تحریم‌های بین‌المللی ناقض حقوق بشر: از چالش مشروعیت حقوقی تا مسئولیت بین‌المللی

نویسندگان

چکیده

شورای امنیت بعد از جنگ سرد با استناد به فصل هفتم منشور به نحو گسترده‌ای از ابزار تحریم استفاده نموده است. مطالعه پیامدهای حاصل از اعمال تحریم‌ها در کشورهای هدف نشان می‌دهد، بیشترین رنج و آسیب این محدودیت‌ها بر مردم عادی وارد شده و موازین حقوق بشر در اثر تحریم‌ها به نحو گسترده‌ای مورد نقض قرار گرفته است. از آنجا که مسئولیت حفظ صلح و امنیت بین‌المللی در پرتو رعایت اهداف و اصول سازمان ملل و مقررات منشور، به شورای امنیت واگذار شده، ‌وضع چنین تحریم‌هایی به لحاظ نقض مواد 1، 24 و 55 منشور و سایر معاهدات حقوق بشر، تخطی از حدود صلاحیت و اختیارات قانونی این شورا تلقی شده و فاقد اعتبار است و به لحاظ تخلف شورای امنیت از تعهدات بین‌المللی خود در زمینه حقوق بشر، موجبات مسئولیت بین‌المللی این شورا و به تبع آن، سازمان ملل تحقق پیدا می‌کند

کلیدواژه‌ها