ایران و مدل‌های تحریم: ممانعت از دسترسی به منابع

نویسندگان

چکیده

مناسبات ایران و غرب در دوران پس از انقلاب اسلامی همواره تنش‌آلود بوده است. در این دوران، مجموعه غرب (امریکا و اتحادیه اروپا) از ابزارهای مختلفی برای مواجهه و مقابله با ایران بهره گرفته‌اند. بی‌شک تحریم مهم‌ترین و پرکاربردترین ابزار غرب علیه ایران در این سال‌ها بوده است. با توجه به اینکه تحریم پدیده‌ای فراگیر در مناسبات بین‌المللی است، طبیعتاً در قالب مدل‌ها و استراتژی‌های مختلفی اعمال می‌گردد. بر این مبنا سؤال کلیدی مقاله حاضر آن است که تحریم‌های اعمالی علیه ایران در قالب کدام مدل قابل تبیین‌اند و حوزه‌های تأثیرگذاری تحریم‌ها کدام‌اند؟ فرضیه‌ای که در پاسخ به این پرسش طراحی شده، عبارت از این است که" تحریم‌های اعمالی علیه ایران در قالب دو مدل "جلوگیری از دسترسی به منابع" و " فروپاشی سیاسی" قابل تبیین‌اند و حوزه‌های اصلی تأثیرگذاری آنها ساختارهای دولت و اقتصاد هستند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد عمده تحریم‌های اعمالی علیه ایران در جهت ممانعت از دسترسی این کشور به منابع مورد نیاز بوده و به تدریج بر ابعاد و عمق آنها افزوده شده، به گونه‌ای که بسیاری از ساختارهای دولت و در سال‌های اخیر اساساً حیات اقتصادی ایران را هدف قرار داده‌اند. بر همین مبنا نویسندگان استدلال کرده‌اند که نشانه‌هایی از به کارگیری مدل فروپاشی سیاسی نیز در قالب تحریم‌های اعمالی، بروز و ظهور یافته است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Iran and Sanctions Models: Blocking Access to Resources

چکیده [English]

Relations between Iran and the West have been characterized by tension following the Islamic Revolution in Iran. During this period, the Western countries (including the US and Europe) have used various tools to confront Iran. Undoubtedly, sanctions constitute one of the most important and most commonly used tools that the West has used against Iran during past years. Since sanctions are a common phenomenon in international relations, they can be applied through various models and strategies. The main question of the present paper is which model applies to sanctions imposed against Iran and which fields are especially affected by them? The hypothesis that has been offered in answer to this question is that sanctions imposed against Iran can be expounded through two models of “preventing access to resources,” and “political collapse,” with government structures and economy being the main fields that they target. Findings show that most sanctions imposed against Iran aim to prevent the country’s access to necessary resources and their severity has been gradually increased to target many government structures and, in recent years, the very lifeline of the Iranian economy. The authors argue that there are also signs to show that the political collapse model has been also applied within framework of the imposed sanctions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran
  • Sanctions
  • resources
  • Big Powers
  • Collapse