فراتحلیل پژوهش های انجام شده در خصوص نقش عوامل موثر بر بسیج همگرایانه اقوام

نویسندگان

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی فراتحلیل پژوهش‌های انجام‌شده در خصوص قومیت در ایران است. برای این منظور با استفاده از روش فراتحلیلی، مطالعاتی گردآوری شد که به قومیت پرداخته بود. برای گردآوری مطالعات از کلیدواژه‌های مرتبط استفاده شد و جست‌وجو در سایت‌ها و پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌ها صورت پذیرفت. در نهایت مطالعاتی که با معیارهای ورود به فراتحلیل همخوانی داشتند گزینش و اطلاعات مورد نظر برای آزمون فرضیات با پرسشنامه معکوسی استخراج شد که نویسنده تهیه کرده بود. از ده مطالعه گزینش‌شده آمار‌های مناسب برای محاسبه اندازه‌اثر و اطلاعات مورد نیاز دیگر ثبت و با نرم‌افزار CMA2 به محاسبه اندازه‌اثرها و تجزیه و تحلیل فرضیات اقدام شد. نتایج تحقیق حاضر نشان می‌دهد که در مجموع متغیرهای مستقل شناسایی شده بر بسیج سیاسی همگرایانه و هویت ملی مؤثر بوده است. مقدار اندازه ‌اثر تلفیق‌شده 708/0 (708/0 = d) بوده و به لحاظ آماری نیز معنادار است. از آنجا که این مقدار در دامنه‌ای بین 8/0 تا 7/0 قرار دارد، طبق دسته‌بندی کوهن متوسط ارزیابی می‌شود. نتایج همچنین نشان می‌دهد متغیرهایی نظیر داشتن مبنای نظری، احترام به آداب و رسوم، مذهب و زبان اقوام، استفاده از نخبگان اقوام در مناسب سیاسی یا رویکرد تعاملی با دولت ،تأکید بر اشتراکات و افتراقات مذهبی و احساس تبعیض اقتصادی و فرهنگی به لحاظ آماری تأثیر معناداری بر بسیج سیاسی همگرایانه اقوام و هویت ملی داشته است. برای دستیابی به بسیج سیاسی همگرایانه اقوام و هویت ملی و همبستگی ملی باید کاهش محرومیت و تبعیض اقتصادی، تأکید بر اشتراکات مذهبی، احترام به زبان وآداب و رسوم و رعایت قانون مربوط به اقوام را مد نظر قرار داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Meta-analysis Study on the Effects of Mobilization of Ethnic Integration

چکیده [English]

The purpose of this article is the meta-analysis of the studies couducted about ethnic problems in Iran. To collect necessary data, the authors used relevant keywords, consulted the universities graduate theses and visited relevant websites. Finaly, the studies which met the specified criteria were selected and necessary data to test hypotheses were extracted by a questionnaire prepared by the authors. 10 studies were selected for the calculation of effect size statistics and other necessary information. To calculate these effects, the authors used CMA2 registered software and analyzed the assumptions. The results show that in total, indentified independent variables were effective on political mobilization, integration and national identity. The combined effect size was 0.708 (0.708d =) that was statistically significant. Since this amount is in the range of 0.8 to 0.7 it is assessed in accordance with the category average Cohen. The results also show that variables such as a theoretical foundation, respecting the customs, traditions, religion and language of ethnic groups, appointing ethnic elite in political positions or adopting an interactive approach by government, emphasizing commonalities and differences between religions and feeling economic and cultural discrimination, have been statistically effective on the political mobilization for ethnic integration and national identity. It can be concluded that to achieve political mobilization for ethnic integration, national identity and national solidarity, reducing economic deprivation and discrimination, emphasizing religious commonalities and respecting the language and customs and laws related to ethnic groups should be considered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ethnic Identity
  • economic discrimination
  • Religious Attitudes
  • language
  • Ethnic Groups
  • Meta-analysis
  • effect size
  • Interactive approach