تحلیل عوامل تأثیرگذاری تحریم‌های اقتصادی بر ایران و راهکارهای مقابله با آن

نویسندگان

چکیده

این پژوهش بر آن است تا با واکاوی تأثیر تحریم‌های اقتصادی بر ایران با استفاده از تجربیات جهانی، راهکار‌های علمی و عملی مقابله با تحریم‌های اقتصادی و اولویت‌بندی این راهکارها را ارائه‌ کند. برای این منظور با استفاده از مبانی نظری، تحریم‌های اقتصادی شش عاملِ تدریجی و دائمی بودن تحریم‌ها، وجود درآمدهای نفتی، اتخاذ راهبرد توسعه‌ای جایگزینی واردات، رقابت جهانی، عدم همراهی کامل اقتصادهای نوظهور مستقل با تحریم، وجود بانکداری برون مرزی را به‌مثابه عوامل تقلیل‌دهنده‌ تأثیر تحریم‌های اقتصادی شناسایی می‌کند. در مقابل هشت عاملِ چندجانبه شدن تحریم‌ها، بسته شدن بسیاری از مسیر‌های دور زدن تحریم‌ها، محدود شدن دسترسی به نظام مالی بین‌المللی، هدف قرار دادن فروش نفت، همزمانی تحریم‌های اقتصادی با آثار برخاسته از اجرای طرح تحول اقتصادی، وابستگی شدید تولید داخلی به فناوری، مواد خام و واسطه‌ای خارجی، وابستگی نظام ارزی کشور به دلار و یورو، عدم مدیریت افکار عمومی را به‌مثابه عوامل تشدید‌کننده‌ تأثیر تحریم‌ها بر ایران می‌داند. در نهایت این پژوهش با بازکاوی عوامل یادشده و در نظر گرفتن آرمان‌های ایرانی- اسلامی به هشت راهکار عملی برای مقابله با تحریم‌های اقتصادی رهنمون می‌کند و مبتنی بر کاهش منافع و افزایش هزینه‌های تحریم‌کنندگان و افزایش منافع و کاهش هزینه‌های کشور تحریم‌شونده، به‌صورت علمی و عملی سیاست‌هایی را برای مقابله با تحریم‌ها پیشنهاد می‌‌کند. در آخر با استفاده از روش تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP) و دخیل کردن ضریب تأثیر هر یک از عوامل تقلیل‌دهنده و تشدید‌کننده‌ تأثیر تحریم‌های اقتصادی، راهکارراهکارهای پیشنهادی را اولویت‌بندی می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Factors of Impact of Economic Sanctions on Iran and Solutions to Cope with It

چکیده [English]

This article aims to analyze the effect of economic sanctions on Iran, using worldwide experiments, also it provides scientific and practical strategies to cope with economic sanctions and prioritize these strategies. To this end, the authors use the theoretical foundations of economic sanctions and introduce 6 factors, as reductive factors of the effect of economic sanctions (namely; being gradual and permanent, oil revenue, using import substitution strategy for development, worldwide competition, lack of perfect accompaniment of emerging economies that are independent from sanctions, using exterritorial banking), and also introduce 8 factors, as enhancing factors of the effect of economic sanctions (namely; multilateral sanctions, closure of many routes to bypass sanctions, limited access to the international financial system, targeting oil revenue, synchronization of economic sanctions through the impact of economic transformation project, heavy reliance of domestic production on foreign technology, raw materials and intermediates, dependence of Iran′s currency system on the dollar and euro, lack of public opinion management). Finally, this study suggests 8 tangible strategies to cope with economic sanctions by taking into account the Islamic – Iranian ideals and mentioned factors. These strategies are based on reducing benefits and increasing costs of sanctioning parties and increasing the benefits and reducing the costs of target countries. At the end, it ranks and prioritizes suggested strategies using Analytic Hierarchy Process (AHP).

کلیدواژه‌ها [English]

  • economics of sanction
  • Economic Sanction
  • solidarity economy
  • Analytic Hierarchy Process