واکاوی علل حضور روسیه در بحران سوریه

نویسندگان

چکیده

منطقه خاورمیانه، موقعیت ویژه و حساسی در جغرافیای سیاسی و اقتصادی قدرت‌‌های بزرگ جهانی و کشورهای پیرامون آن در آغاز هزاره جدید میلادی به خود اختصاص داده است. سوریه یکی از کشورهایی است که در این منطقه از اهمیت ژئوپلتیک خاصی برخوردار است. امروزه با شکل‌گیری بحران سیاسی در این کشور، بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای مختلفی در آن حضور یافته و هر یک بر اساس منافع و علایق خود، جهت‌گیری خاصی را در رابطه با این بحران اتخاذ نموده‌اند. این مقاله به دنبال آن است تا با ارائه چارچوبی نظری، به واکاوی انگیزه‌های روسیه به‌عنوان مهم‌ترین بازیگر فرامنطقه‌ای در میان بازیگرانی که خواهان ابقای نظام حاکم در سوریه هستند، بپردازد. بر این اساس پرسش اصلی مقاله این است که روسیه به‌عنوان یک بازیگر فرا‌منطقه‌ای از یک سو و به‌عنوان متحد استراتژیک سوریه از سوی دیگر، درصدد پیگیری چه اهدافی در این بحران است؟ یافته‌‌های مقاله حاکی از آن است که با توجه به جایگاه سوریه در سیاست خارجی روسیه، این کشور علاوه بر حفظ پیوندهای اقتصادی و نظامی خود با سوریه، به دنبال جلوگیری از کاهش نفوذ خود در خاورمیانه و ممانعت از تسری ناآرامی‌ها از خاورمیانه به منطقه اوراسیا می‌باشد. بنابراین روسیه به پشتیبانی تمام‌عیار از دولت سوریه در مقابل معترضین داخلی و فشارهای بین‌المللی پرداخته است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Causes of Russia´s Involvement in Syrian Crisis

چکیده [English]

The Middle East is considered a geopolitical region for the great powers. Among the Middle East states , Syria has a crucial status. Since the beginning of the domestic unrest in this country, the interests of a number of regional and trans-regional actors have been challenged. Russia is among those states that feels its interests and security threatened by this development. This aritcle is trying to analyze the Russian foreign Policy towards Syrian crises. According to the main argument of this article, while Russia seeks to restore its influence in Syria, it is determined to block the infiltration of the so called Arab uprising into the Eurasia which is considered its backyard.

کلیدواژه‌ها [English]

  • regional and transregional actors
  • Syrian Crisis
  • Middle East
  • Balance of Power