. دستورات صریح دین مبین اسلام سده‌ها قبل به طرح ایده حکمرانی خوب، در قرآن، روایات، سیره‌ پیامبران و امامان پرداخته است. توجه به موضوع حکمرانی در مباحث توسعه، به دلیل عواملی ازجمله شکست برنامه‌های قبلی توسعه، گسترش توجه به نهادها در تحلیل‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، آگاهی از اهمیت عوامل سیاسی در توسعه کشورها، پی بردن اقتصاددانان به اشتباه‌بودن برخی مفروض‌های نئوکلاسیکی و برخی عوامل دیگر مانند فروپاشی کمونیسم بوده است. این استراتژی نیز به مانند دیگر برنامه‌های سازمان‌های بین‌المللی با کاستی‌هایی همراه بوده است، به‌طوری که نقدهای متعددی برای آن ارائه کردند. نوشته حاضر درصدد است با بررسی ابعاد مختلف حکمرانی خوب و بیان نقد‌ها و کاستی‌های آن به ارائه راه‌حل جایگزین برای این الگو بپردازد. راه‌حل جایگزین مقاله حاضر حکمرانی پایدار است. در این راستا پرسش اصلی مقاله این است که کاستی‌های الگوهای حکمرانی خوب چیست و چه الگویی را می‌توان جایگزین آن کرد؟ فرضیه مقاله حاضر این است که حکمرانی خوب به‌عنوان روشی برای دستیابی به توسعه توسط بانک جهانی مطرح گردید، ولی کشورهای مختلف برای اجرای آن با چالش‌ها و کاستی‌هایی روبه‌رو شده‌اند؛ ازجمله آنکه منشأ حکمرانی خوب اقتصاد و توسعه اقتصادی است که حکمرانی پایدار را به‌عنوان الگویی برای برون‌رفت از کاستی‌های حکمرانی خوب می‌تواند مطرح کرد که از ترکیب پارادایم توسعه به‌عنوان مغزافزار و حکمرانی خوب به‌عنوان راهکار عملیاتی‌سازی حکمرانی، این الگو شکل می‌گیرد. این پژوهش بر اساس روش توصیفی- تحلیلی و روش جمع‌آوری اطلاعات و کتابخانه‌ای است. چارچوب نظری پژوهش حاضر هم بر اساس نظریه حکمرانی خوب است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Search for Good Governance: Towards the Sustainable Governance Model

چکیده [English]

The issue of good governance was first introduced by the World Bank at the end of 1990s. After unsuccessful implementation of economic adjustments policies or the Washington Consensus in some countries, the World Bank concluded that since governments in those countries lack necessary conditions, they are unable to act successfully in implementing the recommendations of this Bank and freeing the prices. It is in fact the first stage of formation and emergence of good governance thought. It must be noted that the good governance paradigm has changed into the dominant paradigm in the development thoughts. Considering the subject of governance in the development issues has been due to a series of factors such as failure in previous development plans, expansion of attention to the institutions in the economic, social, and political analyses, knowledge on the importance of political factors in developing the countries, economists’ conclusion on the failure of some neoclassical assumptions and some other factors such as the fall of communism. However, this strategy too, like other international organization’s plans has been associated with shortages; so far several criticisms have been put forward. This article studies the different dimensions of good governance, explains criticisms of it as well as its shortages and introduces a substitute solution. The alternative solution in this article is sustained governance model. For this reason, the main question of this article is: “What are the deficits in good governance model and which model could replace it”. The hypothesis of this article includes: good governance has been introduced by the World Bank as a method for achieving development; however, different countries are facing challenges and shortcomings in its implementation; the source of good governance is economy and economic development; sustained governance could be discussed as a model to overcome the shortages of good governance; and the model is formed by the combination of the development paradigm as a brain tool; and good governance as an approach to make governance operational. The research methodology is descriptive- analytical method and the method used in data collection is literature review. The theoretical framework of this research is good governance

کلیدواژه‌ها [English]

  • Good Governance
  • Accountability
  • Political stability
  • Rule of law