مرور و دسته‌بندی راهبرد کشورهای جهان در مواجهه با شبکه‌های اجتماعی مجازی

نویسندگان

چکیده

در سال‌های اخیر و همگام با توسعه وب 3 و گسترش شبکه‌های اجتماعی در سطح اینترنت، موضوع میزان نفوذ و تأثیرگذاری این شبکه‌ها بر جامعه به یکی از مباحث مهم در حوزه سیاست‌گذاری فناوری‌ تبدیل شده است. نفوذ این شبکه‌ها در عرصه‌های مختلف زندگی کنونی، مرزهای رسانه‌های سنتی (که بیشتر یک طرفه بودند) را از بین برده است. هدف این مقاله استخراج راهبردهای کشورها در قبال شبکه‌های اجتماعی مجازی و دسته‌بندی آنها‌ست. برای این منظور، برنامه‌ها، قوانین و مقرارت، شیوه‌نامه‌ها و خط مشی‌ها در سطح ملی بررسی شده است و با تمرکز بر این اسناد در 12 کشور جهان، اتحادیه اروپا و مجموعه کشورهای عربی (به صورت کلی)، راهبردهای دولت‌ها در قبال شبکه‌های اجتماعی مجازی استخراج و سپس در پنج دسته بدیل راهبردی طبقه‌بندی شد: (1) راهبردهای ایجاد و تنوع‌سازی، (2) راهبردهای همکاری و تشریک مساعی، (3) راهبردهای استفاده هدفمند، (4) راهبردهای ترویجی، آموزش و آگاه‌سازی و (5) راهبردهای تدافعی. استخراج بدیل‌های راهبردی، نه تنها به تصمیم‌گیران و کارشناسان کمک می‌کند تا با اتخاذ راهبردهای چندگانه درباره شبکه‌های اجتماعی، ضمن بهره‌مندی از فرصت‌های این فناوری، تهدیدهای آن را کاهش دهند، بلکه در دیگر پژوهش‌های راهبردی فضای مجازی نیز از آن استفاده می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Review and Classification of Government Strategies on Online Social Networks (OSN) in the World

چکیده [English]

In recent years and along with development of the web 3 and expansion of online social networks on the Internet, the influence of social network on societies has become one of the most important issues in the field of technology policy making. The influence of social networks on the different aspects of the modern life has led to the removal of the boundaries restricting the traditional media to one-way communication. This article aims to extract and classify some country strategies towards the social networks. First of all, programs, laws, regulations, style sheets, and policies at the national level were studied, and then documents from twelve countries including, Arabi countries (as a whole) and European Union (with some European countries) were examined in order to understand the government strategies on OSN. These strategies were classified into five strategic a alternatives: (1) creation and diversification strategies, (2) cooperation strategies, (3) intended use strategies, (4) promotional, training and awareness strategies, and (5) defensive strategies. Extracting strategic alternatives, not only helps decision-makers and experts to formulate multiple strategies for social networks, by taking advantage of the opportunities provided by this technology to reduce the threats resulted from it, but also it can be used in other strategic research concerning cyber space.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social network
  • strategy
  • content analysis