دقیقه‌ای در باب نسبی‌گرایی، مطلق‌گرایی و عینیت‌باوری

نویسنده

چکیده

نسبی‌گرایی، مطلق‌گرایی و عینیت‌باوری، مفاهیمی هستند که در تاریخ فلسفه به‌طور عام و فلسفه علم به‌طور خاص بسیار مورد رجوع و بحث بوده‌اند. مقاله حاضر پس از ذکر مقدمه‌ای، به معرفی مفاهیم مذکور از مناظر گوناگون پرداخته و هر تعریف در هر منظر را ارزیابی نموده است. مقاله نشان داده است که دامنه نسبی‌گرایی، بسیار مبسوط است و شاید تنوع آن به هزار نوع برسد و چه بسا به‌نحو مضمون و ناآگاهانه بر عادات شناختی پژوهشگر مؤثر شود. مقاله به عینیت‌باوری (که در تقابل با نسبی‌گرایی بوده و گونه‌ای مطلق‌گرایی است) نیز پرداخته و نشان داده که این گرایش، میراث تفکر نیوتنی ـ دکارتی است و گرایش‌های جدید فلسفه‌ علم، آن را پشت سر گذارده است. در پایان مقاله، مصادیقی از مطلق‌گرایی و نسبی‌گرایی ذکر گردیده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reflections on Relativism, Absolutism and Objectivity

چکیده [English]

Relativism, absolutism, and objectivity are among the most discussed concepts in the history of philosophy, in general, and in philosophy of science, in particular. The present paper starts with a preface before introducing these concepts from various viewpoints and providing their various definitions. It shows that the scope of relativism is very expansive and may consist of up to 1,000 derivatives which may leave their unconscious impact on researcher. The paper also discusses objectivity (as opposed to relativism and somehow to absolutism) to show that this is a heritage of Newtonian – Descartian school of thought which has been overtaken by new philosophical tendencies. In conclusion, the paper gives examples of absolutism and relativism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • philosophy of science
  • relativism
  • absolutism
  • Objectivity
  • Paradigm
  • hermeneutics core
  • Measurement
  • epistemological principle of modern science
  • existential principle of modern science