الگوی معماری منابع انسانی دانش‌محور بر اساس بهره‌مندی از مزیت شبکه‌ها

نویسندگان

چکیده

هدف این مقاله بررسی و تبیین ویژگی‌های شبکه و کارکردهای منابع انسانی مربوط به هر شبکه با استفاده از معماری منابع انسانی به‌منظور ارتقای یادگیری دوجانبه در شرکت ساپکو است. روش تحقیق این پژوهش تبیینی- توصیفی و جمع‌آوری داده مبتنی بر مطالعات کمی (پرسشنامه‌ای) است که در سه مرحله انجام می‌شود. پس از مطالعات نظری، در مرحله نخست، پرسشنامه معماری به‌منظور تفکیک مشاغل میان مدیران و معاونان شرکت ساپکو توزیع شد. بعد از تفکیک مشاغل و مشخص‌شدن اینکه کدام مشاغل در کدام گونه معماری قرار می‌گیرد، پرسشنامه شبکه که برحسب تراکم، همگنی و اعتماد طراحی‌شده است، میان هرگونه از مشاغل توزیع شد. سپس پرسشنامه کارکردهای منابع انسانی که برحسب پاداش، ارزیابی عملکرد، آموزش و توسعه طراحی ‌شده است، میان مدیران و معاونان توزیع گردید تا نوع مناسب کارکردهای منابع انسانی برای هرگونه مشخص شود. داده‌های حاصل از مطالعات کمی (پرسشنامه‌ای) از طریق تحلیل استنباطی و با استفاده از تی تک‌نمونه (تی استیودنت) آزمون شد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که مشاغل دانش‌محور دارای تراکم و همگنی متوسط هستند، ولی اعتماد درون‌گروهی و برون‌گروهی بالایی دارند. مشاغل قرار گرفته در گونه معماری شغل‌محور دارای تراکم، همگنی و اعتماد درون‌گروهی بالایی هستند، درنهایت میان کارکنان موجود در گونه هم‌پیمانان نیز تراکم و همگنی پایین و اعتماد برون‌گروهی بالا به دست آمد که با تشخیص ویژگی هر کدام از انواع معماری مدیران با دید بهتری می‌توانند برای کارکنان خود برنامه‌ریزی کنند. همچنین مشخص شد که در انواع شبکه باید کارکردهای منابع انسانی طوری باشد که دوجانبه‌گرایی در سازمان ارتقا یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Knowledge Based Human Resource Architecture (A Model Based on the Advantage of Networks)

چکیده [English]

The purpose of this study is to examine and explain the network characteristics and the functions of human resource, related to each network by using human resource architecture to boost mutual learning in Sapco Company. The research method is exploratory-descriptive and data collection is based on quantitative studies (questionnaires) that were carried out in three stages. After theoretical studies, in the first stage, the architecture questionnaire was distributed in order to differentiate between managers’ and vice chairpersons, occupations of Sapco Company. After and specifying which occupation is related to which category, the grid questionnaire, designed in terms of density, homogeneity, and trust, was distributed among occupations. Then, human resource functions questionnaire, designed in terms of bonus, performance appraisal and education and development, was distributed among managers and vice-chair persons to determine the appropriate type of human resource function for every type of architecture. The data from quantitative studies (questionnaires) were analyzed by inferential analysis and by using a single-sample t-test (t-student). The results of this research point to the fact that knowledge-based occupations have a moderate density and homogeneity, but enjoy high-level internal and external trust. Occupations categorized in the type of occupational-oriented architecture have a high density, homogeneity and in-group trust. Ultimately, there was a high degree of heterogeneity between staff according to the type of allies, low density and low level of coordination, and high degree of out-group trust. By identifying the characteristics of each type of architecture, managers can better do the planning for their employees. It was also found that in the various types of networks, human resource functions should be developed to enhance bilateralism in the organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • network
  • human resource architecture
  • Trust
  • Density
  • Homogeneity
  • Functions
  • bilateralism