تحلیل مفهوم قابلیت انتساب مسئولیت بین‌المللی در رویه دیوان بین‌المللی دادگستری

نویسنده

چکیده

مسئله قابلیت انتساب در سیاق آنچه که قواعد ثانویه حقوق بین‌الملل نامیده می‌شود، قابل طرح است. دیوان بین‌المللی دادگستری دارای متدولوژی خاص خود است که با بررسی آرای آن امکان بررسی رشد و تحول موضوع قابلیت انتساب عمل متخلفانه امکان‌پذیر می‌شود. مسئله اصلی این مقاله این است که با توجه به غایت تأسیسی دیوان بین‌المللی دادگستری، یعنی حل و فصل اختلاف و نقشی که دیوان به‌عنوان مرجع تصدیق‌کننده حقوق بین‌الملل عرفی در چارچوب غایت عملی خود دارد، ضوابط حاکم بر انتساب عمل متخلفانه در رویه دیوان بین‌المللی دادگستری چیست؟ قضایای مرتبط با بحث قابلیت انتساب در رویه دیوان بین‌المللی دادگستری ذیل عناوین مسئولیت ناشی از اعمال ارکان دولت، مسئولیت ناشی از اعمال تصدیقی و مسئولیت ناشی از اعمال اشخاص خصوصی و گروه‌های شورشی قابل دسته‌بندی است. بررسی رویه دیوان بین‌المللی دادگستری نشان می‌دهد دیوان در رابطه با قابلیت انتساب، در قضایای مختلف رویه‌ای واحد پیموده است. دیوان بین‌المللی دادگستری در مواجهه با چالش‌های رویه خود توسط سایر مراجع حل وفصل اختلاف، بر رویه خود تأکید کرده است، اما باید در رابطه با قابلیت انتساب عمل متخلفانه به دولت و احراز مسئولیت بین‌المللی در خصوص وضعیت‌های جدید پیش‌آمده که نمونه بارز آن حملات مسلحانه تروریستی است، تغییر رویه‌ای اساسی اتخاذ نماید

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Concept of Attributability of International Responsibility in the Procedure of International Court of Justice

چکیده [English]

Attributability is among secondary rules of international law. The International Court of Justice (ICJ) has its own methodology and review of its decisions will shed light on development of attributability of responsibility. The main question of this paper is about the rules governing attributability of responsibility in the procedure of the ICJ in view of its main goal which is to settle international disputes and set the rules of customary international law. Cases related to attributability of international responsibility are categorized under these general titles: responsibility for measures taken by state bodies; responsibility resulting from positive acts and responsibility resulting from actions taken by insurgent persons and groups. The process taken by the ICJ shows that it follows a single procedure in almost all cases. Study of the procedure followed by ICJ in the case of the former Yugoslavia is important. Faced with all challenges, the ICJ has regularly stressed on its own procedure. However, it should change that procedure when it comes to attributability of international responsibility to governments in new cases. One of the most important of such cases is terrorist armed attacks in the face of which the court should adopt a new procedure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • international responsibility
  • attributability
  • International Court of Justice
  • violation
  • total control
  • effective control