نگاهی برساخت گرایانه به روابط گازی روسیه و اتحادیه اروپا

نویسندگان

چکیده

روابط گازی روسیه و اتحادیه اروپا به‌عنوان تولید‌کننده و مصرف‌کننده عمده گاز طبیعی جهان درون ساختارهای ثابت‌شده انرژی امنیتی‌شده و کمبود تحلیل می‌شود. انرژی امنیتی‌شده، حاصل موقعیت‌های عدم قطعیتی است که در تعاملات انرژی دوجانبه روسیه و اتحادیه اروپا به وفور یافت می‌شود و کمبود نیز برسازنده گفتمان‌های حاکمیت دائم بر منابع و بازار رقابتی است. در چارچوب این ساختارهاست که گفتمان‌های انرژی اتحادیه اروپا یعنی گفتمان‌های امنیت عرضه، بازار، پایداری محیط زیست و مسئولیت اجتماعی همراه گفتمان‌های انرژی روسیه یعنی گفتمان‌های امنیت تقاضا، حاکمیت منابع، پایداری و مسئولیت اجتماعی اهمیت می‌یابد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Constructivist View on Gas Relations between Russia of the EU

چکیده [English]

Gas relations between Russia and the EU as major producer and consumer of natural gas in the world could be analyzed within the fixed structures of "securitized energy" and "shortage". Securitized energy is the result of uncertainties existing in bilateral energy interactions between Russia and the EU, and shortage constructs, the discourses of "constant domination over resources" and "competitive market". Within these structures, energy discourses of the EU including supply security, market, enviroment sustainability, and social responsibility as well as Russia′s energy discourses comprising demand security, dowinations over nesources, sustainability and social responsibility play their relevant roles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • constructivism
  • strategic uncertainty
  • energy Security
  • Shortage
  • domination over resources
  • gas market
  • Russia
  • the European Union